Wigforssakademins 10-års jubileum

Du är hjärtligt välkommen till Wigforssakademins 10-års jubileum
på Viskadalen Kurs & Konferens i Seglora.

 

Seminarier kl. 13:00 – 17:00  –  Tema Reformistisk framtid
Festmiddag ca 18:30 – så länge vi orkar

Plats: Viskadalen Kurs & Konferens i Seglora

Praktisk info: Du betalar 300:- för seminarier, festmiddag, logi (del i dubbelrum), frukost samt buss t.o.r Göteborg – Viskadalen.
Betalning sker vid utcheckning.
Endast anmälan via ”ansökan” ovan. Anmälan är bindande.

Anmäl dig här ovan.

av Carin Carlström - - - Kategorier: Viskadalen

Handledarutbildning för BAM-handledare

Målgrupp

Handledare som genomför BAM och handledare som i framtiden vill genomföra BAM.

Syfte

Få en gemensam syn på hur BAM ska genomföras
Innehåll i BAM
Pedagogik och utbildningsmetoder
Handledarrollen

Datum

 • 18 – 19 maj 2020

Plats

Viskadalen Kurs & Konferens

Kostnad

Kursen är gratis.

ABF Västra Götaland betalar förlorad arbetsförtjänst och reseersättning. Viskadalen Kurs & Konferens står för resterande kostnader.

Anmälan görs via formuläret längst upp på sidan!

Sista anmälningsdag är den 17 april 2020

av Carin Carlström - - - Kategorier: Viskadalen

Polispreparandutbildning

I samarbete med

I utbildningen ingår;

 • Polismyndigheten i Region Väst bidrar med inspirerande föreläsare, studiebesök och övningar som ger dig en god inblick i vad polisyrket innebär och kännedom om polisens arbetsmetoder.
 • En personlig utveckling. Utifrån polisens kompetensprofil för nya poliser kommer du att utmanas och stärkas tillsammans med dina kurskamrater.
 • Fysisk allroundträning med personlig coachning hjälper dig att blir mer redo för fystesterna vid antagningstillfället.
 • Ökad kunskap inom ämnen som juridik, kriminologi, psykologi, samhällskunskap, svenska och kommunikation.
 • UGL- utbildning, du får handledning och utbildning i ledarskap. 

Pedagogisk ide

I undervisningen integreras kontinuerligt  teoretiska och praktiska moment. Vårt arbetssätt utgår från att människor lär sig bäst tillsammans med andra, därför är lärgruppen där deltagaren ingår, en central del av utbildningen.
Kursplanen är utformad för att på bästa möjliga sätt förbereda dig inför antagningen till polisutbildningen.

En genomförd Polispreparandutbildning ger ingen platsgaranti på Polisprogrammet, men stärker chansen att komma in och gör dig mer förberedd att klara programmets olika moment.

Ämnen

 • Polisbesök
  Vi möter yrkesverksamma poliser från t ex ingripande verksamheten, narkotikaspan, insatsstyrkan, utredare, förhandlare, förhörsledare, gränspolis m.fl.
 • Studiebesök
  Vi besöker bl a Polisprogrammet i Borås, polisrytteri, hundförarenhet, sjöpolis, trafikpolis, rättspsykiatri mfl.
 • Ledarskap
  Träning i ledarskap och förståelse för hur en grupp fungerar och samarbetar effektivt.
 • Kommunikation
  Utveckla din kommunikativa förmåga genom att träna på kroppsspråk, konflikthantering, förhörsteknik, förhandling, retorik och rapport/protokollskrivning.
 • Demokrati och rättssystem
  Genomgång av rättsprinciper och rättssystem samt demokratins grunder och dess historia.
 • Brott och straff
  Introduktion till kriminologi och juridik; teori om orsaker till brott, påföljdens funktion samt juridik kopplad till polisens arbetsuppgifter.
 • Psykologi
  Ett ämne som gör dig bättre på att förstå dig själv och andra. Här ingår också kunskap kring stress- och krishantering, kunskap om psykisk ohälsa mm
 • Etik och värdegrund
  Reflektera, diskutera och ta ställning i etiska och existentiella frågor du möter som tjänstgörande polis. Här ingår också norm-medvetenhet och kunskap om HBTQ-frågor
 • Problembaserat lärande
  I likhet med polisprogrammet tränar de studerande i att tillämpa sina kunskaper i olika praktiska övningar. Vi avslutar terminen med ett omfattande case där kunskaperna under utbildningen prövas.
 • Fysisk träning
  Coachning och träning i grupp med fokus på uthållighet, styrka och rörlighet utifrån Rekryteringsmyndighetens fystester, inkl simtest.

