Deltagarinflytande

Deltagarinflytande ska vara utmärkande för hela verksamheten vid Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen. Utgångspunkten för deltagarinflytande är att utifrån kursmålen ska varje deltagare ha stor påverkansmöjlighet över den egna studiesituationen. Det åvilar därför lärarlagen att:

  • alla deltagare redan vid kursstart ges tillräcklig information om skolans måldokument, verksamhetsmål och organisation för sin roll som delaktiga och medvetna studeranden
  • se till att deltagarna får utbildning i mötesteknik och föreningskunskap
  • se till att särskilda utbildningsinsatser ges de studeranderepresentanter som väljs till skolans olika organ, t.ex. som styrelseledamot och skyddsombud.
  • se till att de olika demokratiska mötesformerna får ett adekvat innehåll
  • lärarna kontinuerligt tillsammans med deltagare utvärderar verksamhet gentemot kursmål
STUDERANDEINFLYTANDEMODELL

Gemensamma frågor för kursen:
Hur: Demokratitid med hela kursen och kursansvarig
När: Kursmötet

Kursövergripande frågor
Hur: Studerandekåren
När: Efter uppsatt schema

Skolövergripande frågor
Hur: Studerandekåren, Viskadalskongressen och genom studeranderepresentation i skolans styrelse
När: Efter kårens egen planering, Kongressen varje år i februari, Styrelsemöte ca 5 ggr/år

Psykisk och fysisk arbetsmiljö
Hur: Deltagarna utser skyddsombud i varje kurs. Dessa får utbildning för uppdraget. Två av deltagarnas skyddsombud ingår i skyddskommittén
När: Skyddskommitté minst en gång per termin. Skyddsrond minst en gång per termin

Deltagarens studiesituation
Hur: Utvecklingssamtal med lärare i arbetslaget för respektive kurs
När: Minst en gång per termin

DELTAGARINFLYTANDE – AFIG

Deltagarinflytande ska vara utmärkande för hela kursförloppet med hänsyn tagen till kursmålen.
Det åvilar därför kursansvariga

  • att alla deltagare redan vid kursstart ges tillräcklig information om skolans måldokument, verksamhetsmål och organisation för sin roll som delaktiga och medvetna studeranden
  • att se till att deltagarna får tillräcklig utbildning i mötesteknik och föreningskunskap
  • att se till att särskilda utbildningsinsatser ges de studeranderepresentanter som väljs till skolans olika organ
  • att se till att de olika demokratiska mötesformerna får ett adekvat innehåll
  • att kontinuerligt tillsammans med deltagarna utvärdera verksamheten gentemot lokala mål
STUDERANDEINFLYTANDEMODELL

Gemensamma frågor för klassen
Hur: Demokratitid med hela klassen och kursansvarig
När: Varje tisdag på TTF-tid (Tid till förfogande)

Klassövergripande frågor
Hur: Kursråd som består av två representanter per klass, kursansvariga samt rektor
När: Fyra gånger per termin, tisdagar på TTF-tid

Skolövergripande frågor
Hur: Kursrådet, En representant för de studerande adjungeras till Huvudmannens styrelse
När: Halvdag i slutet av terminen

Psykisk och fysisk arbetsmiljö
Hur: Deltagarna utser Skyddsombud i varje klass. Dessa får utbildning för uppdraget.
Två av deltagarnas Skyddsombud ingår i Skyddskommittén
När: Skyddsrond två gånger per termin.
Skyddskommitté två gånger per termin

Deltagarens studiesituation
Hur: Utvecklingssamtal med lärare i arbetslaget för respektive klass
När: En gång per termin