Arbetsmiljöpolicy för VSAF

Inledning

En god och säker fysisk och psykisk arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för VSAF.

Målsättningen med VSAF:s arbetsmiljöarbete är att skapa en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande för alla anställda. Detta uppnås genom att integrera hälsa och säkerhet i allt vi gör. Genom VSAF:s friskvårdsbidrag stimuleras och skapas förutsättningar för alla anställda att främja sin egen hälsa.

Stor vikt läggs på det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Detta arbete sker i samverkan med ledning, personal, skyddsombud, deltagare, skyddskommitté och företagshälsovård.

Lagstiftningen är ett minimikrav. Det ligger i VSAF:s intresse att upprätthålla en högre standard än det. Förutom arbetsmiljöpolicy, skall det finnas mer preciserade handlingsplaner för arbetsmiljöarbetet.

Arbetsgivaren har alltid huvudansvaret för den fysiska och psykiska arbetsmiljön.

Grundläggande för en god hälsa och en god arbetsmiljö är att känna motivation för sitt arbete. Arbetsgivaren skall möjliggöra för alla anställda inom VSAF att:

 • Känna till VSAF:s mål och visioner.
 • Förstå sin roll och betydelsen av det egna arbetet.
 • Påverka sin egen arbetssituation.
 • Känna ansvar för sin uppgift och ha de befogenheter som krävs.
 • Utveckla sin kompetens.
 • Ta ansvar för sin egen hälsa.

 

Systematiskt arbetsmiljöarbetet, SAM

Arbetsmiljölagen, 3 kapitlet 2 a § samt AFS 2001:1 reglerar att arbetsgivaren ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsgivaren är skyldig att fortlöpande undersöka arbetsmiljöförhållandena och göra en bedömning av eventuella risker för olycksfall samt fysisk och psykisk ohälsa (skyddsrond). Detta ska göras i samverkan med skyddsombud, elevskyddsombud och/eller skyddskommitté. En skriftlig handlingsplan med åtgärdspaket upprättas efter skyddsronden.

Arbetsgivaren har även ansvar för att säkerhetsföreskrifter utfärdas och följs.

 

VSAF:s arbetsmiljöarbete

VSAF:s arbetsmiljöarbete kan delas in i tre områden:

 • Främjande/förebyggande – innan något händer.
 • Rådgivande – då något är på väg att hända.
 • Behandlande – då något har hänt.

Främjande/förebyggande (utan rangordning)

 • De anställda ges fortlöpande utbildning för att klara dagens och morgondagens arbetsuppgifter.
 • Regelbundna arbetsplatsträffar där verksamheten i sin helhet inklusive arbetsmiljöfrågorna behandlas.
 • Medarbetarsamtal hålls varje år.
 • Skyddsronder med handlingsplan och åtgärdspaket som sker i samverkan.
 • Skyddskommittémöten.
 • Sjukfrånvaroanalyser.
 • Policies och handlingsplaner gällande alkohol och droger, jämställdhet, brandskydd, elsäkerhet, olycksfall, underhåll, rehabilitering och arbetsanpassning. 
 • Friskvård.
 • Företagshälsovård.
 • Nyanställda får information och utbildning i arbetsmiljöarbetet.
 • Olycksfall och tillbud utreds och registreras. Allvarliga olycksfall och tillbud utreds och rapporteras till Arbetsmiljöverket.

Rådgivande

 • Teknisk konsultation vid ombyggnader.
 • Ergonomisk utformning av arbetsplatser.
 • Företagshälsovård.
 • Lag – och avtalsfrågor.
 • Kontakter med arbetsmiljöverket.

Behandling

 • Rehabiliteringsutredningar, förslag till åtgärder och genomförande.
 • Analyser av arbetsmiljöproblem och förslag till lösningar.
 • Åtgärder med anledning av tillbud, olycksfall och arbetsskador.

 

Beslutad av styrelsen 2012-06-11