 

Övningar och träning i förberedelse inför rekryteringsmyndighetens tester ingår kontinuerligt.

På utbildningen används den digitala lärplattformen Ping Pong. För att kunna tillgodose dig kursen krävs att du som kursdeltagare har tillgång till dator alternativt en skrivplatta

KURSPLAN: Kursplan för Polispreparandutbildningen


ANSÖ
KAN
Ansökan till Polispreparand vt 20 är nu stängd.
Du kan logga in på Schoolsoft för att följa din ansökan: Schoolsoft Mina Sidor. Där hittar du din ansökan under fliken ”Mina Ansökningar”. Din ansökan har status ”Ny ansökan” fram tills att en administratör har hanterat ansökan. I listan över ansökningar kan du prioritera dina val om du sökt flera utbildningar på samma skola under samma termin.

Var uppmärksam på meddelanden och statusändringar som gäller din ansökan. En ansökans status kan du se i listan över ansökningar samt högst upp i vänstra hörnet på respektive ansökan.


ANTAGNINGSKRAV
Du är välkommen att söka till Polispreparandutbildningen om du har fyllt 18 år, har en gymnasieexamen eller motsvarande samt den grundläggande och särskilda behörighet som krävs för att söka till polisprogrammet.

Du kan läsa mer om behörigheterna och andra antagningskrav för att kunna bli polis på polisens hemsida.
https://polisen.se/om-polisen/bli-polis/


ANTAGNINGSPROCESS
Antagningsprocessen inleds efter sista ansökningsdag alternativt löpande. Arbetslaget för utbildningen går igenom inkomna ansökningar och rangordnar utefter kursens ansökningskriterier.
Arbetslaget intervjuar alla sökanden, enskilt och i grupp för att förvissa sig att de sökande kan tillgodogöra sig utbildningen. Intervjun ger också ett underlag för antagningen och att bedöma gruppsammansättningen. Arbetslaget antar deltagare i samråd med rektor.


FR
ÅNVAROREGLER
Sjukfrånvaro ska anmälas för varje nytt frånvarotillfälle till ansvarig lärare/kursansvarig via pim i Ping Pong. Om du har studiemedel ska dessutom anmälan göras till Försäkringskassan den första sjukdagen. (www.forsakringskassan.se). Om deltagaren av någon annan anledning än sjukdom inte kan närvara vid lektioner eller andra aktiviteter ska detta också meddelas till ansvarig lärare/kursansvarig via pim i Ping Pong.


INTYG/BEHÖ
RIGHET
Intyg utfärdas vid kursavslut, efter att samtliga moment i kursen är godkända.


PRAKTISKT/FINANSIERING
CSN: https://www.csn.se/

Internatinformation: http://www.a-folkhogskolorna.se (gällande kostnad för internat kontakta Viskadalen Kurs & Konferens på 0320-183 00)

Studeranderättslig standard: Studeranderättslig standard

Grundutlägg: Grundutlägg Polispreparandutbildning vt 2020

av Carin Carlström - - - Kategorier: Viskadalen, CFV

Att vara lokalpolitiker F 2020- 2021

Allmänt om kursen
Att vara lokalpolitiker F är en ledarskapskurs för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen och Halland. Kursen vänder sig till dig som vill utvecklas och stärkas i din roll som förtroendevald ledamot eller ersättare och lära dig socialdemokratiskt ledarskap.

Kursen går på distans och är uppdelad i 4 tematiska block. Varje block består av ett helginternat samt två rörelseknutna kursuppgifter att genomföra inom ramen för ditt politiska uppdrag. Som stöd under hela kursen finns certifierade S-handledare från partidistrikten. Som verktyg i kursen använder vi den digitala lärplattformen Ping pong.

Kurstid & tidsåtgång 
Hösttermin 2020: 14 augusti– 18 december
Vårtermin 2021: 11 januari – 11 juni

Kursen löper över ett år och motsvarar studier på halvfart. Varje internat beräknas till 16 timmar. Mellanliggande processer beräknas till cirka 4-6 timmar per vecka.

