Pedagogisk vidareutbildning

Målgrupp:

Utbildningen riktar sig till fackliga handledare/cirkelledare som har varit verksamma i minst ett (1) år och som har genomfört minst fyra (4) utbildningar.

Innehåll:

 • Hur möta människor i bildningssituationer
 • Metoder och verktyg
 • Normer och värderingar
 • Fördjupning lärstilar
 • Erfarenhetsutbyte

Mål:

 • att göra handledarrollen till sitt bli/vara
 • att skapa fördjupade kunskaper och insikter i normers påverkan
 • att möta människor i bildningssituationer
 • att tillsammans med andra växa och utvecklas som handledare

Syfte:

Utveckla mitt pedagogiska och metodiska handledarskap

Datum:

13 – 15 januari 2020
Kursen genomförs som internat och vi börjar med kaffe klockan 09.30 den 13 januari och avslutar den 15 januari cirka klockan 16.00

Plats: 

Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen

Kostnad: 

Anmälande organisation faktureras 3 600 kronor  samt står för förlorad arbetsförtjänst och resor.

Handledarlag:

Leif Edvardsson, ABF Västra Götaland
Ann-Charlotte Hernborg, Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen

Anmälan görs via formuläret längst upp på sidan
Sista anmälningsdag: 29 november 2019

 

Har du frågor om kursen eller kursanmälan så kontakta:

Leif Edvardsson
070-240 38 84
leif.edvardsson@abf.se

Ann-Charlotte Hernborg
070-427 43 54
ann-charlotte.hernborg@vsaf.nu

av PernillaKarlsson - - - Kategorier: Viskadalen

Jämställdhetsansvariga

Målgrupp:

Kursen vänder sig till jämställdhetsansvariga på klubb- och avdelnings/region-nivå

Syfte:

Att ge den som ansvarar för jämställdhet och mångfaldsarbetet kunskap och verktyg i hur lagstiftningen ser ut.
Öka kunskapen om hur olika normer och strukturer påverkar arbetsmiljö och värdering av arbetet

Innehåll:

Fördjupning av diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen
Hur kan en arbeta med förebyggande åtgärder, vad innebär samverkan?
Vilka olika verktyg finns
Normkritiskt tänkande

Kunskapsmål:

Att se det viktiga jämställdhet och mångfaldsarbetet i sin egen vardag och uppdrag. Deltagarna ska få förståelse för vad jämställdhetsarbete är och få kunskap och verktyg till driva jämställdhet och mångfaldsarbetet framåt.

Kurstid:

1-3 april 2019

Plats:

Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen

Kostnad:

3700 kronor/person
Anmälande organisation står för förlorad arbetsförtjänst samt resekostnader.

Anmälan görs via formuläret längst upp på sidan!
Sista anmälningsdag: 1 februari 2019

 

Har du frågor om kursen eller kursanmälan så kontakta
Katarina Bosetti Kristoffersson
katarina.kristoffersson@vsaf.nu
073-3295348

av PernillaKarlsson - - - Kategorier: Viskadalen

Jämlikt bemötande

Målgrupp:

Utbildningen vänder sig till handledare & förtroendevalda

Syfte:

Handledare möter många människor i sin roll som förtroendeval och kursledare.
I sin roll som handledare är det viktigt att en bemöter deltagarna likvärdigt oavsett kön eller bakgrund och med respekt. Kursen syftar till att ge handledare kunskap i vad jämlikt bemötande är och innebär för rollen som handledare.
Syftet är att de fackliga kurserna utvecklas så att de ännu bättre bidrar till jämställdhetsintegrering och mångfaldsarbete.

Innehåll:

 • Bemötande, gott bemötande vad är det?
 • Skillnad på lika & likvärdigt bemötande Skämt och jargong, min roll som handledare
 • Härskartekniker och bekräftarteknik
 • Normkritiskt tänkande
 • Manligt kodade termer och tvåkönsnorm
 • Vikten av språkbruk, vilka ordval använder vi

Kunskapsmål:

Deltagarna ska få grundläggande kunskaper och ökad förståelse för bemötande och kommunikation utifrån ett intersektionellt perspektiv, dvs att en blir medveten om att människor inte bara har olika makt beroende på kön utan att en persons förutsättningar beror på fler faktorer såsom etnicitet, funktionalitet, könsidentitet, sexualitet, ålder osv.

Kurstid:

30 september – 1 oktober 2019

Plats:

Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen

Kostnad:

2000 kronor/person
Anmälande organisation står för förlorad arbetsförtjänst samt resekostnader.

