CFV (Centrum för välfärd)

BEHANDLINGSPEDAGOGUTBILDNINGEN

Är en tvåårig yrkesutbildning som är utvecklingsinriktad och syftar till att kombinera yrkesutbildning eller proffessionsrelaterade lärprocesser till förmåga att arbeta med utveckling och bidra till förändring i välfärdsarbete. Deltagarna i våra lärprocesser ska ha god yrkeskompetens men också kompetens att göra skillnad i de arenor de kommer att arbeta på. Utbildningen till Behandlingspedagog är utformad med fokus på dessa båda lärresultat.
Utbildningen fokuseras på Action Learning och det erfarenhetsbaserade lärande som uppstår när deltagarna under hela utbildningen vecka för vecka har arbetsplatsförlagt lärande, Lärande i Arbete (LiA).
I kursen bygger vi plattform för gynnsamma lärprocesser under hela utbildningen. Utbildningens pedagogiska grundmönster är Action Learning, teori om människans handling och lärande. Det innebär att deltagarna ges träning i aktionslärande metodik riktad mot deras enskilda och gemensamma lärprocess. Deltagarna har under denna delkurs skapat kunskap om Aktionslärande teori, de har färdigheter i lärande samtal och har utvecklat ett förhållningssätt till lärande och utveckling som domineras av frågeinsikt och en frågekompetens.
Utbildningens består av följande områden:

 • Lära av och med varandra – Action Learning
 • Behandlingsarbetet som arena och som yrke
 • Beteendevetenskaplig plattform i behandlingsarbete
 • Socialt behandlingsarbete i teori och praktik
 • Att leda lärande och utveckling för individ och grupp
 • Entreprenörskap och social uppfinningsrikedom
 • Lära i Arbete
 • Vetenskaplig metod och projektmetodik
 • Examensarbete, fördjupning
FRITIDSLEDARUTBILDNINGEN

Fritidsledarutbildningens övergripande syfte är att deltagarna skall utveckla förmåga och förtrogenhet att generera idéer, planera, leda och följa upp fritidsverksamhet. Fritidsledare som examineras på Viskadalens Folkhögskola skall därför vara kompetenta att mobilisera människor så att de förmår utveckla, förändra och uppleva sitt vardagsliv som meningsfyll och berikande. Deltagare hos oss utvecklar förtrogenhet att ständigt lära av sina erfarenheter och därmed ha ett ständigt förändrings- och utvecklingsperspektiv i förhållande till olika verksamheter och processer inom fritidsledaryrket.
Vi skapar spännande former för lärande som bygger på ett aktivt samarbete med arbetsmarknaden. Deltagare har en förankring på arbetsmarknaden genom att varje vecka arbeta med lärande i arbete på skola, fritidsgård eller annan arbetsplats inom yrkesområdet.

Action Learning och olika former av lärande som bygger på att lära med och av varandra då man samtidigt arbetar med verkliga projekt och satsningar utgör grunden för vårt lärande inom följande fem profilområden:

 • Community Work
 • Kulturskapande för utveckling och förändring
 • Samhällsförändring
 • Ute- och äventyrspedagogik, ledarskap
 • Utblick med insikt – Europa