Internattillfällen 
Internaten genomförs på Viskadalens kursgård utanför Borås.
Internat 1, 12-13 september
Socialdemokratiska ledarskapsidén
Internat 2, 21-22 november
Idéburet ledarskap för rörelsen
Internat 3, 30-31 januari
Att utvecklas i ledarrollen
Internat 4, 8-9 maj
Politisk strategi eller kommunal/regional förvaltning

Innehåll

 • Min roll som ledare i en folkrörelseorganisation
 • Vad förväntas av mig som förtroendevald
 • Socialdemokratiskt ledarskap
 • Ideologi & värderingar
 • Organisationskultur
 • Jämställdhet

Syftet med kursen är att den ska stärka förtroendevalda i sitt politiska förtroendeuppdrag, till erfarenhetsutbyte & nätverkande. Kursen ska ge verktyg och ökad insikt om hur vi praktiskt använder våra värderingar och vår människosyn i vårt ledarskap och i vår organisationskultur. Vårt grundmaterial – Den socialdemokratiska ledarskapsidén – är i fokus under kursen.

Mål
Efter avslutad kurs ska deltagarna:
– kunna företräda sig själv och Socialdemokraterna i ett förtroendeuppdrag.
– ha förståelse för sin roll i gruppen och sitt ansvar som förtroendevald.
– ha förståelse för den egna organisationens kultur.
– kunna relatera till vår politik, organisation och kommunikation utifrån ett jämställdhetsperspektiv. – fått verktyg och ökad insikt i hur Socialdemokraterna praktiskt använder sina värderingar och människosyn i sitt ledarskap. 

Pedagogisk idé
Våra ledarskapskurser bygger på folkrörelsepedagogiken som är inkluderande och demokratisk till sin natur. Den är en idé om att alla människor oavsett bakgrund och studieerfarenhet bär på kunskaper värda att dela med andra. Därför står samtalet i centrum tillsammans med frivilligheten. Metodiken är lärstilsvarierad med stort fokus på gruppdiskussioner och reflektion. Den syftar till att ge alla deltagare verktyg att uttrycka sig och dela sina erfarenheter. Delaktighet och inflytande är centralt. Deltagarnas åsikter och önskemål är en aktiv del av genomförandet av kursen. För kursledning innebär detta att deltagarnas återkoppling och reaktioner väger tungt under hela kursens förlopp.

Ansökan
Ansöker till kursen gör du till din arbetarkommun eller partidistrikt. Vid anmälan anger du namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-postadress. 

Partidistrikten anmäler därefter in till VSAF senast 18 juni. OBS! Eventuellt beslutar respektive arbetarkommun och partidistrikt om egna sista datum att ta emot ansökningar. 

Antagningskrav
Krav för antagning är att du är förtroendevald för nämnd, styrelse i kommun, region eller partiorganisation vid tid för kursens start. 

Vid full kurs prioriteras personer som: 

 • Inkommit med en fullständig ansökan. 
 • Inte tidigare gått ledarskapskurs i Socialdemokraterna. 
 • Har deltagit på grundläggande medlemsutbildningar 1-3. 

Antagning
Besked om antagning ges senast 10 augusti 2020. 

Intyg/Behörighet
Efter godkänd kurs utfärdas ett intyg som postas till deltagarens partidistrikt. 

För att få godkänt på kursen och bli berättigad till ett kursintyg ska deltagaren fullfölja minst 80 procent av kursens innehåll varav aktivt deltagande på tre av fyra internat där det första är obligatoriskt. Har deltagaren missat ett internat finns möjlighet att göra en extra uppgift som motsvarar det missade internatet. Deltagare har till 6 månader efter kursavslut på sig att komplettera missade moment, därefter stängs den möjligheten.

Praktiskt/Finansiering
Kursgårdsinformation: http://www.a-folkhogskolorna.se

Studeranderättslig standard: Studeranderättslig standard

Kostnad: 3000 kr inkl. kost och logi på internat samt kurslitteratur. Hör med din arbetarekommun och partidistrikt om de kan stå för hela eller del av kurskostnaden. 

Vi som jobbar med Att vara lokalpolitiker F

Kursansvarig
Sofia Bohlin
mobil: 0709-32 47 87
e-post: sofia.bohlin@vsaf.nu

Kursledare
Ulf Dahlberg
mobil: 0709-14 08 00
e-post: ulf.dahlberg@vsaf.nu

av Carin Carlström - - - Kategorier: Viskadalen

VIHSO 2 – Vidareutbildning för huvudskyddsombud

Målgrupp

Huvudskyddsombud som har genomfört BAM, SAM och/eller VISO 1 samt VIHSO 1.