Anmälan görs via formuläret längst upp på sidan!
Sista anmälningsdag: 30 augusti 2019

 

Har du frågor om kursen eller kursanmälan så kontakta
Katarina Bosetti Kristoffersson
katarina.kristoffersson@vsaf.nu
073-329 53 48

av PernillaKarlsson - - - Kategorier: Viskadalen

VIHSO 1 – vidareutbildning för huvudskyddsombud

Målgrupp:

Huvudskyddsombud som har genomfört BAM och SAM eller VISO 1.

Innehåll:

Rollen som HSO
Samordning av skyddsombudsverksamheten
Roller och uppgifter i en skyddskommitté
Att arbeta i en skyddskommitté
Riskbedömningar
Lagstiftning
Rehabilitering
Ledarskap

Datum:

9 – 11 april 2019

Plats: 

Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen

Kostnad: 

Arbetsgivaren faktureras 4 500 kronor för kost, logi och material, samt betalar för förlorad arbetsförtjänst och resekostnader.
Kursen genomförs som internat och vi börjar dag 1 med kaffe klockan 09.00 och avslutar dag 3 klockan 16.00.

Anmälan görs via formuläret längst upp på sidan!
Sista anmälningsdag: 15 mars 2019

 

Har du frågor om kursen eller kursanmälan så kontakta
Ann-Charlotte Hernborg
ann-charlotte.hernborg@vsaf.nu
070-427 43 54

av PernillaKarlsson - - - Kategorier: Viskadalen

Regional studiekonferens

Studiekonferensen syftar till att föra en dialog kring vårt gemensamma uppdrag och roller kring partiets studieplan och dess mål. Vi kommer även diskutera rekrytering, nätverka och dela med oss till varandra om hur vi jobbar därhemma med studieorganisatörsuppdraget.

Konferensen startar på fredag kl.17.00 med Kaffe och smörgås. kl 18.00 inleds konferensen av ABF och VSAF. Kl.19.30 blir det middag och fortsatt mingel med panelsamtal i Ladan från 20.30 Med Barbro Mellberg och Thomas Fridh med temat organisationskultur – hur behandlar vi varandra? På lördag startar vi 08.30 och avslutar runt 15-tiden.

Plats

Konferensen hålls på Viskadalens kursgård i Seglora den 19-20 oktober 2018.

Anmälan

Anmälan görs till respektive partidistrikt senast 28 september.

Mer information?

Frågor besvaras av våra politiska samverkanslärare på Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg & Viskadalen:

Sofia Bohlin 0709-32 47 87 och Ulf Dahlberg, 0709-14 08 00.

 

Varmt välkomna!

 

av Maria Dimander - - - Kategorier: Viskadalen

Grundläggande ledarskap L1B

Kursen innehåller 

 • Min roll som ledare i en folkrörelseorganisation
 • Vad förväntas av mig som förtroendevald
 • Socialdemokratiskt ledarskap
 • Ideologi & värderingar
 • Organisationskultur
 • Jämställdhet

Syftet med utbildningen är att den ska ge verktyg och ökad insikt om hur vi praktiskt använder våra värderingar och vår människosyn i vårt ledarskap, vårt grundmaterial – Ledarskapsidé – är i fokus under utbildningen. Likaså organisationskulturen samt tankegångarna från Framtidspartiet.

Viktigt att veta 

Kursen löper över ett år på halvfart. Kursen är uppdelad i 4 obligatoriska helginternat och mellanliggande hemarbete. Det ingår att tillsammans med övriga deltagare eller på egen hand genomföra ett antal mellanliggande uppgifter, utöver internaten. Som stöd under hela kursen finns S-handledare från partidistrikten. Vi använder vår lärplattform för all kommunikation.

Kurstid & tidsåtgång 

Hösttermin 2018: 15 oktober – 14 december
Vårtermin 2019: 7 januari – 14 juni
Hösttermin 2019: 12 augusti – 11 oktober
Varje internat beräknas till 16 timmar. Mellanliggande processer beräknas till cirka 4-6 timmar per vecka. Kursen motsvarar studier på 50 procent. Efter fullföljd kurs ges intyg.

