BAAS

 

ALLMÄNT OM KURSEN:

BAAS vänder sig till medlemmar inom LO förbunden, SAP och SSU som har ett intresse för facklig-politiska frågor. 

Kursen går på distans och startar med ett helginternat. Därefter träffas deltagarna varje onsdag mellan klockan 18.00 – 21.00 antingen fysiskt på Arbetarrörelsens hus i Borås eller virtuellt via PingPong eller annat distansverktyg. De kursuppgifter som genomförs ska lämnas in via den digitala lärplattformen PingPong.

KURSTID OCH TIDSÅTGÅNG:

Hösttermin 2019: 19 augusti – 20 december

Vårtermin 2020: 13 januari – 12 juni

Hösttermin 2020: 17 augusti – 18 december

Vårtermin 2021: 11 januari – 11 juni

Kursen löper över 2 år och motsvarar studier på kvartsfart (25%). Internaten beräknas till 20 timmar och. Veckoträffarna och mellanliggande kursuppgifter till cirka 3-5 timmar per vecka.

INTERNATTILLFÄLLE:

Internaten genomförs på Viskadalens kursgård om inget annat anges.

Internat 1: 6 september klockan 18.00 – 8 september 2019

Internat 2: Vårtermin 2020

Internat 3: Hösttermin 2020

Internat 4: Vårtermin 2021 – Resa till Stockholm

Vårterminen 2020, höstterminen 2020 och resa till Stockholm vårterminen 2021 beslutas gemensamt under kursens gång.

INNEHÅLL:

 • Ideologier
 • Fackets utmaningar i en föränderlig värld
 • Samhällsekonomi
 • Välfärdssamhället
 • Internationella frågor
 • Sociala medier
 • Deltagarnas egna tankar, intressen och idéer

MÅL:

 • Bygga nätverk
 • Stimulera det facklig-politiska arbetet
 • Fler LO-medlemmar in i politiken
 • Engagerade och aktiva idéutvecklare

PEDAGOGISK IDÉ:

BAAS bygger på folkrörelsepedagogiken som är inkluderande och demokratisk till sin natur. Den är en idé om att alla människor oavsett bakgrund och studieerfarenhet bär på kunskaper värda att dela med andra. Metodiken är lärstilsvarierad med stort fokus på gruppdiskussioner och reflektion. Gruppen står för en gemenskap och en större samlad kunskap än den enskilde individen. Delaktighet och inflytande är centralt.

ANSÖKAN:

Via länk ovan

ANTAGNINGSKRAV:

Kontakta Katarina Bosetti Kristoffersson för information.

ANTAGNING:

Besked om antagning lämnas senast tre veckor innan kursstart.

INTYG/BEHÖRIGHET:

Intyg utfärdas efter avslutad och godkänd kurs.

För att få godkänt på kursen krävs 80% närvaro på kusen samt att alla kursuppgifter är genomförda. 

PRAKTISKT/FINANSIERING:

Kursen genomförs i samverkan med Arbetarrörelsen i södra Älvsborg:

Cristina Nichta – Partiombudsman (S) i Borås

Pauli Kuitunen – S i Kinna

Anna-Karin Hessel – Handels

Henrik Andersson – IF Metall

Teddi Gelander – Kommunal

Katarina Bosetti Kristoffersson, VSAF

Ann-Charlotte Hernborg, VSAF

Kursgårdsinformation se: https://a-folkhögskolorna.se/viskadalen/kursgarden/

Studeranderätt se: https://a-folkhöskolorna.se/att-studera/studeranderattslig-standard/

Kostnad: 3 000 kronor/deltagare och år

I kostnader ingår kost, logi, material och studieresa till Stockholm. Anmälande organisation står för resor samt eventuell förlorad arbetsförtjänst.

