Studeranderätt

Ladda ner som PDF

För att stärka de studerandes rättigheter inom folkhögskolan har Folkbildningsrådet fått i uppdrag av folkhögskolorna att starta Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR. Alla kursdeltagare på folkhögskola kan vända sig till FSR.

Följande frågor kan behandlas av FSR: information innan den studerande är antagen, information vid kursstart, deltagarinflytande och studeranderätt, avgiftsfri undervisning, intyg, om en kurs upphör eller ställs in, utvärdering, försäkringar, disciplinära åtgärder samt arkiv- och sekretessregler.

Innehållsförteckning:

HUVUDMANNENS PROFIL

Huvudman för Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg och i Viskadalen är Västra Sveriges Arbetares Folkhögskola vars profil är den fackliga och politiska arbetarrörelsen. Profilen utgår från medlemsorganisationerna vilka till största delen är fackliga organisationer inom LO samt organisationer inom Socialdemokratin. Skolans profil återfinns framförallt i skolans måldokument.

STATENS SYFTE MED FOLKHÖGSKOLAN

Folkhögskolans undervisning är kostnadsfri tack vare ekonomiskt stöd från stat, landsting och kommun. Staten föreskriver dock inte vilka kurser som ska ges eller vilket innehåll de ska ha. Vi kan forma och utveckla verksamheten och anpassa innehåll och arbetsformer till kursdeltagarnas förkunskaper, intressen och behov. Enda kravet är att det ska finnas en allmän kurs. Kvalitén i verksamheten redovisas regelbundet och granskas nationellt.
Statens stöd till folkhögskolorna har ett klart syfte vilket framgår av folkbildningsförordningen.

Meningen är att kurserna ska:

 • bidra till att stärka demokratin och samhällsengagemanget,
 • göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation,
 • höja utbildningsnivån och bredda engagemanget för kulturen

Verksamheter inom följande sju områden är särskilt grundläggande:

 • Den gemensamma värdegrunden – demokratiska värden ska prägla folkbildningen.
 • Det mångkulturella samhällets utmaningar – människor med olika bakgrund ska mötas.
 • Den demografiska utmaningen – alla generationer ska engageras.
 • Det livslånga lärandet – möjlighet för vuxna till livslångt lärande.
 • Kultur – lokal och regional drivkraft för den folkliga kulturen.
 • Tillgänglighet. Personer med funktionshinder skall ha möjligheter att delta fullt ut.
 • Folkhälsa, hållbar utveckling och global rättvisa – folkbildningen ska bidra till att öka insikten om vikten av förändrade värderingar och levnadsvanor.

ARBETARRÖRELSENS FOLKHÖGSKOLA I VISKADALENS MÅL

Målbild:

 • Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen ska vara ett betydande bildningscenter för arbetarrörelsen i Västsverige.
 • Verksamheten ska syfta till att tillgodose arbetarklassens behov av personlig och medborgerlig bildning samt bidra till ett aktivt samhällsengagemang.
 • Skolan ska på uppdrag av arbetarrörelsen i Västsverige omsätta gällande förordning för folkbildningen till verksamhet.

Genomförandeidé:

 • Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen ska upprätthålla tät och kontinuerlig samverkan med medlemsorganisationerna.
 • Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen ska bedriva en efterfrågad och attraktiv kursverksamhet för arbetarrörelsen.
 • Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen ska tillhandahålla hög folkbildningskvalitet. Riktlinjer:
 • Verksamheten ska i huvudsak bedrivas vid kursgården i Seglora
 • Verksamheten ska kännetecknas av hög delaktighet från kursdeltagare och personal.
 • Skolan har ett ansvar för bildningsarbetet i samverkan med arbetarrörelsen i S:a Älvsborg
 • Skolan har ett särskilt ansvar för bildningsarbetet i samverkan med SSU och S-studenterna
 • Internatet är betydelsefullt för skolans pedagogiska idé
 • Skolans profilområden är: samhällsvetenskap, ledarskap och kommunikation.

MÅL FÖR ARBETARRÖRELSENS FOLKHÖGSKOLA I VISKADALENS KURSER

Övergripande syfte och mål med skolans långa kurser:
Kurserna vid AFiG och Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen skall utveckla deltagarnas förmåga

att:

 • arbeta tillsammans med andra, gemensamt söka sig till kunskap och färdigheter
 • göra deltagarna medvetna om möjligheterna att utveckla sina egna inneboende resurser och de egna möjligheterna att förändra sin situation
 • självständigt och kritiskt utveckla sin känsla, fantasi, kunskap och skapande förmåga, och därigenom stärka självförtroende och självkänsla
 • påverka och utöva inflytande, inte bara när det gäller kursernas innehåll, inriktning och arbetsformer, utan också på samhällsutvecklingen (aktivt medborgarskap)
 • tala, lyssna och argumentera och att kritiskt ta ställning och hävda sin uppfattning inför andra, men också att försöka förstå andras åsikter
 • inse att studier och bildningsarbete är en process, där deltagaren förbereder sig för framtiden och att studier tar sikte på förändring såväl i det stora som i det lilla perspektivet utifrån ett värderingssystem, som utgår från arbetarrörelsens idéer, kritiskt granska, utveckla och föreslå förändringar av samhällsutvecklingen.
 • förstå samhället utifrån en jämlikhets- och jämställdhetstanke, ett humanekologiskt synsätt och ett mångfaldsperspektiv som bygger på arbetarrörelsens grundläggande värderingar.
 • utveckla vilja och förmåga att se sammanhang och i solidaritet med andra aktivt påverka boendet, arbetet, miljön och samhället i stort
 • ge en god grund för aktivt förenings- och förändringsarbete