Internattillfällen 2018 – 2019

Internaten genomförs på Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen, utanför Borås.
Internat1, 24-25 november 2018
Socialdemokratiskt ledarskap
Internat 2, 16-17 februari 2019
Vår grundläggande idé och ledarskap för rörelsen
Internat 3, 18-19 maj 2019
Att utvecklas i ledarrollen
Internat 4, 7-8 augusti 2019
Politisk strategi eller kommunal/regional förvaltning

Anmälan & kostnad

Anmälan till kursen gör du till din arbetarekommun eller partidistrikt som betalar dina
internatkostnader. Vid anmälan anger du namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-postadress.
Sista anmälan 7 september till skolan

För mer information och frågor om politiska ledarskapskurser i Västsverige kontakta kursansvariga:
Sofia Bohlin
mobil: 0709-32 47 87
e-post: sofia.bohlin@vsaf.nu

Ulf Dahlberg
mobil: 0709-14 08 00
e-post: ulf.dahlberg@vsaf.nu

av Ulf Dahlberg - - - Kategorier: Viskadalen

Att leda partivänner

Syftet med kursen är att ge möjlighet till fördjupning om att vara ledare i Socialdemokraterna och att genomföra socialdemokratisk politik. Att leda partivänner innebär ansvar. Att få leda och utveckla en grupp och förverkliga politiken är en rolig utmaning.

Innehåll

 • Socialdemokratiskt ledarskap
 • Ledare för gruppen
 • Det politiska, strategiska ledarskapet
 • Retorik och politiskt språk
 • Tillsammans är vi starkare
 • Verktyg för vardagen i gruppen
 • Ledarskapets dilemman

Viktigt att veta
Kursen löper över två terminer på halvfart. Kursen är uppdelad i 4 obligatoriska helginternat och mellanliggande hemarbete.Det ingår att tillsammans med övriga deltagare eller på egen hand genomföra ett antal mellanliggande uppgifter, utöver internaten. Som stöd under hela kursen finns handledare från partidistrikten. Vi använder skolans lärplattform för all kommunikation.

Anmälan & kostnad

Anmälan till kursen gör du till din arbetarekommun eller partidistrikt som betalar dina
internatkostnader. Vid anmälan anger du namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-postadress.
Sista anmälan 1 december till ditt partidistrikt.

Kurstid & tidsåtgång 

Vårtermin: 21 januari – 14 juni
Hösttermin: 12 augusti – 20 december
Varje internat beräknas till 16 timmar. Mellanliggande processer beräknas till cirka 4-6 timmar per vecka. Kursen motsvarar studier på 50 procent.
Efter fullföljd kurs ges intyg som anger kurstid

Internattillfällen 2019
Internaten genomförs på Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen, utanför Borås.
Internat 1, 2-3 mars
Socialdemokratiskt ledarskap
Internat 2, 1-2 juni
Kommunikation som verktyg
Internat 3, 31 augusti -1 september
Gruppdynamik – Att leda andra
Internat 4, 9-10 november
Förverkliga vår politik

För mer information och frågor om politiska ledarskapskurser i Västsverige kontakta kursansvariga:
Sofia Bohlin
mobil: 0709-32 47 87
e-post: sofia.bohlin@vsaf.nu

Ulf Dahlberg
mobil: 0709-14 08 00
e-post: ulf.dahlberg@vsaf.nu

av Ulf Dahlberg - - - Kategorier: Viskadalen

Grundläggande ledarskap L1A

Kursen innehåller 

 • Min roll som ledare i en folkrörelseorganisation
 • Vad förväntas av mig som förtroendevald
 • Socialdemokratiskt ledarskap
 • Ideologi & värderingar
 • Organisationskultur
 • Jämställdhet

Syftet med utbildningen är att den ska ge verktyg och ökad insikt om hur vi praktiskt använder våra värderingar och vår människosyn i vårt ledarskap, vårt grundmaterial – Ledarskapsidé – är i fokus under utbildningen. Likaså organisationskulturen samt tankegångarna från Framtidspartiet.

Viktigt att veta 

Kursen löper över ett år på halvfart. Kursen är uppdelad i 4 obligatoriska helginternat och mellanliggande hemarbete. Det ingår att tillsammans med övriga deltagare eller på egen hand genomföra ett antal mellanliggande uppgifter, utöver internaten. Som stöd under hela kursen finns S-handledare från partidistrikten. Vi använder vår lärplattform för all kommunikation.

Kurstid & tidsåtgång 

Hösttermin 2018: 15 oktober – 14 december
Vårtermin 2019: 7 januari – 14 juni
Hösttermin 2019: 12 augusti – 11 oktober
Varje internat beräknas till 16 timmar. Mellanliggande processer beräknas till cirka 4-6 timmar per vecka. Kursen motsvarar studier på 50 procent. Efter fullföljd kurs ges intyg.

