Principer för studieomdömen, intyg och behörigheter

STUDIEINTYG GÄLLER ALLA ALLMÄNNA KURSER

Studieintyg utfärdas för ämnen där närvaron varit minst 80 %.
Om deltagarens närvaro underskrider 80 % ges endast ett intyg om att deltagaren varit inskriven vid skolan. 80 % är även gränsen för vad som anses som normal takt i rapporteringen till CSN.

STUDIEOMDÖME

Studieomdöme kan skolan sätta på alla deltagare som läst minst 30 veckor på någon av skolans allmänna kurser. Studieomdömet är frivilligt och deltagaren har möjlighet att avsäga sig att bli omdömessatt. Detta måste ske skriftligt och inkomma före läsårets slut.
Studieomdöme Ej studieomdöme
Krav: Minst 80 % närvaro av Deltagaren begär att inte
den totala tiden omdömessättas.

Studieomdömet fördelas på olika skalsteg:

 • Utmärkt studieförmåga (4)
 • Mycket god – Utmärkt studieförmåga (3,5)
 • Mycket god studieförmåga (3)
 • God – Mycket god studieförmåga (2,5)
 • God studieförmåga (2)
 • Mindre god – God studieförmåga (1,5)
 • Mindre god studieförmåga (1)

Följande kriterier vägs in i begreppet studieförmåga:

 • Kunskaper och färdigheter samt utveckling av dessa
 • Förmåga till analys, bearbetning och överblick
 • Ambition, uthållighet och förmåga att organisera
 • Social förmåga

Med gymnasiegemensamma ämnen avser skolan:

 • Svenska A och B eller 1+2 (alternativt Svas 1+2)
 • Engelska A och B eller 5 och 6, Matematik 1b
 • Samhällskunskap 1b, Naturkunskap 1b
 • Religionskunskap1, Historia 1
GRUNDLÄGGANDE BEHÖRIGHET

Grundläggande behörighet för högskolestudier har den som på folkhögskola genomfört ett till tre års studier beroende på tidigare studie- och arbetslivserfarenhet samt har kunskaper motsvarande godkänd nivå i gymnasieskolans kärnämnen.

Detta kan uppnås genom;

 • tre år på folkhögskola eller
 • två år på folkhögskola som bygger på minst ett års gymnasiestudier eller på grundskola och minst ett års arbetslivserfarenheter eller
 • ett år på folkhögskola som bygger på minst två års gymnasiestudier
SÄRSKILD BEHÖRIGHET:

Krav är kunskaper motsvarande minst godkänd i kurser vid gymnasiet.

STUDIEINTYG FÖR FRITIDSLEDARUTBILDNINGEN OCH BEHANDLINGSPEDAGOGUTBILDNINGEN

Efter avslutad kurs ges intyg. Om kursen ej avslutats inom kurstiden har deltagare två år på sig att komplettera.

RAPPORTERING TILL CSN

Sökande som blir antagen till vald kurs rapporteras till CSN. Under kursens gång rapporterar skolan följande uppgifter digitalt till CSN:

 • att studerande påbörjat kursen (tidigast samma dag kursen startar)
 • eventuella förändringar i studieomfattning, avbrott, byte av kurs etc.
 • om deltagaren studerat i normal takt rapporteras terminsvis (se. vidare Principer för studieomdömen…)
FRÅNVAROREGLER

Sjukfrånvaro ska anmälas för varje nytt frånvarotillfälle till respektive skolas expedition på angivet telefonnummer. Om du har studiemedel ska dessutom anmälan göras till Försäkringskassan den första sjukdagen. (www.forsakringskassan.se). Om deltagaren av någon annan anledning än sjukdom
inte kan närvara vid lektioner eller andra aktiviteter ska detta också anmälas till skolans expedition och till lärare.

TRÖSKELREGEL

Vi har en tröskelregel för våra eftergymnasiala 2-åriga utbildningar. Vilket innebär att; för att du ska få påbörja årskurs 2, krävs det att du fullgjort 80 % av studierna samt godkänd praktik under årskurs 1.