Omdöme och behörigheter

Kursintyg

Om du fullföljt hel kurs erhåller du ett kursintyg som innehåller uppgifter om kurstid, ämnen och antalet timmar i varje ämne.

Studieomdöme

Om du fullföljt hel årskurs på allmän kurs kan du också få ett omdöme om din förmåga att bedriva studier. Du får inte studieomdöme i varje ämne. Din studieförmåga vägs samman till ett enda studieomdöme. Enligt bestämmelserna skall som studieomdöme användas något av uttrycken Utmärkt, Mycket god, God eller Mindre god. Det studieomdöme du erhållit antecknas sedan i ditt kursintyg.

Ditt omdöme baseras på följande kriterier, som Folkbildningsrådet (FBR) har fastställt:

  • Kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa
  • Förmåga till analys, bearbetning och överblick
  • Ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier
  • Social förmåga

Urval till högskolestudier – Studieomdöme

Om inte antalet platser på högskolan räcker till alla som är behöriga att söka måste ett urval göras. Via studieomdömet kan du söka till högskoleutbildningar. De folkhögskolestuderande urgör en egen urvalsgrupp inom betygsurvalet.

Högskoleprov

Studerande som genom folkhögskolestudier fått grundläggande behörighet har dessutom alltid möjlighet att antas till högskoleutbildningar genom att delta i högskoleprovet. För mer information om vilka särskilda behörighetskrav som de olika utbildningarna på högskolan ställer, och hur urvalet till dessa går till, läs informationsmaterial från Verket för högskoleservice (VHS) och från de enskilda universiteten och högskolorna. För mer information kan du också kontakta Folkhögskolornas informationstjänst: 08-796 00 50, e-post: fin@folkbildning.se

Folkhögskolans kompetensvärde – Behörighet för gymnasienivå

Du som inte har grundskolan klar kan gå en allmän kurs och bli behörig för studier på gymnasienivå. Behörighet för högskolestudier. Kravet för att få studera vid universitetet och högskola är att du skaffat dig grundläggande behörighet för högskolestudier.
Du har möjlighet att läsa för grundläggande behörighet på Arbetarrörelsens Folkhögskolas allmänna kurser.
Folkhögskolan kan också ge särskild behörighet i enskilda ämnen.

Grundläggande behörighet

Du kan uppfylla grundläggande behörighet från folkhögskolan på olika sätt, beroende på när du studerat vid folkhögskolan. Grundläggande behörighet ska styrkas med Intyg om behörighet från folkhögskola. Intyget ska innehålla uppgift om den tid du studerat på folkhögskolan (omfattningskrav) och uppgifter om att du är godkänd i alla följande kärnämnen (innehållskrav). De sju kärnämneskurserna är Svenska A och B/Svenska som andraspråk A och B, Matematik A, Engelska A, Naturkunskap A, Samhällskunskap A och Religionskunskap A. Dessa intyg får utfärdas fram till den 30 juni 2015.

Du som studerar på folkhögskolan enligt den nya kursplanen (Gy11) ska styrka kunskaper motsvarande godkänd nivå i följande tio gymnasiegemensamma kurser: Svenska 1, 2 och 3/Svenska som andraspråk 1, 2 och 3, Engelska 5 och 6, Matematik 1a eller 1b eller 1c, Samhällskunskap 1b, Naturkunskap 1b, Religionskunskap 1 och Historia 1b.

Särskild behörighet

Särskild behörighet har den som har deltagit i kurs på folkhögskola och inhämtat kunskaper motsvarande godkänd nivå i kurser i gymnasieskolan.