MÅL FÖR ARBETARRÖRELSENS FOLKHÖGSKOLA I GÖTEBORGS (AFIGs) KURSER

Syfte och mål med skolans långa kurser:

att:

 • arbeta tillsammans med andra, gemensamt söka sig till kunskap och färdigheter
 • göra deltagarna medvetna om möjligheterna att utveckla sina egna inneboende resurser och de egna möjligheterna att förändra sin situation
 • självständigt och kritiskt utveckla sin känsla, fantasi, kunskap och skapande förmåga, och därigenom stärka självförtroende och självkänsla
 • påverka och utöva inflytande, inte bara när det gäller kursernas innehåll, inriktning och arbetsformer, utan också på samhällsutvecklingen (aktivt medborgarskap)
 • tala, lyssna och argumentera och att kritiskt ta ställning och hävda sin uppfattning inför andra, men också att försöka förstå andras åsikter
 • inse att studier och bildningsarbete är en process, där deltagaren förbereder sig för framtiden och att studier tar sikte på förändring såväl i det stora som i det lilla perspektivet
 • utifrån ett värderingssystem, som utgår från arbetarrörelsens idéer, kritiskt granska, utveckla och föreslå förändringar av samhällsutvecklingen
 • utgå ifrån deltagarnas erfarenheter
 • väcka intresse för samhällsfrågor utifrån ett arbetarrörelseperspektiv
 • skapa engagemang för miljöfrågor och internationella förhållanden
 • ge grundläggande kunskaper om människan som biologisk, psykologisk, social och skapande varelse
 • träna färdigheter för att delta i den demokratiska processen

CFV (Centrum för välfärd) INOM VSAF

SOCIALPEDAGOGUTBILDNINGEN

Är en tvåårig yrkesutbildning som är utvecklingsinriktad och syftar till att kombinera yrkesutbildning eller proffessionsrelaterade lärprocesser till förmåga att arbeta med utveckling och bidra till förändring i välfärdsarbete. Deltagarna i våra lärprocesser ska ha god yrkeskompetens men också kompetens att göra skillnad i de arenor de kommer att arbeta på. Utbildningen till Socialpedagog är utformad med fokus på dessa båda lärresultat.
Utbildningen fokuseras på Action Learning och det erfarenhetsbaserade lärande som uppstår när deltagarna under hela utbildningen vecka för vecka har arbetsplatsförlagt lärande, Lärande i Arbete (LiA).
I kursen bygger vi plattform för gynnsamma lärprocesser under hela utbildningen. Utbildningens pedagogiska grundmönster är Action Learning, teori om människans handling och lärande. Det innebär att deltagarna ges träning i aktionslärande metodik riktad mot deras enskilda och gemensamma lärprocess. Deltagarna har under denna delkurs skapat kunskap om Aktionslärande teori, de har färdigheter i lärande samtal och har utvecklat ett förhållningssätt till lärande och utveckling som domineras av frågeinsikt och en frågekompetens.
Utbildningens består av följande områden:

 • Lära av och med varandra – Action Learning
 • Behandlingsarbetet som arena och som yrke
 • Beteendevetenskaplig plattform i behandlingsarbete
 • Socialt behandlingsarbete i teori och praktik
 • Att leda lärande och utveckling för individ och grupp
 • Entreprenörskap och social uppfinningsrikedom
 • Lära i Arbete
 • Vetenskaplig metod och projektmetodik
 • Fördjupningsarbete
FRITIDSLEDARUTBILDNINGEN

Fritidsledarutbildningens övergripande syfte är att deltagarna skall utveckla förmåga och förtrogenhet att generera idéer, planera, leda och följa upp fritidsverksamhet. Fritidsledare som examineras på Viskadalens Folkhögskola skall därför vara kompetenta att mobilisera människor så att de förmår utveckla, förändra och uppleva sitt vardagsliv som meningsfyll och berikande. Deltagare hos oss utvecklar förtrogenhet att ständigt lära av sina erfarenheter och därmed ha ett ständigt förändrings- och utvecklingsperspektiv i förhållande till olika verksamheter och processer inom fritidsledaryrket.
Vi skapar spännande former för lärande som bygger på ett aktivt samarbete med arbetsmarknaden. Deltagare har en förankring på arbetsmarknaden genom att varje vecka arbeta med lärande i arbete på skola, fritidsgård eller annan arbetsplats inom yrkesområdet.