Innehåll

 • Konflikthantering
 • Kommunikation och feedback
 • Ledarskap
 • Riskobservationer och hantering av dessa
 • Arbetsmiljösamordning

Datum

Kurstillfälle: 3 – 5 november 2020

Plats

Viskadalen Kurs & Konferens

Kostnad

Arbetsgivaren faktureras 4 500 kronor för kost, logi och material samt betalar för förlorad arbetsförtjänst och resekostnader.

Kursen genomförs som internat och vi börjar dag 1 med kaffe klockan 09.00 i matsalen och avslutar dag 3 klockan 16.00.

Sista anmälningsdag
12 oktober 2020 för kursstart 3 november 2020

av Carin Carlström - - - Kategorier: Viskadalen

VISO 2 Hot & våld - Vidareutbildning för skyddsombud

Målgrupp

Skyddsombud/arbetsmiljöombud, skyddskommittéledamöter, huvudskyddsombud, regionala skyddsombud samt chefer/arbetsledare som har genomfört BAM, SAM och/eller VISO 1.

Innehåll

 • Hot och våld
 • Kränkande särbehandling
 • Missbruk
 • AFS 1993:2
 • Stress och krisreaktioner efter en incident

Datum

Kurstillfälle 1:  4 – 6 februari 2020
Kurstillfälle 2:  8 – 10 september 2020

Plats

Viskadalen Kurs & Konferens

Kostnad

Arbetsgivaren faktureras 4 500 kronor för kost, logi och material, samt betalar för förlorad arbetsförtjänst och resekostnader.
Kursen genomförs som internat och vi börjar dag 1 med kaffe klockan 09.00 i matsalen och avslutar dag 3 klockan 16.00.

Anmälan görs via formuläret längst upp på sidan!

Sista anmälningsdag är den

Kurstillfälle 1:  13 januari 2020
Kurstillfälle 2:  17 augusti 2020
av Carin Carlström - - - Kategorier: Viskadalen

De klassiska ideologierna i möte med samtidens utmaningar

ALLMÄNT OM KURSEN:

 

Kursen går på distans och är uppdelad i tre tematiska block.

 • Det första blocket har fokus på ideologi och identitetspolitik
 • Det andra blocket är utgångspunkten frågan om ras och identitet i Sverige
 • Den sista blocket ägnas åt politiken och frågan om framtiden för frihet och jämlikhet.

Varje block består av ett helginternat samt två kursuppgifter. Som verktyg i kursen använder vi den digitala lärplattformen Pingpong.

 

Kurstid & tidsåtgång:

Hösttermin 2019: 12 augusti – 13 december

Kursen löper över en termin och motsvarar studier på halvfart. Varje internat beräknas till 16 timmar. Mellanliggande processer beräknas till cirka 4-6 timmar per vecka.

Internattillfällen:

Internaten genomförs på Viskadalens kursgård utanför Borås.

Internat 1, 13-15 september 2019

Internat 2, 11-13 oktober 2019

Internat 3, 29 november- 1 december  2019

Pedagogisk idé

Kursen bygger på modern folkrörelsepedagogik som är inkluderande och demokratisk till sin natur. Den är en idé om att alla människor oavsett bakgrund och studieerfarenhet bär på kunskaper värda att dela med andra. Föreläsningar och diskussioner varvas med gästföreläsare.

Antagning

Besked om antagning ges senast 26 juni 2019.

Intyg/Behörighet

Efter godkänd kurs utfärdas ett intyg som postas till deltagarens hemadress

För att få godkänt på kursen och bli berättigad till ett kursintyg ska deltagaren fullfölja minst 80 procent av kursens innehåll varav aktivt deltagande på två av tre internat där det första är obligatoriskt. Deltagare har till 6 månader efter kursavslut på sig att komplettera missade moment, därefter stängs den möjligheten.

Praktiskt/Finansiering

Kursgårdsinformation: a-folkhögskolorna.se

Studeranderättslig standard: Studeranderättslig standard

Kostnad:

Kursen är kostnadsfri men deltagaren står för resor, kost, logi och litteratur.

Helpension (kost och logi) Totalt 3 helger:

Enkelrum 8.100 kr/pers

Dubbelrum 6.600 kr/pers.

Hör med din arbetsgivare, fack eller arbetarekommun och om de kan stå för hela eller del av kurskostnaden.