_______________________________________________________________________________________

Vi som jobbar med BAAS – Borås Arbetares Afton Skola

Kursansvarig:

Katarina Bosetti Kristoffersson

073 – 329 53 48

katarina.kristoffersson@vsaf.nu

 

Handledare:

Pauli Kuitunen, S

paukuiaa@outlook.com 

070 – 277 62 68

Magnus Olofsson

Torbjörn Eng

 

av Maria Dimander - - - Kategorier: Viskadalen

Pedagogisk vidareutbildning

MÅLGRUPP

Utbildningen riktar sig till fackliga handledare/cirkelledare som har varit verksamma i minst ett (1) år och som har genomfört minst fyra (4) utbildningar.

INNEHÅLL

 • Hur möta människor i bildningssituationer
 • Metoder och verktyg
 • Normer och värderingar
 • Fördjupning lärstilar
 • Erfarenhetsutbyte

MÅL

 • att göra handledarrollen till sitt bli/vara
 • att skapa fördjupade kunskaper och insikter i normers påverkan
 • att möta människor i bildningssituationer
 • att tillsammans med andra växa och utvecklas som handledare

SYFTE

Utveckla mitt pedagogiska och metodiska handledarskap

DATUM

 • 13 – 15 januari 2020 och 3-4 mars 2020

Kursen genomförs som internat och vi börjar med kaffe klockan 09.30 första dagen och avslutar sista dagen cirka klockan 16.00

PLATS

Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen

KOSTNAD

Anmälande organisation faktureras 4 000 kronor samt står för förlorad arbetsförtjänst och resor.

HANDLEDARLAG

Leif Edvardsson, ABF Västra Götaland
Ann-Charlotte Hernborg, Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen

Sista anmälningsdag: 29 november 2019Har du frågor om kursen eller kursanmälan så kontakta:

 

av PernillaKarlsson - - - Kategorier: Viskadalen

Jämställdhetsansvariga

Målgrupp:

Kursen vänder sig till jämställdhetsansvariga på klubb- och avdelnings/region-nivå

Syfte:

Att ge den som ansvarar för jämställdhet och mångfaldsarbetet kunskap och verktyg i hur lagstiftningen ser ut.
Öka kunskapen om hur olika normer och strukturer påverkar arbetsmiljö och värdering av arbetet

Innehåll:

Fördjupning av diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen
Hur kan en arbeta med förebyggande åtgärder, vad innebär samverkan?
Vilka olika verktyg finns
Normkritiskt tänkande

Kunskapsmål:

Att se det viktiga jämställdhet och mångfaldsarbetet i sin egen vardag och uppdrag. Deltagarna ska få förståelse för vad jämställdhetsarbete är och få kunskap och verktyg till driva jämställdhet och mångfaldsarbetet framåt.

Kurstid:

1-3 april 2019

Plats:

Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen

Kostnad:

3700 kronor/person
Anmälande organisation står för förlorad arbetsförtjänst samt resekostnader.

Sista anmälningsdag: 20 mars 2019

 

Har du frågor om kursen eller kursanmälan så kontakta:

Katarina Bosetti Kristoffersson
katarina.kristoffersson@vsaf.nu
073-3295348

av PernillaKarlsson - - - Kategorier: Viskadalen

Jämlikt bemötande

Målgrupp:

Utbildningen vänder sig till handledare & förtroendevalda

Syfte:

Handledare möter många människor i sin roll som förtroendeval och kursledare.
I sin roll som handledare är det viktigt att en bemöter deltagarna likvärdigt oavsett kön eller bakgrund och med respekt. Kursen syftar till att ge handledare kunskap i vad jämlikt bemötande är och innebär för rollen som handledare.
Syftet är att de fackliga kurserna utvecklas så att de ännu bättre bidrar till jämställdhetsintegrering och mångfaldsarbete.

Innehåll:

 • Bemötande, gott bemötande vad är det?
 • Skillnad på lika & likvärdigt bemötande Skämt och jargong, min roll som handledare
 • Härskartekniker och bekräftarteknik
 • Normkritiskt tänkande
 • Manligt kodade termer och tvåkönsnorm
 • Vikten av språkbruk, vilka ordval använder vi

Kunskapsmål:

Deltagarna ska få grundläggande kunskaper och ökad förståelse för bemötande och kommunikation utifrån ett intersektionellt perspektiv, dvs att en blir medveten om att människor inte bara har olika makt beroende på kön utan att en persons förutsättningar beror på fler faktorer såsom etnicitet, funktionalitet, könsidentitet, sexualitet, ålder osv.

Kurstid:

30 september – 1 oktober 2019

Plats:

Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen

Kostnad:

2000 kronor/person
Anmälande organisation står för förlorad arbetsförtjänst samt resekostnader.

Anmälan görs via länken längst upp på sidan!
Sista anmälningsdag: 30 augusti 2019

 

Har du frågor om kursen eller kursanmälan så kontakta:

Katarina Bosetti Kristoffersson
katarina.kristoffersson@vsaf.nu
073-329 53 48

av PernillaKarlsson - - - Kategorier: Viskadalen

VIHSO 1 – vidareutbildning för huvudskyddsombud

Målgrupp

Huvudskyddsombud som har genomfört BAM och SAM eller VISO 1.

Innehåll

Rollen som HSO
Samordning av skyddsombudsverksamheten
Roller och uppgifter i en skyddskommitté
Att arbeta i en skyddskommitté
Riskbedömningar
Lagstiftning
Rehabilitering
Ledarskap

Datum

9 – 11 april 2019

Plats 

Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen

Kostnad

Arbetsgivaren faktureras 4 500 kronor för kost, logi och material, samt betalar för förlorad arbetsförtjänst och resekostnader.
Kursen genomförs som internat och vi börjar dag 1 med kaffe klockan 09.00 och avslutar dag 3 klockan 16.00.

Sista anmälningsdag: 15 mars 2019

 

Har du frågor om kursen eller kursanmälan så kontakta:

Ann-Charlotte Hernborg
ann-charlotte.hernborg@vsaf.nu
070-427 43 54

av PernillaKarlsson - - - Kategorier: Viskadalen

S-handledare

S-handledarens uppgift

Distanskurserna i Socialdemokratiskt ledarskap bygger på folkbildningens gruppedagogik där S-handledaren har en central roll som stöd och vägledare för gruppen under kursen. Handledaren sköter kontakten med deltagarna mellan internaten, granska hemuppgifter och ser till att gruppen fungerar.

Anmälan

Är du intresserad att gå S-handledarkursen ska du kontakta ditt partidistrikt. Partidistriktet anmäler till skolan.

Handledarträffar 2019

Handledarträffarna genomförs på Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen, utanför Borås.
Träff 1, 18-19 januari
Metod- och grupputveckling
Träff 2, 14-15 juni
Distanspedagogik och didaktik
Träff 3, 13-14 september
Distansverktyget och handledarskapet

Praktisk information

För mer information och frågor om S-handledarkursen, kontakta kursansvariga:
Sofia Bohlin
mobil: 0709-32 47 87
e-post: sofia.bohlin@vsaf.nu

Ulf Dahlberg
mobil: 0709-14 08 00
e-post: ulf.dahlberg@vsaf.nu

av Ulf Dahlberg - - - Kategorier: Viskadalen

Förtryck i hederns namn

Allmänt om kursen:

Förtryck i hederns namn ger en introduktion till och en fördjupad teoretisk förståelse av frågan om hedersförtryck och hur detta kan förebyggas. På kursen medverkar lärare och gästföreläsare med stor kunskap i och erfarenhet av ämnet, som hjälper dig genom kurslitteraturen.

Kursen går på distans och är uppdelad i 3 tematiska block. Varje block består av ett helginternat samt rörelseknutna kursuppgifter att genomföra inom ramen för ditt uppdrag eller arbete.

Som stöd under hela kursen finns kursledare och samverkanslärare. Som verktyg i kursen använder vi den digitala lärplattformen Pingpong.

 

Kurstid & tidsåtgång

Vårtermin 2019: 14 januari – 7 juni
Kursen löper över en termin och motsvarar studier på halvfart. Varje internat beräknas till 16 timmar. Mellanliggande processer beräknas till cirka 4-6 timmar per vecka.

Internattillfällen

Internaten genomförs på Viskadalens kursgård utanför Borås.
Internat 1, 8-10 februari 2019
Introduktion av hedersförtryck
Internat 2, 29-31 mars 2019
Fördjupning av hedersförtryck
Internat 3, 31 maj-2 juni 2019
Samhällssektor/aktör

Innehåll:

 • Introduktion av hedersförtryck
 • Fördjupning av hedersförtryck
 • Samhällssektor/aktör

 

Kursens syfte:

Kursen syftar till att ge en introduktion till och en fördjupad förståelse av frågan om hedersförtryck och arbetet för att bekämpa detta. Kursen ger en introduktion till begreppet ”hederskultur” och den samhällsdebatt som förts kring detta ämne. Detta sker utifrån de feministiska och antirasistiska idéer som uttrycks i VHEK:s stadgar och föreningsidé.

 

Mål

Efter avslutad kurs ska deltagarna:
Fått en fördjupad förståelse av frågan om hedersförtryck arbetet för att bekämpa detta.

 

Pedagogisk idé:

Kursen bygger på folkrörelsepedagogiken som är inkluderande och demokratisk till sin natur. Den är en idé om att alla människor oavsett bakgrund och studieerfarenhet bär på kunskaper värda att dela med andra. Därför står samtalet i centrum tillsammans med frivilligheten. Metodiken är lärstilsvarierad med stort fokus på gruppdiskussioner och reflektion. Den syftar till att ge alla deltagare verktyg att uttrycka sig och dela sina erfarenheter. Delaktighet och inflytande är centralt. Deltagarnas åsikter och önskemål är en aktiv del av genomförandet av kursen. Det finns litteratur som alla läser gemensamt, vilket underlättar gemensamma diskussioner. Men det ges samtidigt möjligheter för deltagarna att särskilt fördjupa sig i frågor som de själva är särskilt intresserade av. Deltagarna får också information om frivillig fördjupningslitteratur.  För kursledning innebär detta att deltagarnas återkoppling och reaktioner väger tungt under hela kursens förlopp.

 

Ansökan:

Ansökan gör du via länken ovan.

 

Antagningskrav:

Kursen vänder sig till alla som i sitt arbete kommer i kontakt med hedersproblematiken, politiska beslutsfattare och alla som vill lära sig mer om ämnet. På kursen ges möjlighet att i viss utsträckning tematiskt inrikta sig mot just den samhällssektor som man själv är verksam inom. Kursen syftar också till att ge deltagarna redskap för att själva kunna informera om hedersförtryck.

Kursen kräver inga teoretiska förkunskaper. All obligatorisk litteratur är på svenska.
Vid full kurs prioriteras personer som:

 • Inkommit med en fullständig ansökan.
 • Arbetar med hedersfrågor antingen i sitt arbete eller politiskt uppdrag

 

Antagning:

Besked om antagning ges 20 december 2018.

 

Intyg/Behörighet:

Efter godkänd kurs utfärdas ett intyg som postas till deltagaren

 

För att få godkänt på kursen och bli berättigad till ett kursintyg ska deltagaren fullfölja minst 80 procent av kursens innehåll varav aktivt deltagande på två av tre internat där det första är obligatoriskt. Har deltagaren missat ett internat finns möjlighet att göra en extra uppgift som motsvarar det missade internatet. Deltagare har till 6 månader efter kursavslut på sig att komplettera missade moment, därefter stängs den möjligheten.

 

Praktiskt/Finansiering:

Kursgårdsinformation: http://www.a-folkhogskolorna.se

Studeranderättslig standard: Studeranderättslig standard

Kostnad: 8670 kr inkl. kost och logi på internat samt kurslitteratur. Hör med din organisation om de kan stå för hela eller del av kurskostnaden.

