Antagningsprocess

Antagningsprocessen inleds efter sista ansökningsdag alternativt löpande om det angivits. Arbetslagen för respektive kurs går igenom inkomna ansökningar och rangordnar utefter skolans ansökningskriterier.
Arbetslagen kan välja att intervjua sökanden för att förvissa sig att de sökande kan nå sina mål genom studier på skolan. Genom intervjun ska arbetslagen förvissa sig om att den sökande förstått skolornas arbetssätt och folkbildningens pedagogik. Intervjun ger också ett underlag för antagningen och att bedöma gruppsammansättningen.
Arbetslagen antar deltagare i samråd med rektor.