 

Vi som jobbar med kursen:

 

Kursansvarig

Theodor Bjursell

Mobil: 073-804 42 44

theodor.bjursell@vsaf.nu

 

Kursledare

Adam Cwejman

Ledarskribent Göteborgs-Posten

 

Föreläsare på kursen

Ann-Sofie Hermansson

Ledamot av Socialdemokraternas partistyrelse och var kommunstyrelsens ordförande i Göteborgs kommun fram 2018.

Klas Gustavsson

Forskare i Sociologi vid lunds Universitet

 

Tobias Hübinette

Fil dr i koreanologi och docent i interkulturell pedagogik.

Lektor i pedagogiskt arbete och lärare i interkulturella studier och i svenska som andraspråk vid Institutionen för språk, litteratur och interkultur (ISLI), Karlstads universitet. Forskar om och verksam inom kritisk ras- och vithetsforskning, visuella studier och postkolonial teori.

 

Qaisar Mahmood

Författare och socionom. År 2012 utkom han med boken Jakten på svenskheten, där han skildrar en resa om 900 mil på motorcykel genom Sverige för att söka svenskheten och den svenska identiteten

 

 

 

 

 

 

av Maria Dimander - - - Kategorier: Viskadalen

Att leda partivänner B

Allmänt om kursen
Att leda partivänner är en ledarskapskurs för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen och Halland. Kursen vänder sig till dig som vill utvecklas och stärkas i din roll som vald ledare inom Socialdemokraterna och lära dig socialdemokratiskt ledarskap.

Kursen går på distans och är uppdelad i 4 tematiska block. Varje block består av ett helginternat samt två rörelseknutna kursuppgifter att genomföra inom ramen för ditt politiska uppdrag. Som stöd under hela kursen finns certifierade S-handledare från partidistrikten. Som verktyg i kursen använder vi den digitala lärplattformen Ping pong.

Kurstid & tidsåtgång 
Vårtermin 2020: 20 april– 12 juni
Hösttermin 2020: 17 augusti – 18 december
Vårterminen 2021: 11 januari – 16 april
Kursen löper över ett år och motsvarar studier på halvfart. Varje internat beräknas till 16 timmar. Mellanliggande processer beräknas till cirka 4-6 timmar per vecka.

Internattillfällen
Internaten genomförs på Viskadalens kursgård utanför Borås.
Internat 1, 16-17 maj
Den socialdemokratiska ledarskapsidén
Internat 2, 5-6 september
Gruppdynamik – att leda andra
Internat 3, 14-15 november
Att arbeta strategiskt och nå resultat
Internat 4, 27-28 februari
Förverkliga vår politik

Innehåll

 • Den socialdemokratiska ledarskapsidén
 • Rollen som ledare för en grupp
 • Att utveckla och utvecklas tillsammans 
 • Att arbeta strategiskt och nå resultat
 • Ledarskapets utmaningar 

Syftet med kursen är att ge dig som är ledare möjligheten att tillsammans med andra samtala om hur man på bästa möjliga sätt möter de uttalade och ibland outtalade förväntningarna som kommer med uppdraget. Kursen ska ge verktyg och ökad insikt om hur vi praktiskt använder våra värderingar och vår människosyn i vårt ledarskap och i vår organisationskultur. Efter kursen ska du känna trygghet och engagemang för uppgiften, samt fått kunskaper om hur man på bästa sätt kan bistå andra partivänner. 

Mål 
Efter avslutad kurs ska deltagarna:
– ha förståelse för hur grupprelationer och gruppdynamik påverkar ledarskapet
– ha förståelse för den egna organisationens kultur
– kunna relatera till vår politik, organisation och kommunikation utifrån ett jämställdhetsperspektiv
– fått verktyg och ökad insikt i hur Socialdemokraterna praktiskt använder sina värderingar och människosyn i sitt ledarskap. 

Pedagogisk idé
Våra ledarskapskurser bygger på folkrörelsepedagogiken som är inkluderande och demokratisk till sin natur. Den är en idé om att alla människor oavsett bakgrund och studieerfarenhet bär på kunskaper värda att dela med andra. Därför står samtalet i centrum tillsammans med frivilligheten. Metodiken är lärstilsvarierad med stort fokus på gruppdiskussioner och reflektion. Den syftar till att ge alla deltagare verktyg att uttrycka sig och dela sina erfarenheter. Delaktighet och inflytande är centralt. Deltagarnas åsikter och önskemål är en aktiv del av genomförandet av kursen. För kursledning innebär detta att deltagarnas återkoppling och reaktioner väger tungt under hela kursens förlopp.

Ansökan
Ansöker till kursen gör du till din arbetarkommun eller partidistrikt. Vid anmälan anger du namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-postadress. 

Partidistrikten anmäler därefter in till VSAF senast 27 mars. OBS! Eventuellt beslutar respektive arbetarkommun och partidistrikt om egna sista datum att ta emot ansökningar. 

Antagningskrav
Krav för antagning är att du är vald ledare för nämnd, styrelse i kommun, region eller partiorganisation vid tid för kursens start. 

Vid full kurs prioriteras personer som

 • Inkommit med en fullständig ansökan. 
 • Inte tidigare gått motsvarande ledarskapskurs i Socialdemokraterna. 
 • Har deltagit på grundläggande medlemsutbildningar 1-3. 

Antagning
Besked om antagning ges senast 13 april 2020. 

Intyg/Behörighet
Efter godkänd kurs utfärdas ett intyg som postas till deltagarens partidistrikt. 

För att få godkänt på kursen och bli berättigad till ett kursintyg ska deltagaren fullfölja minst 80 procent av kursens innehåll varav aktivt deltagande på tre av fyra internat där det första är obligatoriskt. Har deltagaren missat ett internat finns möjlighet att göra en extra uppgift som motsvarar det missade internatet. Deltagare har till 6 månader efter kursavslut på sig att komplettera missade moment, därefter stängs den möjligheten.

Praktiskt/Finansiering
Kursgårdsinformation: http://www.a-folkhogskolorna.se

Studeranderättslig standard: Studeranderättslig standard

Kostnad: 3000kr inkl. kost och logi på internat samt kurslitteratur. Hör med din arbetarekommun och partidistrikt om de kan stå för hela eller del av kurskostnaden. 

Vi som jobbar med Att leda partivänner B

Kursansvarig
Ulf Dahlberg
Mobil: 0709-14 08 00
E-post: ulf.dahlberg@vsaf.nu

Kursledare
Sofia Bohlin
mobil: 0709-32 47 87
e-post: sofia.bohlin@vsaf.nu

 

 

av Carin Carlström - - - Kategorier: Viskadalen

Att vara lokalpolitiker G 2020-2021

Allmänt om kursen
Att vara lokalpolitiker G är en ledarskapskurs för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen och Halland. Kursen vänder sig till dig som vill utvecklas och stärkas i din roll som förtroendevald ledamot eller ersättare och lära dig socialdemokratiskt ledarskap.

Kursen går på distans och är uppdelad i 4 tematiska block. Varje block består av ett helginternat samt två rörelseknutna kursuppgifter att genomföra inom ramen för ditt politiska uppdrag. Som stöd under hela kursen finns certifierade S-handledare från partidistrikten. Som verktyg i kursen använder vi den digitala lärplattformen Ping pong.

Kurstid & tidsåtgång 
Hösttermin 2020: 12 oktober– 18 december
Vårtermin 2021: 11 januari – 11 juni

Hösttermin 2021: 16 augusti – 15 oktober
Kursen löper över ett år och motsvarar studier på halvfart. Varje internat beräknas till 16 timmar. Mellanliggande processer beräknas till cirka 4-6 timmar per vecka.

Internattillfällen 
Internaten genomförs på Viskadalens kursgård utanför Borås.
Internat 1, 7-8 november 2020
Socialdemokratiskt ledarskap
Internat 2, 13-14 februari 2021
Idéburet ledarskap för rörelsen
Internat 3, 15-16 maj 2021
Att utvecklas i ledarrollen
Internat 4, 28-29 augusti 2021
Politisk strategi eller kommunal/regional förvaltning

Innehåll

 • Min roll som ledare i en folkrörelseorganisation
 • Vad förväntas av mig som förtroendevald
 • Socialdemokratiskt ledarskap
 • Ideologi & värderingar
 • Organisationskultur
 • Jämställdhet

Syftet med kursen är att den ska stärka förtroendevalda i sitt politiska förtroendeuppdrag, till erfarenhetsutbyte & nätverkande. Kursen ska ge verktyg och ökad insikt om hur vi praktiskt använder våra värderingar och vår människosyn i vårt ledarskap och i vår organisationskultur. Vårt grundmaterial – Den socialdemokratiska ledarskapsidén – är i fokus under kursen.