 

Vi som jobbar med Förtryck i hederns namn

Kursansvarig:

Katarina Bosetti Kristoffersson

0733-295348
katarina.kristoffersson@vsaf.nu

 

Kursledare:


Klas Gustavsson

mobil:0739-586802
e-post: klas.gustavsson@soc.lu.se

av Katarina Kristoffersson - - - Kategorier: Viskadalen

Grundläggande ledarskap L1B

Kursen innehåller 

 • Min roll som ledare i en folkrörelseorganisation
 • Vad förväntas av mig som förtroendevald
 • Socialdemokratiskt ledarskap
 • Ideologi & värderingar
 • Organisationskultur
 • Jämställdhet

Syftet med utbildningen är att den ska ge verktyg och ökad insikt om hur vi praktiskt använder våra värderingar och vår människosyn i vårt ledarskap, vårt grundmaterial – Ledarskapsidé – är i fokus under utbildningen. Likaså organisationskulturen samt tankegångarna från Framtidspartiet.

Viktigt att veta 

Kursen löper över ett år på halvfart. Kursen är uppdelad i 4 obligatoriska helginternat och mellanliggande hemarbete. Det ingår att tillsammans med övriga deltagare eller på egen hand genomföra ett antal mellanliggande uppgifter, utöver internaten. Som stöd under hela kursen finns S-handledare från partidistrikten. Vi använder vår lärplattform för all kommunikation.

Kurstid & tidsåtgång 
Vårtermin 2019: 7 januari – 14 juni
Hösttermin 2019: 12 augusti – 13 december
Varje internat beräknas till 16 timmar. Mellanliggande processer beräknas till cirka 4-6 timmar per vecka. Kursen motsvarar studier på 50 procent. Efter fullföljd kurs ges intyg.

Internattillfällen 2019

Internaten genomförs på Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen, utanför Borås.
Internat1, 16-17 februari 2019
Socialdemokratiskt ledarskap
Internat 2, 18-19 maj 2019
Vår grundläggande idé och ledarskap för rörelsen
Internat 3, 7-8 augusti 2019
Att utvecklas i ledarrollen
Internat 4, 2-3 november
Politisk strategi eller kommunal/regional förvaltning

Anmälan & kostnad

Anmälan till kursen gör du till din arbetarekommun eller partidistrikt som betalar dina
internatkostnader (1500 kr/termin). Vid anmälan anger du namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-postadress. Sista anmälan 1 december

För mer information och frågor om politiska ledarskapskurser i Västsverige kontakta kursansvariga:
Sofia Bohlin
mobil: 0709-32 47 87
e-post: sofia.bohlin@vsaf.nu

Ulf Dahlberg
mobil: 0709-14 08 00
e-post: ulf.dahlberg@vsaf.nu

av Ulf Dahlberg - - - Kategorier: Viskadalen

Att leda partivänner

Syftet med kursen är att ge möjlighet till fördjupning om att vara ledare i Socialdemokraterna och att genomföra socialdemokratisk politik. Att leda partivänner innebär ansvar. Att få leda och utveckla en grupp och förverkliga politiken är en rolig utmaning.

Innehåll

 • Socialdemokratiskt ledarskap
 • Ledare för gruppen
 • Det politiska, strategiska ledarskapet
 • Retorik och politiskt språk
 • Tillsammans är vi starkare
 • Verktyg för vardagen i gruppen
 • Ledarskapets dilemman

Viktigt att veta
Kursen löper över två terminer på halvfart. Kursen är uppdelad i 4 obligatoriska helginternat och mellanliggande hemarbete.Det ingår att tillsammans med övriga deltagare eller på egen hand genomföra ett antal mellanliggande uppgifter, utöver internaten. Som stöd under hela kursen finns handledare från partidistrikten. Vi använder skolans lärplattform för all kommunikation.

Anmälan & kostnad

Anmälan till kursen gör du till din arbetarekommun eller partidistrikt som betalar dina
internatkostnader (1500 kr/termin). Vid anmälan anger du namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-postadress. Sista anmälan 1 december till ditt partidistrikt.

Kurstid & tidsåtgång 

Vårtermin: 21 januari – 14 juni
Hösttermin: 12 augusti – 20 december
Varje internat beräknas till 16 timmar. Mellanliggande processer beräknas till cirka 4-6 timmar per vecka. Kursen motsvarar studier på 50 procent.
Efter fullföljd kurs ges intyg som anger kurstid

Internattillfällen 2019
Internaten genomförs på Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen, utanför Borås.
Internat 1, 2-3 mars
Socialdemokratiskt ledarskap
Internat 2, 1-2 juni
Kommunikation som verktyg
Internat 3, 31 augusti -1 september
Gruppdynamik – Att leda andra
Internat 4, 9-10 november
Förverkliga vår politik

För mer information och frågor om politiska ledarskapskurser i Västsverige kontakta kursansvariga:
Sofia Bohlin
mobil: 0709-32 47 87
e-post: sofia.bohlin@vsaf.nu

Ulf Dahlberg
mobil: 0709-14 08 00
e-post: ulf.dahlberg@vsaf.nu

av Ulf Dahlberg - - - Kategorier: Viskadalen

Grundläggande ledarskap L1A

Kursen innehåller 

 • Min roll som ledare i en folkrörelseorganisation
 • Vad förväntas av mig som förtroendevald
 • Socialdemokratiskt ledarskap
 • Ideologi & värderingar
 • Organisationskultur
 • Jämställdhet

Syftet med utbildningen är att den ska ge verktyg och ökad insikt om hur vi praktiskt använder våra värderingar och vår människosyn i vårt ledarskap, vårt grundmaterial – Ledarskapsidé – är i fokus under utbildningen. Likaså organisationskulturen samt tankegångarna från Framtidspartiet.

Viktigt att veta 

Kursen löper över ett år på halvfart. Kursen är uppdelad i 4 obligatoriska helginternat och mellanliggande hemarbete. Det ingår att tillsammans med övriga deltagare eller på egen hand genomföra ett antal mellanliggande uppgifter, utöver internaten. Som stöd under hela kursen finns S-handledare från partidistrikten. Vi använder vår lärplattform för all kommunikation.

Kurstid & tidsåtgång 

Hösttermin 2018: 15 oktober – 14 december
Vårtermin 2019: 7 januari – 14 juni
Hösttermin 2019: 12 augusti – 11 oktober
Varje internat beräknas till 16 timmar. Mellanliggande processer beräknas till cirka 4-6 timmar per vecka. Kursen motsvarar studier på 50 procent. Efter fullföljd kurs ges intyg.

Internattillfällen 2018 – 2019

Internaten genomförs på Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen, utanför Borås.
Internat 1, 10 -11 november 2018
Socialdemokratiskt ledarskap
Internat 2, 2-3 februari 2019
Vår grundläggande idé, och ledarskap för rörelsen
Internat 3, 4-5 maj 2019
Att utvecklas i ledarrollen
Internat 4, 24-25 augusti 2019
Politisk strategi eller kommunal/regional förvaltning

Anmälan & kostnad

Anmälan till kursen gör du till din arbetarekommun eller partidistrikt som betalar dina
internatkostnader (1500 kr/termin). Vid anmälan anger du namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-postadress.
Sista anmälan 7 september till skolan

För mer information och frågor om politiska ledarskapskurser i Västsverige kontakta kursansvariga:
Sofia Bohlin
mobil: 0709-32 47 87
e-post: sofia.bohlin@vsaf.nu

Ulf Dahlberg
mobil: 0709-14 08 00
e-post: ulf.dahlberg@vsaf.nu

av Ulf Dahlberg - - - Kategorier: Viskadalen