Action Learning och olika former av lärande som bygger på att lära med och av varandra då man samtidigt arbetar med verkliga projekt och satsningar utgör grunden för vårt lärande inom följande fem profilområden:

 • Community Work
 • Kulturskapande för utveckling och förändring
 • Samhällsförändring
 • Ute- och äventyrspedagogik, ledarskap
 • Utblick med insikt – Europa
 • Projektarbete

SAMVERKAN

WIGFORSSAKADEMIN

Under kursen ges en grundläggande orientering i centrala teorier inom sociologi, statsvetenskap, ekonomi, filosofi och historia, samt hur man utifrån dessa kan förstå arbetarrörelsens idéutveckling och dagens politiska utmaningar. Genom skrivuppgifter ges möjlighet att öka sina färdigheter i att skriva samhällsanalyser och politiska förändringsförslag utifrån forskningens metoder och perspektiv. Föreläsarna är i huvudsak forskare från universitet och högskolor. Wigforssakademin är uppdelad i tre block som alla inkluderar en helgkonferens.

De tre blocken är:

 • Kritisk samhällsanalys
 • Arbetarrörelsens idéutveckling
 • Makt, beslut och demokrati

Wigforssakademin är en distanskurs där studierna sker i skriftlig form genom skrivandet av recensioner, artiklar och undersökningar. Vi kommer att kunna erbjuda handledare från ett större antal akademiska discipliner från arbetarrörelsens forskarnätverk som hjälper dig att utveckla din analysförmåga och ditt skrivande. Till varje block hör även ett tvådagars seminarium på Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen där deltagarna tillsammans med olika föreläsare bearbetar kursens teman.
Kursen arrangeras av Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen i samarbete med Socialdemokratiska studentförbundet och Arbetarrörelsens Tankesmedja. Kursen går på halvfart.

ATT SKRIVA POLITISKT

Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen arrangerar tillsammans med Arenagruppen en utbildning i att skriva politiskt för deltagare som är fackligt eller politiskt engagerade och som vill förbättra och utveckla sitt skrivande. Kursen är också till för de som är intresserade av bistånd och mänskliga rättigheter.
Utbildningen ska ge insikt i hur man skriver texter på en hög professionell nivå. Efter kursen ska man kunna skriva texter anpassade för olika målgrupper och ändamål.
Kursen ges på hel- och halvfart

Innehåll:

 • Grundläggande modeller för att skriva professionella och kommunikativa texter
 • Övningar i att skriva pressreleaser, inbjudningar, mejl, webbtexter
 • Hur du undviker de vanligaste misstagen
 • Slagkraftiga budskap
 • Att skriva säljande
 • Anpassa skrivandet till olika målgrupper
 • Opinionsbildningens förutsättningar och vilka krav måste man uppfylla om man ska påverka och synas i debatten
 • Politisk strategi
 • Exempel på bra opinionsbildning
 • Hur man skriver debattartiklar
 • Hur en debattredaktör tänker
 • Att kommunicera genom nya medier, som bloggar, twitter och facebook

ALLMÄNNA KURSER

Allmän kurs på grundskolenivå ger möjlighet att få behörighet för fortsatta studier på gymnasienivå. Allmän kurs på gymnasienivå täcker de ämnen som krävs för att erhålla grundläggande behörighet till högskola och/eller yrkeshögskola efter avslutade folkhögskolestudier. Målet med allmän kurs förutom ämneskunskaper är att du ska få uppleva glädjen i att studera.
Vi vill ge dig goda förutsättningar att utvecklas och att vilja fortsätta studera. Studierna ska ge dig ökad tillit till dina egna möjligheter att påverka ditt eget liv liksom samhället i stort.
Den allmänna kursen erbjuder tre olika inriktningar.

BRO – Allmän kurs på grundskolenivå

Brokursen bygger en bro mellan grundskoleutbildning och gymnasieutbildning för den som är ny i Sverige och/eller har annat modersmål än svenska. Svenska språket är grundpelaren i kursen tillsammans med orientering i de ämnen som behövs för att fortsätta studera på gymnasienivå.
Vi tränar språket genom att studera samhällskunskap, religion och historia för att få grundläggande kunskap om samhället och omvärlden. Studieteknik ingår som en viktig del för att förbereda för fortsatta gymnasiestudier. Vi läser även Engelska och Matematik.
Under kursen studerar vi grunderna i det svenska språket och hur det är att studera. Vi fokuserar på samhälls- och historieorientering genom att studera bland annat europeisk historia, världsreligionerna, FN och de mänskliga rättigheterna samt källkritik.