Mål
Efter avslutad kurs ska deltagarna:
– kunna företräda sig själv och Socialdemokraterna i ett förtroendeuppdrag.
– ha förståelse för sin roll i gruppen och sitt ansvar som förtroendevald.
– ha förståelse för den egna organisationens kultur.
– kunna relatera till vår politik, organisation och kommunikation utifrån ett jämställdhetsperspektiv. – fått verktyg och ökad insikt i hur Socialdemokraterna praktiskt använder sina värderingar och människosyn i sitt ledarskap. 

Pedagogisk idé
Våra ledarskapskurser bygger på folkrörelsepedagogiken som är inkluderande och demokratisk till sin natur. Den är en idé om att alla människor oavsett bakgrund och studieerfarenhet bär på kunskaper värda att dela med andra. Därför står samtalet i centrum tillsammans med frivilligheten. Metodiken är lärstilsvarierad med stort fokus på gruppdiskussioner och reflektion. Den syftar till att ge alla deltagare verktyg att uttrycka sig och dela sina erfarenheter. Delaktighet och inflytande är centralt. Deltagarnas åsikter och önskemål är en aktiv del av genomförandet av kursen. För kursledning innebär detta att deltagarnas återkoppling och reaktioner väger tungt under hela kursens förlopp.

Ansökan
Ansöker till kursen gör du till din arbetarkommun eller partidistrikt. Vid anmälan anger du namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-postadress. 

Partidistrikten anmäler därefter in till VSAF senast 11 september. OBS! Eventuellt beslutar respektive arbetarkommun och partidistrikt om egna sista datum att ta emot ansökningar. 

Antagningskrav
Krav för antagning är att du är förtroendevald för nämnd, styrelse i kommun, region eller partiorganisation vid tid för kursens start. 

Vid full kurs prioriteras personer som: 

 • Inkommit med en fullständig ansökan. 
 • Inte tidigare gått ledarskapskurs i Socialdemokraterna. 
 • Har deltagit på grundläggande medlemsutbildningar 1-3. 

Antagning
Besked om antagning ges senast 11 september 2020. 

Intyg/Behörighet
Efter godkänd kurs utfärdas ett intyg som postas till deltagarens partidistrikt. 

För att få godkänt på kursen och bli berättigad till ett kursintyg ska deltagaren fullfölja minst 80 procent av kursens innehåll varav aktivt deltagande på tre av fyra internat där det första är obligatoriskt. Har deltagaren missat ett internat finns möjlighet att göra en extra uppgift som motsvarar det missade internatet. Deltagare har till 6 månader efter kursavslut på sig att komplettera missade moment, därefter stängs den möjligheten.

Praktiskt/Finansiering
Kursgårdsinformation: http://www.a-folkhogskolorna.se

Studeranderättslig standard: Studeranderättslig standard

Kostnad: 3000 kr inkl. kost och logi på internat samt kurslitteratur. Hör med din arbetarekommun och partidistrikt om de kan stå för hela eller del av kurskostnaden. 

Vi som jobbar med Att vara lokalpolitiker G

Kursansvarig
Ulf Dahlberg
mobil: 0709-14 08 00
e-post: ulf.dahlberg@vsaf.nu

Kursledare
Sofia Bohlin
mobil: 0709-32 47 87
e-post: sofia.bohlin@vsaf.nu

av Carin Carlström - - - Kategorier: Viskadalen

Att vara lokalpolitiker E 2020

Allmänt om kursen
Att vara lokalpolitiker E är en ledarskapskurs för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen och Halland. Kursen vänder sig till dig som vill utvecklas och stärkas i din roll som förtroendevald ledamot eller ersättare och lära dig socialdemokratiskt ledarskap.

Kursen går på distans och är uppdelad i 4 tematiska block. Varje block består av ett helginternat samt två rörelseknutna kursuppgifter att genomföra inom ramen för ditt politiska uppdrag. Som stöd under hela kursen finns certifierade S-handledare från partidistrikten. Som verktyg i kursen använder vi den digitala lärplattformen Ping pong.

Kurstid & tidsåtgång
Vårtermin 2020: 13 januari – 12 juni

Hösttermin 2020: 17 augusti – 18 december
Kursen löper över ett år och motsvarar studier på halvfart. Varje internat beräknas till 16 timmar. Mellanliggande processer beräknas till cirka 4-6 timmar per vecka.

Internattillfällen
Internaten genomförs på Viskadalens kursgård utanför Borås.
Internat 1, 25-26 januari
Socialdemokratiskt ledarskap
Internat 2, 25-26 april
Idéburet ledarskap för rörelsen
Internat 3, 22-23 augusti
Att utvecklas i ledarrollen
Internat 4, 31 oktober – 1 november
Politisk strategi eller kommunal/regional förvaltning

Innehåll

 • Min roll som ledare i en folkrörelseorganisation
 • Vad förväntas av mig som förtroendevald
 • Socialdemokratiskt ledarskap
 • Ideologi & värderingar
 • Organisationskultur
 • Jämställdhet

Syftet med kursen är att den ska stärka förtroendevalda i sitt politiska förtroendeuppdrag, till erfarenhetsutbyte & nätverkande. Kursen ska ge verktyg och ökad insikt om hur vi praktiskt använder våra värderingar och vår människosyn i vårt ledarskap och i vår organisationskultur. Vårt grundmaterial – Den socialdemokratiska ledarskapsidén – är i fokus under kursen.

Mål 

Efter avslutad kurs ska deltagarna:
– kunna företräda sig själv och Socialdemokraterna i ett förtroendeuppdrag.
– ha förståelse för sin roll i gruppen och sitt ansvar som förtroendevald.
– ha förståelse för den egna organisationens kultur.
– kunna relatera till vår politik, organisation och kommunikation utifrån ett jämställdhetsperspektiv. – fått verktyg och ökad insikt i hur Socialdemokraterna praktiskt använder sina värderingar och människosyn i sitt ledarskap. 

Pedagogisk idé
Våra ledarskapskurser bygger på folkrörelsepedagogiken som är inkluderande och demokratisk till sin natur. Den är en idé om att alla människor oavsett bakgrund och studieerfarenhet bär på kunskaper värda att dela med andra. Därför står samtalet i centrum tillsammans med frivilligheten. Metodiken är lärstilsvarierad med stort fokus på gruppdiskussioner och reflektion. Den syftar till att ge alla deltagare verktyg att uttrycka sig och dela sina erfarenheter. Delaktighet och inflytande är centralt. Deltagarnas åsikter och önskemål är en aktiv del av genomförandet av kursen. För kursledning innebär detta att deltagarnas återkoppling och reaktioner väger tungt under hela kursens förlopp.

Ansökan
Ansöker till kursen gör du till din arbetarkommun eller partidistrikt. Vid anmälan anger du namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-postadress. 

Partidistrikten anmäler därefter in till VSAF senast 6 december. OBS! Eventuellt beslutar respektive arbetarkommun och partidistrikt om egna sista datum att ta emot ansökningar. 

Antagningskrav
Krav för antagning är att du är förtroendevald för nämnd, styrelse i kommun, region eller partiorganisation vid tid för kursens start. 

Vid full kurs prioriteras personer som: 

 • Inkommit med en fullständig ansökan. 
 • Inte tidigare gått ledarskapskurs i Socialdemokraterna. 
 • Har deltagit på grundläggande medlemsutbildningar 1-3. 

Antagning:

Besked om antagning ges senast 20 december 2019. 

Intyg/Behörighet:

Efter godkänd kurs utfärdas ett intyg som postas till deltagarens partidistrikt. 

För att få godkänt på kursen och bli berättigad till ett kursintyg ska deltagaren fullfölja minst 80 procent av kursens innehåll varav aktivt deltagande på tre av fyra internat där det första är obligatoriskt. Har deltagaren missat ett internat finns möjlighet att göra en extra uppgift som motsvarar det missade internatet. Deltagare har till 6 månader efter kursavslut på sig att komplettera missade moment, därefter stängs den möjligheten.

Praktiskt/Finansiering:

Kursgårdsinformation: http://www.a-folkhogskolorna.se

Studeranderättslig standard: Studeranderättslig standard

Kostnad: 3000 kr inkl. kost och logi på internat samt kurslitteratur. Hör med din arbetarekommun och partidistrikt om de kan stå för hela eller del av kurskostnaden. 

Vi som jobbar med Att vara lokalpolitiker E

Kursansvarig: 

Sofia Bohlin
mobil: 0709-32 47 87
e-post: sofia.bohlin@vsaf.nu

Kursledare: 

Ulf Dahlberg
mobil: 0709-14 08 00
e-post: ulf.dahlberg@vsaf.nu

av Carin Carlström - - - Kategorier: Viskadalen