Internattillfällen 2018 – 2019

Internaten genomförs på Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen, utanför Borås.
Internat 1, 10 -11 november 2018
Socialdemokratiskt ledarskap
Internat 2, 2-3 februari 2019
Vår grundläggande idé, och ledarskap för rörelsen
Internat 3, 4-5 maj 2019
Att utvecklas i ledarrollen
Internat 4, 24-25 augusti 2019
Politisk strategi eller kommunal/regional förvaltning

Anmälan & kostnad

Anmälan till kursen gör du till din arbetarekommun eller partidistrikt som betalar dina
internatkostnader. Vid anmälan anger du namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-postadress.
Sista anmälan 7 september till skolan

För mer information och frågor om politiska ledarskapskurser i Västsverige kontakta kursansvariga:
Sofia Bohlin
mobil: 0709-32 47 87
e-post: sofia.bohlin@vsaf.nu

Ulf Dahlberg
mobil: 0709-14 08 00
e-post: ulf.dahlberg@vsaf.nu

av Ulf Dahlberg - - - Kategorier: Viskadalen

VISO 1 - Vidareutbildning för skyddsombud

Målgrupp:

Skyddsombud/arbetsmiljöombud, skyddskommittéledamöter, huvudskyddsombud,regionala skyddsombud samt chefer/arbetsledare som har genomfört BAM.

Syfte:

Parternas roller i arbetsmiljöarbetet.
Ge deltagarna kunskaper i hur praktiskt arbetsmiljöarbetet ska genomföras.
Hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska fungera i vardagen och i skyddskommitté om sådan finns.
Vikten av samverkan mellan parterna för att lyfta upp arbetsmiljön i vardagen.

Datum:

Kurstillfälle 1: 5-7 februari 2019
Kurstillfälle 2: 7-9 maj 2019
Kurstillfälle 3: 15-17 oktober 2019

Plats: Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen

Kostnad: Arbetsgivaren faktureras 4 500 kronor för kost, logi och material, samt betalar för förlorad arbetsförtjänst och resekostnader.

Kursen genomförs som internat och vi börjar dag 1 med kaffe klockan 09.30 och avslutar dag 3 klockan 16.00.

Anmälan görs via formuläret längst upp på sidan!

Sista anmälningsdag är den:

14 januari 2019 för kurstillfälle 1
8 april 2019 för kurstillfälle 2
16 september 2019
 för kurstillfälle 3

Har du frågor om kursen eller kursanmälan så kontakta
Ann-Charlotte Hernborg
ann-charlotte.hernborg@vsaf.nu
070-427 43 54

 

av Katarina Kristoffersson - - - Kategorier: Viskadalen

Kvinnlig Ledarutbildning – Ledarutveckling

Målgrupp:

Förtroendevalda kvinnor som är aktiva och vill stärka sin roll i sitt uppdrag på arbetsplatsen och även på fritiden.

Syfte:

Skapa nätverk
Stärka rollen som förtroendevald
Identifiera härskartekniker samt ge verktyg att bemöta härskartekniker
Kroppsspråk och retorik
Hitta balans i rollen som förtroendevald.
Utveckla sitt ledarskap och lära coachande ledarskap.

Datum:

Kurstid: 5 augusti 2019 – 24 januari 2020

Internat 1: Vi träffas för gemensam middag klockan 18.00 den 26 augusti och genomför sedan kursen den 27-28 augusti.
Internat 2: Vi träffas för gemensam middag klockan 18.00 den 16 september och genomför sedan kursen den 17-18 september.
Internat 3: 21-23 eller 28-30 oktober  –  Utvecklande ledarskap (Försvarshögskolan)

Dagsträff: 3 eller 4 december – Uppföljning av Utvecklande ledarskap
Dagsträff: 10 januari – Närträff i Göteborg

Kursen genomförs på distans och vi kommer att använda oss av en digital lärplattform via nätet.

Internat 1: Jämställdhet – Påbyggnadsutbildning
Internat 2: Kroppsspråk och retorik
Internat 3: Försvarshögskolans kurs – Utvecklande ledarskap

Plats: Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen

Kostnad: 5 000 kronor/person
Anmälande organisation står för förlorad arbetsförtjänst samt resekostnader.

Anmälan görs via formuläret längst upp på sidan.

Sista anmälningsdag är den: 30 juni 2019

Har du frågor om kursen eller kursanmälan så kontakta
Ann-Charlotte Hernborg
ann-charlotte.hernborg@vsaf.nu
070-427 43 54

 

 

 

av Katarina Kristoffersson - - - Kategorier: Viskadalen