SAMHÄLLET – Allmän kurs på gymnasienivå

Kursen Samhället arbetar tematiskt kring samhällsfrågor utifrån ett brett perspektiv.
Naturkunskap och samhällskunskap bildar basen för läsåret. I kursen fokuserar vi huvudsakligen på nutid – framtid. Kursen omfattar hur människor påverkar samhälle och natur och hur människor i sin tur påverkas av rådande förhållanden.
Hållbar utveckling löper som en röd tråd genom läsåren för allmän linje. Kursen innefattar aspekter på energi, klimat, ekonomisk tillväxt, konsumtion, resursförbrukning, välfärd, mänskliga rättigheter och jämställdhet.
Demokrati är en del av skolans plattform. Kursen innefattar bl a politiska system, politiska idéer och strömningar samt maktfördelning, ekonomisk ojämlikhet, individens rättigheter och skyldigheter i samhället.
Vi fokuserar även på europeiskt och nordiskt samarbete, massmedias roll, arbetsliv, privatekonomi, genus, hälsa, livsstil, sexualitet samt genetik och genteknik.

MÄNNISKAN – Allmän kurs på gymnasienivå

Kursen Människan arbetar tematiskt kring ämnena historia och religionskunskap med filosofiska och kursen har ett historiskt perspektiv som även omfattar nutidshistoria.
Vi fokuserar på olika epoker i europeisk historia i relation till resten av världen. Dessutom behandlas ämnen såsom hur människan blev människa, migration, kolonialism, slaveri, industrialisering och klassamhälle.
Kursen Människan omfattar även hur människor skapar sin identitet, relationen mellan individ och grupp samt relationen mellan olika grupper genom historien.
Kursen Människan fokuserar på socialt hållbar utveckling genom mångfald, mänskliga rättigheter och människors olika sätt att se världen utifrån olika religioner och livsåskådningar.
Vi studerar gruppers olika förhållningssätt till etik och moral genom historien och försöker ge förståelse för hur vi kan skapa ett socialt hållbart samhälle idag.
Kursen Människan innefattar demokratins framväxt genom folkrörelsernas etablering samt utvecklingen av politiska ideologier. Demokrati är en del av skolans plattform.

VÄRLDEN – Allmän kurs på gymnasienivå

Kursen Världen arbetar i huvudsak tematiskt kring samhällsfrågor utifrån ett globalt perspektiv. Samhällskunskap och naturvetenskap bildar basen för läsåret.
Ett viktigt mål för kursen är att ge möjlighet att slutföra en högskoleförberedande examen. Hållbar utveckling löper som en röd tråd genom AFIGs allmänna kurser.
Kursen Världen ger insikter i skärningspunkten för ekonomi, politik och miljö/resursfördelning. Kursen innefattar den ekonomiska tillväxtens problem på en ändlig planet, ohållbara och hållbara konsumtionsmönster, konkurrensen om råvaror och landgrabbning, sinande tillgångar på viktiga råvaror som t.ex. olja och sötvatten, klimatförändring och omställningen till ett samhälle mindre beroende av fossila resurser.
Inriktningen Världen ägnar sig också åt de sociala konsekvenserna av de ökande klyftorna i världen och nationellt.
Kursen Världen ger insikter i sambandet mellan global förändring och demokrati i det stora perspektivet. Den ger också ett historiskt perspektiv på ekonomiska, politiska, sociala och kulturella teoriers framväxt och genomslagskraft samt det nutida samhällets politiska och demokratiska förändring.
Alla kurser studeras med de olika vetenskapliga metoder som kännetecknar naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora.

 

ANTAGNINGSPROCESS

Antagningsprocessen inleds efter sista ansökningsdag alternativt löpande om det angivits. Arbetslagen för respektive kurs går igenom inkomna ansökningar och rangordnar utefter skolans ansökningskriterier.
Arbetslagen kan välja att intervjua sökanden för att förvissa sig att de sökande kan nå sina mål genom studier på skolan. Genom intervjun ska arbetslagen förvissa sig om att den sökande förstått skolornas arbetssätt och folkbildningens pedagogik. Intervjun ger också ett underlag för antagningen och att bedöma gruppsammansättningen.
Arbetslagen antar deltagare i samråd med rektor.

 

INSTÄLLD KURS

Om en kurs ställs på grund av för få deltagare eller av orsak som skolan inte råder över så informeras om detta minst tre veckor före kursstart. Eventuellt inbetald anmälningsavgift återbetalas då.

PRINCIPER FÖR STUDIEOMDÖMEN, INTYG OCH BEHÖRIGHETER

STUDIEINTYG GÄLLER ALLA ALLMÄNNA KURSER

Studieintyg utfärdas för kurser där närvaron varit minst 75%.
Om deltagarens närvaro underskrider 75% ges endast ett intyg om att deltagaren varit inskriven vid skolan. 75% är även gränsen för vad som anses som normal takt i rapporteringen till CSN.

STUDIEOMDÖME

Studieomdöme kan skolan sätta på alla deltagare som läst minst 30 veckor på någon av skolans allmänna kurser. Studieomdömet är frivilligt och deltagaren har möjlighet att avsäga sig att bli omdömessatt. Detta måste ske skriftligt och inkomma före läsårets slut.

Studieomdöme: Ej studieomdöme
Krav: Minst 75 % närvaro och att deltagaren skriftligt begär att den totala tiden inte omdömessätts.

