Huvudmannens profil

Huvudman för Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg och i Viskadalen är Västra Sveriges Arbetares Folkhögskola vars profil är den fackliga och politiska arbetarrörelsen. Profilen utgår från medlemsorganisationerna vilka till största delen är fackliga organisationer inom LO samt organisationer inom Socialdemokratin. Skolans profil återfinns framförallt i skolans måldokument.

STATENS SYFTE MED FOLKHÖGSKOLAN

Folkhögskolans undervisning är kostnadsfri tack vare ekonomiskt stöd från stat, landsting och kommun. Staten föreskriver dock inte vilka kurser som ska ges eller vilket innehåll de ska ha. Vi kan forma och utveckla verksamheten och anpassa innehåll och arbetsformer till kursdeltagarnas förkunskaper, intressen och behov. Enda kravet är att det ska finnas en allmän kurs. Kvalitén i verksamheten redovisas regelbundet och granskas nationellt.
Statens stöd till folkhögskolorna har ett klart syfte vilket framgår av folkbildningsförordningen.

Meningen är att kurserna ska:

  • bidra till att stärka demokratin och samhällsengagemanget,
  • göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation,
  • höja utbildningsnivån och bredda engagemanget för kulturen

Verksamheter inom följande sju områden är särskilt grundläggande:

  • Den gemensamma värdegrunden – demokratiska värden ska prägla folkbildningen.
  • Det mångkulturella samhällets utmaningar – människor med olika bakgrund ska mötas.
  • Den demografiska utmaningen – alla generationer ska engageras.
  • Det livslånga lärandet – möjlighet för vuxna till livslångt lärande.
  • Kultur – lokal och regional drivkraft för den folkliga kulturen.
  • Tillgänglighet. Personer med funktionshinder skall ha möjligheter att delta fullt ut.
  • Folkhälsa, hållbar utveckling och global rättvisa – folkbildningen ska bidra till att öka insikten om vikten av förändrade värderingar och levnadsvanor.