Mål för Arbetarrörelsens folkhögskolor

ARBETARRÖRELSENS FOLKHÖGSKOLA I VISKADALENS MÅL

Målbild:

 • Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen ska vara ett betydande bildningscenter för arbetarrörelsen i Västsverige.
 • Verksamheten ska syfta till att tillgodose arbetarklassens behov av personlig och medborgerlig bildning samt bidra till ett aktivt samhällsengagemang.
 • Skolan ska på uppdrag av arbetarrörelsen i Västsverige omsätta gällande förordning för folkbildningen till verksamhet.

Genomförande idé:

 • Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen ska upprätthålla tät och kontinuerlig samverkan med medlemsorganisationerna.
 • Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen ska bedriva en efterfrågad och attraktiv kursverksamhet för arbetarrörelsen.
 • Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen ska tillhandahålla hög folkbildningskvalitet. Riktlinjer:
 • Verksamheten ska i huvudsak bedrivas vid kursgården i Seglora
 • Verksamheten ska kännetecknas av hög delaktighet från kursdeltagare och personal.
 • Skolan har ett ansvar för bildningsarbetet i samverkan med arbetarrörelsen i S:a Älvsborg
 • Skolan har ett särskilt ansvar för bildningsarbetet i samverkan med SSU och S-studenterna
 • Internatet är betydelsefullt för skolans pedagogiska idé
 • Skolans profilområden är: samhällsvetenskap, ledarskap och kommunikation.

MÅL FÖR ARBETARRÖRELSENS FOLKHÖGSKOLA I VISKADALENS KURSER

Övergripande syfte och mål med skolans långa kurser:
Kurserna vid AFiG och Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen skall utveckla deltagarnas förmåga

Att:

 •  arbeta tillsammans med andra, gemensamt söka sig till kunskap och färdigheter
 • göra deltagarna medvetna om möjligheterna att utveckla sina egna inneboende resurser och de egna möjligheterna att förändra sin situation
 • självständigt och kritiskt utveckla sin känsla, fantasi, kunskap och skapande förmåga, och därigenom stärka självförtroende och självkänsla
 • påverka och utöva inflytande, inte bara när det gäller kursernas innehåll, inriktning och arbetsformer, utan också på samhällsutvecklingen (aktivt medborgarskap)
 • tala, lyssna och argumentera och att kritiskt ta ställning och hävda sin uppfattning inför andra, men också att försöka förstå andras åsikter
 • inse att studier och bildningsarbete är en process, där deltagaren förbereder sig för framtiden och att studier tar sikte på förändring såväl i det stora som i det lilla perspektivet utifrån ett värderingssystem, som utgår från arbetar rörelsens idéer, kritiskt granska, utveckla och föreslå förändringar av samhällsutvecklingen.
 • Förstå samhället utifrån en jämlikhets- och jämställdhetstanke, ett humanekologiskt synsätt och ett mångfaldsperspektiv som bygger på arbetarrörelsens grundläggande värderingar.
 • Utveckla vilja och förmåga att se sammanhang och i solidaritet med andra aktivt påverka boendet, arbetet, miljön och samhället i stort
 • Ge en god grund för aktivt förenings- och förändringsarbete

MÅL FÖR ARBETARRÖRELSENS FOLKHÖGKSKOLA I GÖTEBORGS(AFIG) KURSER

Syfte och mål med skolans långa kurser:

Att:

 • arbeta tillsammans med andra, gemensamt söka sig till kunskap och färdigheter
 • göra deltagarna medvetna om möjligheterna att utveckla sina egna inneboende resurser och de egna möjligheterna att förändra sin situation
 • självständigt och kritiskt utveckla sin känsla, fantasi, kunskap och skapande förmåga, och därigenom stärka självförtroende och självkänsla
 • påverka och utöva inflytande, inte bara när det gäller kursernas innehåll, inriktning och arbetsformer, utan också på samhällsutvecklingen (aktivt medborgarskap)
 • tala, lyssna och argumentera och att kritiskt ta ställning och hävda sin uppfattning inför andra, men också att försöka förstå andras åsikter
 • inse att studier och bildningsarbete är en process, där deltagaren förbereder sig för framtiden och att studier tar sikte på förändring såväl i det stora som i det lilla perspektivet
 • utifrån ett värderingssystem, som utgår från arbetarrörelsens idéer, kritiskt granska, utveckla och föreslå förändringar av samhällsutvecklingen
 • utgå ifrån deltagarnas erfarenheter
 • väcka intresse för samhällsfrågor utifrån ett arbetarrörelseperspektiv
 • skapa engagemang för miljöfrågor och internationella förhållanden
 • ge grundläggande kunskaper om människan som biologisk, psykologisk, social och skapande varelse
 • träna färdigheter för att delta i den demokratiska processen