Studieomdömet fördelas på olika skalsteg:

 • Utmärkt studieförmåga (4)
 • Mycket god – Utmärkt studieförmåga (3,5)
 • Mycket god studieförmåga (3)
 • God – Mycket god studieförmåga (2,5)
 • God studieförmåga (2)
 • Mindre god – God studieförmåga (1,5)
 • Mindre god studieförmåga (1)

Följande kriterier vägs in i begreppet studieförmåga:

 • Kunskaper och färdigheter samt utveckling av dessa
 • Förmåga till analys, bearbetning och överblick
 • Ambition, uthållighet och förmåga att organisera
 • Social förmåga

Med gymnasiegemensamma ämnen avser skolan:

 • Svenska/Svenska som andraspråk 1
 • Engelska 5
 • Matematik 1a/b/c
 • Samhällskunskap 1a1
 • Naturkunskap 1a
 • Religionskunskap1
 • Historia 1a1
GRUNDLÄGGANDE BEHÖRIGHET

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier har den som på folkhögskola genomfört ett till tre års studier beroende på tidigare studie- och arbetslivserfarenhet samt har kunskaper motsvarande godkänd nivå i gymnasieskolans gymnasiegemensamma ämnen enligt ovan.

Grundläggande behörighet för högskolestudier har den som på folkhögskola genomfört ett till tre års studier beroende på tidigare studie- och arbetslivserfarenhet samt har kunskaper motsvarande godkänd nivå i gymnasieskolans gymnasiegemensamma ämnen och utöver det Svenska/Svenska som andraspråk 2+3 och Engelska 6.

Detta kan uppnås genom;

 • tre år på folkhögskola eller
 • två år på folkhögskola som bygger på minst ett års gymnasiestudier eller på grundskola och minst ett års arbetslivserfarenheter eller
 • ett år på folkhögskola som bygger på minst två års gymnasiestudier
SÄRSKILD BEHÖRIGHET:

Krav är kunskaper motsvarande minst godkänd i kurser vid gymnasiet.

FRITIDSLEDARUTBILDNINGEN OCH BEHANDLINGSPEDAGOGUTBILDNINGEN

Efter avslutad kurs ges utbildningsbevis. Om kursen ej avslutats inom kurstiden har deltagare två år på sig att komplettera.

RAPPORTERING TILL CSN

Sökande som blir antagen till vald kurs rapporteras till CSN. Under kursens gång rapporterar skolan följande uppgifter digitalt till CSN:

 • att studerande påbörjat kursen (tidigast samma dag kursen startar)
 • eventuella förändringar i studieomfattning, avbrott, byte av kurs etc.
 • om deltagaren studerat i normal takt rapporteras terminsvis (se. vidare Principer för studieomdömen…)
FRÅNVAROREGLER

Sjukfrånvaro ska anmälas för varje nytt frånvarotillfälle till respektive skolas expedition på angivet telefonnummer. Om du har studiemedel ska dessutom anmälan göras till Försäkringskassan den första sjukdagen. (www.forsakringskassan.se). Om deltagaren av någon annan anledning än sjukdom inte kan närvara vid lektioner eller andra aktiviteter ska detta också anmälas till skolans expedition och till lärare.

TRÖSKELREGEL

Vi har en tröskelregel för våra eftergymnasiala 2-åriga utbildningar. Vilket innebär att; för att du ska få påbörja årskurs 2, krävs det att du fullgjort 80 % av studierna samt godkänd praktik under årskurs 1.

KOSTNADER

Läsår: 2018/2019
Kurstid: Ht. 2018-08-20 – 2018-12-21 (18 v), Vt. 2019-01-07 – 2019-06-07 (22 v)

Alla våra kurser är kostnadsfria men du betalar för ditt boende, kost och material du använder. Här berättar vi mer om kostnader under din studietid.

FÖR STUDERANDE SOM BOR PÅ SKOLAN, INTERNAT

På Viskadalens internat bor du i eget rum med toalett, dusch i korridor, tillgång till tvättstuga och kök.
Boende på internatet svarar för städning av både egna rum och de gemensamma utrymmena.
Internatrum kostar 1855 kr/månad.
(Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg har endast externat.)

FÖR SAMTLIGA STUDERANDE,
EXTERNAT- & INTERNATELEVER

Grundutlägg

Samtliga deltagare vid de långa kurserna på Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg och Viskadalen betalar ett grundutlägg.
Grundutlägget täcker:

 • kostnader för material som du får vid skolstarten och under läsåret
 • kostnader för en iPad
 • kopiering
 • olycksfallsförsäkring
 • ekonomiska resurser för klassen och för kursråd (gäller Göteborg)
 • gemensamma måltider (gäller Seglora)

Allmän kurs: 1000: – /termin
Fritidsledarutbildningen: 2000: – /år
Socialpedagogutbildningen: 2000: – /år

Deltagare som har egen iPad och därmed väljer att inte utnyttja möjligheten att leasa en från skolan betalar 500: – mindre i grundutlägg per termin.

Deltagare på Fritidsledar- och Socialpedagogutbildningen betalar även följande:
Böcker (hela utbildningen): ca 4000: –
Kickoff åk 1 & 2 per år: ca 500: –
Internationell studieresa åk 2: 5000: –
Studieresor (hela utbildningen): ca 750: –
Utomhuspedagogik (hela utbildningen): 800: – (gäller Fritidsledarutbildningen)

Frivilliga kostnader:
Lunchabonnemang 60:-/dag
Lunch utan abonnemang: 75:-/dag
Den som så önskar kan till ett restvärde köpa loss iPaden efter avslutad kurs.

DELTAGARINFLYTANDE – VISKADALENS FOLKHÖGSKOLA

Deltagarinflytande ska vara utmärkande för hela verksamheten vid Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen. Utgångspunkten för deltagarinflytande är att utifrån kursmålen ska varje deltagare ha stor påverkansmöjlighet över den egna studiesituationen. Det åvilar därför lärarlagen att:

 • alla deltagare redan vid kursstart ges tillräcklig information om skolans måldokument, verksamhetsmål och organisation för sin roll som delaktiga och medvetna studeranden
 • se till att deltagarna får utbildning i mötesteknik och föreningskunskap
 • se till att särskilda utbildningsinsatser ges de studeranderepresentanter som väljs till skolans olika organ, t.ex. som styrelseledamot och skyddsombud.
 • se till att de olika demokratiska mötesformerna får ett adekvat innehåll
 • lärarna kontinuerligt tillsammans med deltagare utvärderar verksamhet gentemot kursmål
STUDERANDEINFLYTANDEMODELL

Gemensamma frågor för kursen:
Hur: Demokratitid med hela kursen och kursansvarig
När: Kursmötet

Kursövergripande frågor
Hur: Studerandekåren
När: Efter uppsatt schema

Skolövergripande frågor
Hur: Studerandekåren, Viskadalskongressen och genom studeranderepresentation i skolans styrelse
När: Efter kårens egen planering, Kongressen varje år i februari, Styrelsemöte ca 5 ggr/år

Psykisk och fysisk arbetsmiljö
Hur: Deltagarna utser skyddsombud i varje kurs. Dessa får utbildning för uppdraget. Två av deltagarnas skyddsombud ingår i skyddskommittén
När: Skyddskommitté minst en gång per termin. Skyddsrond minst en gång per termin

Deltagarens studiesituation
Hur: Utvecklingssamtal med lärare i arbetslaget för respektive kurs
När: Minst en gång per termin

DELTAGARINFLYTANDE – AFIG

Deltagarinflytande ska vara utmärkande för hela kursförloppet med hänsyn tagen till kursmålen.
Det åvilar därför kursansvariga

 • att alla deltagare redan vid kursstart ges tillräcklig information om skolans måldokument, verksamhetsmål och organisation för sin roll som delaktiga och medvetna studeranden
 • att se till att deltagarna får tillräcklig utbildning i mötesteknik och föreningskunskap
 • att se till att särskilda utbildningsinsatser ges de studeranderepresentanter som väljs till skolans olika organ
 • att se till att de olika demokratiska mötesformerna får ett adekvat innehåll
 • att kontinuerligt tillsammans med deltagarna utvärdera verksamheten gentemot lokala mål
STUDERANDEINFLYTANDEMODELL

Gemensamma frågor för klassen
Hur: Demokratitid med hela klassen och kursansvarig
När: Varje onsdag på demokrati-tid (Tid till förfogande)

Klassövergripande frågor
Hur: Kursråd som består av två representanter per klass, kursansvariga samt rektor
När: Fyra gånger per termin, onsdagar på demokrati-tid

Skolövergripande frågor
Hur: Kursrådet, En representant för de studerande adjungeras till Huvudmannens styrelse
När: Halvdag i slutet av terminen

Psykisk och fysisk arbetsmiljö
Hur: Deltagarna utser Skyddsombud i varje klass. Dessa får utbildning för uppdraget.
Två av deltagarnas Skyddsombud ingår i Skyddskommittén
När: Skyddsrond två gånger per termin.
Skyddskommitté två gånger per termin

Deltagarens studiesituation
Hur: Utvecklingssamtal med lärare i arbetslaget för respektive klass
När: En gång per termin

FUNKTIONSNEDSÄTTNING

TILLGÄNGLIGHET FÖR STUDERANDE MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Skolans lokaler är så anordnade att de är tillgängliga för personer i rullstol. Hörselslinga finns att tillgå, vissa lokaler har fast utrustning, till de lokaler som saknar slinga har skolan portabla slingor som kan användas vid behov.

MÖJLIGHETER TILL PEDAGOGISKT STÖD VID FUNKTIONSNEDSÄTTNING ELLER VID BRISTANDE KUNSKAPER I SVENSKA

På skolan finns kompensatoriska hjälpmedel för stöd till deltagare med läs- och skrivsvårigheter samt stöd till deltagare med bristande kunskaper i svenska. Dessa hjälpmedel tillhandahålls av specialpedagog i samråd med er mentor eller språklärare.

