Allmänna Kurser

Kursen täcker de flesta ämnen som krävs för att erhålla grundläggande behörighet. Målet med allmän kurs förutom ämneskunskaper är att du ska få uppleva glädjen i att studera.
Vi vill ge dig goda förutsättningar att utvecklas och att vilja fortsätta studera. Studierna ska ge dig ökad tillit till dina egna möjligheter att påverka ditt eget liv liksom samhället i stort.
Den allmänna kursen erbjuder tre olika inriktningar.

SAMHÄLLET

Kursen Samhället arbetar tematiskt kring samhällsfrågor utifrån ett brett perspektiv.
Naturkunskap och samhällskunskap bildar basen för läsåret. I kursen fokuserar vi huvudsakligen på nutid – framtid. Kursen omfattar hur människor påverkar samhälle och natur och hur människor i sin tur påverkas av rådande förhållanden.
Hållbar utveckling löper som en röd tråd genom läsåren för allmän kurs. Kursen innefattar aspekter på energi, klimat, ekonomisk tillväxt, konsumtion, resursförbrukning, välfärd, mänskliga rättigheter och jämställdhet.
Demokrati är en del av skolans plattform. Kursen innefattar bl a politiska system, politiska idéer och strömningar samt maktfördelning, ekonomisk ojämlikhet, individens rättigheter och skyldigheter i samhället.
Vi fokuserar även på europeiskt och nordiskt samarbete, massmedias roll, arbetsliv, privatekonomi, genus, hälsa, livsstil, sexualitet samt genetik och genteknik.

MÄNNISKAN

Kursen Människan arbetar tematiskt kring ämnena historia och religionskunskap med filosofiska och kursen har ett historiskt perspektiv som även omfattar nutidshistoria.
Vi fokuserar på olika epoker i europeisk historia i relation till resten av världen. Dessutom behandlas ämnen såsom hur människan blev människa, migration, kolonialism, slaveri, industrialisering och klassamhälle.
Kursen Människan omfattar även hur människor skapar sin identitet, relationen mellan individ och grupp samt relationen mellan olika grupper genom historien.
Kursen Människan fokuserar på socialt hållbar utveckling genom mångfald, mänskliga rättigheter och människors olika sätt att se världen utifrån olika religioner och livsåskådningar.
Vi studerar gruppers olika förhållningssätt till etik och moral genom historien och försöker ge förståelse för hur vi kan skapa ett socialt hållbart samhälle idag.
Kursen Människan innefattar demokratins framväxt genom folkrörelsernas etablering samt utvecklingen av politiska ideologier. Demokrati är en del av skolans plattform.

VÄRLDEN

Kursen Världen arbetar i huvudsak tematiskt kring samhällsfrågor utifrån ett globalt perspektiv. Samhällskunskap och naturvetenskap bildar basen för läsåret.
Ett viktigt mål för kursen är att ge möjlighet att slutföra en högskoleförberedande examen. Hållbar utveckling löper som en röd tråd genom AFIGs allmänna kurser.
Kursen Världen ger insikter i skärningspunkten för ekonomi, politik och miljö/resursfördelning. Kursen innefattar den ekonomiska tillväxtens problem på en ändlig planet, ohållbara och hållbara konsumtionsmönster, konkurrensen om råvaror och landgrabbning, sinande tillgångar på viktiga råvaror som t.ex. olja och sötvatten, klimatförändring och omställningen till ett samhälle mindre beroende av fossila resurser.
Inriktningen Världen ägnar sig också åt de sociala konsekvenserna av de ökande klyftorna i världen och nationellt.
Kursen Världen ger insikter i sambandet mellan global förändring och demokrati i det stora perspektivet. Den ger också ett historiskt perspektiv på ekonomiska, politiska, sociala och kulturella teoriers framväxt och genomslagskraft samt det nutida samhällets politiska och demokratiska förändring.
Alla kurser studeras med de olika vetenskapliga metoder som kännetecknar naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora.