Policy

DROGPOLICY OCH ÖVRIGA VILLKOR FÖR VISTELSEN PÅ SKOLAN

Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg och Viskadalen strävar efter att skapa en drogfri studiemiljö. Målet med vår drogpolicy är att ingen ska misslyckas med sina studier på våra folkhögskolor på grund av droger. Ingen ska frestas att skaffa sig drogvanor eller återfalla i tidigare missbruk. Individuellt ansvar och respekt för andra är en förutsättning för att vi ska lyckas med detta och för att alla ska må bra och trivas.
Att studera är ett heltidsarbete som kräver engagemang och närvaro. Narkotiska preparat (som inte är utskrivna av läkare) är olagliga och dessutom är allt bruk av narkotika oförenligt med studier på skolan och leder till avstängning. Om detta skulle inträffa finns en särskild handlingsplan. Skolan förutsätter att deltagare inte kommer påverkad eller bakfull till utbildningen. Skulle så ske har läraren rätt att avvisa deltagaren från undervisningssituationen.

POLICY FÖR SEKRETESS OCH ARKIVERING

Offentlighetsprincipen
Folkhögskolan är inte någon offentlig myndighet. Vi är därför inte skyldiga att lämna ut information om vår verksamhet. Vi är inte heller förhindrade att lämna ut information. Vi har ej heller de krav på arkivering som offentliga myndigheter har.
Vi har beslutat oss för att generellt ha en öppen och serviceinriktad attityd.

ADRESSUPPGIFTER MM.

Kontaktuppgifter på anställda är tillgängliga med uppgifter om e-post och telefonnummer i tjänsten. Privata adressuppgifter lämnas däremot inte ut. Interna sammanställningar på privata adressuppgifter sprids inte utanför skolan. Om någon anställd inte vill att privata uppgifter ska förekomma i dessa listor måste man själv informera skolans reception om detta.
Kontaktuppgifter på studerande upprättas kursvis och finns även i skolans studeranderegister. Om någon vill hemlighålla sådana uppgifter måste man själv informera skolans expedition om detta.

BILDER

Bilder från vår verksamhet kan publiceras internt samt på våra webbplatser och i trycksaker av informativ karaktär. Där kan såväl personal som studerande förekomma. Om någon inte vill att sådan bild ska visas måste man själv meddela detta till skolornas receptioner.

TYSTNADSPLIKT

Folkhögskolan omfattas inte av någon formell tystnadsplikt, några kontrakt om tystnadsplikt upprättas därmed inte. Har man behov av samtal av mer känslig karaktär så är närmsta vårdcentral alternativet. Men det som sägs i samtal mellan studerande och personal på skolan stannar mellan dessa personer om så har överenskommits. Det är också nödvändigt att studerande kan förvänta sig att personliga uppgifter som lämnas i förtroende till anställd på skolan hanteras på ett sätt som sätter den enskildes integritet och intressen i centrum.

ARKIVERING

Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg och Viskadalen sparar ansökningshandlingar för alla deltagare som antagits på skolan. För de som inte antas så destrueras alla handlingar, om inte annat överenskommits. Den som vill ha tillbaka dessa handlingar måste själv be om detta. Handlingar som rör studerandes; Omdömen, Behörigheter, Utbildningsbevis och Intyg sparas för all framtid. För kopior på dessa handlingar tas ut en administrativ avgift som beslutas om fortlöpande.

ANHÖRIGKORT

Årligen samlar skolan in uppgifter om anhöriga och eventuella mediciner. Dessa skall endast användas i en akut situation och förvaras inlåsta i skolans arkiv och endast en begränsad skara har tillgång till dem. Dessa dokument destrueras efter varje läsårs slut.
Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg och Viskadalen lämnar inte ut personbunden information till utomstående förutom till myndigheter till vilka vi måste rapportera, dvs CSN, FBR SPSM och SCB

POLICY FÖR AVSTÄNGNING/AVSKILJNING

Den grundläggande attityden från VSAF är att på alla sätt stödja våra deltagare för att man ska kunna fullfölja sina studiemål. Det är emellertid ibland nödvändigt att vidta åtgärder av mer repressiv karaktär som avstängning eller avskiljning från undervisningen.
Grova eller upprepade avvikelser från våra skolregler på skolans område kan leda till i första hand en tids avstängning och i värsta fall ett permanent avskiljande från undervisningen eller, i förekommande fall, internatet. All avstängning/avskiljning från undervisningen rapporteras till CSN då denna period inte berättigar till studiemedel.

Orsakerna kan vara:

 • Droganvändning eller påverkan på skolans område. (se drogpolicy)
 • Annan hantering av droger
 • Missbruk av skolans datanät.
 • Stöld
 • Rasistiska, sexistiska eller andra diskriminerande eller kränkande handlingar i ord och gärning.
 • Hot och handlingar som åstadkommer fysisk skada på annans eller skolans egendom
 • Hög och oredovisad frånvaro från undervisningen
 • Medvetet fusk
 • Avstängning från Viskadalens internat kan också ske vid åsidosättande av internatets villkor och föreskrifter. (se hyreskontrakt)
 • Gången i dessa ärenden är som följer:
 • Mentor, tillsammans med rektor/biträdande rektor, kallar till samtal där man utdelar en varning eller, i särskilt grova fall, omedelbart stänger av eller skiljer den studerande från internatet/undervisningen permanent. Då försöker man också, så långt det är möjligt, finna en plan för hur man ska kunna stödja deltagaren så att fortsatta problem kan undvikas. Vid varning eller avstängning upprättas ett dokument som undertecknas av båda parter.
 • Om problemen upprepas beslutar rektor om avstängning under viss tid och/eller avskiljande från undervisningen permanent om så inte redan skett enligt punkt 1. Detta beslut kan överklagas skriftligt till skolans styrelse.
 • Om den studerande är missnöjd med skolans beslut kan man överklaga beslutet. (se. Studeranderätt och överklagan)
 • Efter en avstängningsperiod börjar man om med ett möte med mentor tillsammans med rektor/biträdande rektor, om man finner att studierna kan återupptas. Man bör vara medveten om att marginalerna att klara studierna nu är mindre.
POLICY VID MEDVETET FUSK

Det är inte tillåtet att i eget namn lämna in eller framföra sådant andra har
skrivit eller sagt, oavsett om det är hämtat från tidningar, böcker, Internet eller annan källa. Det innebär att alla texter som används som källa ska bearbetas och omformuleras. Genom hänvisning till källan klargörs var informationen är hämtad. Direkta citat ska markeras och källan anges. Om inte dessa regler följs betraktas det som fusk. Lärare kontrollerar regelbundet att elevarbeten inte är kopierade från nätet via olika sökmotorer, t ex ”Urkund”.
Om det är uppenbart att fusk förekommit bedöms deltagarens ”prov” eller redovisning i sin helhet som icke godkänd och möjligheten till ny redovisning på det avsnittet medges inte förrän efter avslutad kurs. Deltagaren får en skriftlig varning om att om detta upprepas kan deltagaren komma att avstängas från undervisningen. Vid särskilt grava fall av fusk så som exempelvis inlämning av uppsats där mer än hälften av arbetet är kopierat kan deltagare stängas av i upp till sex veckor utan tidigare varning.
Alla beslut om avstängning fattas av rektor.