POLICY

DROGPOLICY OCH ÖVRIGA VILLKOR FÖR VISTELSEN PÅ SKOLAN

Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg och Viskadalen strävar efter att skapa en drogfri studiemiljö. Målet med vår drogpolicy är att ingen ska misslyckas med sina studier på våra folkhögskolor på grund av droger. Ingen ska frestas att skaffa sig drogvanor eller återfalla i tidigare missbruk. Individuellt ansvar och respekt för andra är en förutsättning för att vi ska lyckas med detta och för att alla ska må bra och trivas.
Att studera är ett heltidsarbete som kräver engagemang och närvaro. Narkotiska preparat (som inte är utskrivna av läkare) är olagliga och dessutom är allt bruk av narkotika oförenligt med studier på skolan och leder till avstängning. Om detta skulle inträffa finns en särskild handlingsplan. Skolan förutsätter att deltagare inte kommer påverkad eller bakfull till utbildningen. Skulle så ske har läraren rätt att avvisa deltagaren från undervisningssituationen.

POLICY FÖR SEKRETESS OCH ARKIVERING

Offentlighetsprincipen
Folkhögskolan är inte någon offentlig myndighet. Vi är därför inte skyldiga att lämna ut information om vår verksamhet. Vi är inte heller förhindrade att lämna ut information. Vi har ej heller de krav på arkivering som offentliga myndigheter har.
Vi har beslutat oss för att generellt ha en öppen och serviceinriktad attityd.

ADRESSUPPGIFTER MM.

Kontaktuppgifter på anställda är tillgängliga med uppgifter om e-post och telefonnummer i tjänsten. Privata adressuppgifter lämnas däremot inte ut. Interna sammanställningar på privata adressuppgifter sprids inte utanför skolan. Om någon anställd inte vill att privata uppgifter ska förekomma i dessa listor måste man själv informera skolans reception om detta.
Kontaktuppgifter på studerande upprättas kursvis och finns även i skolans studeranderegister. Om någon vill hemlighålla sådana uppgifter måste man själv informera skolans expedition om detta.

BILDER

Bilder från vår verksamhet kan publiceras internt samt på våra webbplatser och i trycksaker av informativ karaktär. Där kan såväl personal som studerande förekomma. Om någon inte vill att sådan bild ska visas måste man själv meddela detta till skolornas receptioner.

TYSTNADSPLIKT

Folkhögskolan omfattas inte av någon formell tystnadsplikt, några kontrakt om tystnadsplikt upprättas därmed inte. Har man behov av samtal av mer känslig karaktär så är närmsta vårdcentral alternativet. Men det som sägs i samtal mellan studerande och personal på skolan stannar mellan dessa personer om så har överenskommits. Det är också nödvändigt att studerande kan förvänta sig att personliga uppgifter som lämnas i förtroende till anställd på skolan hanteras på ett sätt som sätter den enskildes integritet och intressen i centrum.

ARKIVERING

Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg och Viskadalen sparar ansökningshandlingar för alla deltagare som antagits på skolan. För de som inte antas så destrueras alla handlingar, om inte annat överenskommits. Den som vill ha tillbaka dessa handlingar måste själv be om detta. Handlingar som rör studerandes; Omdömen, Behörigheter, Utbildningsbevis och Intyg sparas för all framtid. För kopior på dessa handlingar tas ut en administrativ avgift som beslutas om fortlöpande.

ANHÖRIGKORT

Årligen samlar skolan in uppgifter om anhöriga och eventuella mediciner. Dessa skall endast användas i en akut situation och förvaras inlåsta i skolans arkiv och endast en begränsad skara har tillgång till dem. Dessa dokument destrueras efter varje läsårs slut.
Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg och Viskadalen lämnar inte ut personbunden information till utomstående förutom till myndigheter till vilka vi måste rapportera, dvs CSN, FBR SPSM och SCB

POLICY FÖR AVSTÄNGNING/AVSKILJNING

Den grundläggande attityden från VSAF är att på alla sätt stödja våra deltagare för att man ska kunna fullfölja sina studiemål. Det är emellertid ibland nödvändigt att vidta åtgärder av mer repressiv karaktär som avstängning eller avskiljning från undervisningen.
Grova eller upprepade avvikelser från våra skolregler på skolans område kan leda till i första hand en tids avstängning och i värsta fall ett permanent avskiljande från undervisningen eller, i förekommande fall, internatet. All avstängning/avskiljning från undervisningen rapporteras till CSN då denna period inte berättigar till studiemedel.

Orsakerna kan vara:

 • Droganvändning eller påverkan på skolans område. (se drogpolicy)
 • Annan hantering av droger
 • Missbruk av skolans datanät.
 • Stöld
 • Rasistiska, sexistiska eller andra diskriminerande eller kränkande handlingar i ord och gärning.
 • Hot och handlingar som åstadkommer fysisk skada på annans eller skolans egendom
 • Hög och oredovisad frånvaro från undervisningen
 • Medvetet fusk
 • Avstängning från Viskadalens internat kan också ske vid åsidosättande av internatets villkor och föreskrifter. (se hyreskontrakt)
 • Gången i dessa ärenden är som följer:
 • Mentor, tillsammans med rektor/biträdande rektor, kallar till samtal där man utdelar en varning eller, i särskilt grova fall, omedelbart stänger av eller skiljer den studerande från internatet/undervisningen permanent. Då försöker man också, så långt det är möjligt, finna en plan för hur man ska kunna stödja deltagaren så att fortsatta problem kan undvikas. Vid varning eller avstängning upprättas ett dokument som undertecknas av båda parter.
 • Om problemen upprepas beslutar rektor om avstängning under viss tid och/eller avskiljande från undervisningen permanent om så inte redan skett enligt punkt 1. Detta beslut kan överklagas skriftligt till skolans styrelse.
 • Om den studerande är missnöjd med skolans beslut kan man överklaga beslutet. (se. Studeranderätt och överklagan)
 • Efter en avstängningsperiod börjar man om med ett möte med mentor tillsammans med rektor/biträdande rektor, om man finner att studierna kan återupptas. Man bör vara medveten om att marginalerna att klara studierna nu är mindre.
POLICY VID MEDVETET FUSK

Det är inte tillåtet att i eget namn lämna in eller framföra sådant andra har
skrivit eller sagt, oavsett om det är hämtat från tidningar, böcker, Internet eller annan källa. Det innebär att alla texter som används som källa ska bearbetas och omformuleras. Genom hänvisning till källan klargörs var informationen är hämtad. Direkta citat ska markeras och källan anges. Om inte dessa regler följs betraktas det som fusk. Lärare kontrollerar regelbundet att elevarbeten inte är kopierade från nätet via olika sökmotorer, t ex ”Urkund”.
Om det är uppenbart att fusk förekommit bedöms deltagarens ”prov” eller redovisning i sin helhet som icke godkänd och möjligheten till ny redovisning på det avsnittet medges inte förrän efter avslutad kurs. Deltagaren får en skriftlig varning om att om detta upprepas kan deltagaren komma att avstängas från undervisningen. Vid särskilt grava fall av fusk så som exempelvis inlämning av uppsats där mer än hälften av arbetet är kopierat kan deltagare stängas av i upp till sex veckor utan tidigare varning.
Alla beslut om avstängning fattas av rektor.

DISKRIMINERING

Folkhögskolan omfattas av diskrimineringslagen vilket betyder att diskrimineringsförbud råder på folkhögskolor och i deras kursverksamhet. Diskriminering sker när en skola på osakliga grunder behandlar en kursdeltagare eller sökande till en kurs sämre än andra, och missgynnandet har samband med någon av diskrimineringsgrunderna (se nedan). Rektorer, skolledare, lärare, annan skolpersonal, eller andra personer som anordnar eller håller i utbildningar, kan utföra handlingar som kan räknas som diskriminering. Huvudmannen för utbildningen är ansvarig för att det inte förekommer diskriminering. I folkhögskolans fall är styrelsen ytterst ansvarig och rektor är den som ansvarar på plats på skolan. Lärare och annan personal på skolan är skyldiga att anmäla till rektor om de får kännedom om diskriminering eller trakasserier. Rektor är i sin tur skyldig att utreda och åtgärda händelserna. Diskriminering kan leda till avstängning från undervisningen.

Diskrimineringsförbudet gäller diskriminering som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna:

 • kön
 • könsidentitet eller könsuttryck
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • funktionsnedsättning
 • sexuell läggning
 • ålder

ÖVRIG INFORMATION VID KURSSTART

En studerande ska i samband med kursstart ha tillgång till följande information:

 • kursansvarig lärares namn och kontaktuppgifter
 • kursplan och schema/arbetsplan
 • terminstider och ledigheter
 • vad deltagare själv ska tillhandahålla; t.ex. litteratur, material och övrig utrustning som krävs för att klara studierna.
 • försäkringar
 • tillgång och villkor för användning av utrustning och kursrelaterade utrymmen
 • etiska regler och ansvar vid användning av internet i folkhögskolans lokaler
 • den rättsliga standardens innehåll och innebörd i övrigt

STUDERANDERÄTT OCH ÖVERKLAGAN AV BESLUT

Vid tvister om studeranderättsliga frågor, behörigheter, intyg mm kan den studerande vända sig i första hand till rektor. Frågor om behörigheter och studieomdöme kan endast överklagas till rektor för omprövning. Övriga frågor som regleras i standarden kan enligt listan nedan överklagas till skolans styrelse och vidare till Folkhögskolornas Studeranderättsliga råd FRS.
För att stärka de studerandes rättsliga ställning inom folkhögskolan har ett studeranderättsligt råd (FSR) inrättats (fr.o.m. 2011-01-01).

Studerande vid folkhögskolekurser som är längre än femton dagar kan vända sig till FSR i tvister om frågor som omfattas av FSR:s uppdrag:

 • Information innan den studerande är antagen
 • Information vid kursstart
 • Deltagarinflytande och studeranderätt
 • Avgiftsfri undervisning
 • Intyg
 • Om en kurs upphör eller ställs in
 • Utvärdering
 • Försäkringar
 • Disciplinära åtgärder
 • Arkiv- och sekretessregler