SeQF

Ladda ner som PDF här!

Policy för SeQF för Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg (AFiG)

Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF) bygger på den gemensamma europeiska referensramen för kvalifikationer, European Qualification Framework eller EQF, vilken många europeiska länder är anslutna till. Tanken med EQF och SeQF är att synliggöra allt resultat av lärande oavsett hur det är förvärvat. På så sätt blir det lättare att jämföra kvalifikationer från studier och arbetsliv både nationellt och internationellt.

Kursverksamheten vid Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg och Viskadalen ska bidra till att förverkliga statens syften, mål och motiv för stöd till folkbildningen. Det sker i överensstämmelse med Västra Sveriges Arbetares Folkhögskolas mål och syftet med verksamheten såsom det uttrycks i föreningens policy. Det innebär att kurserna ska bedrivas med

”utgångspunkt från arbetarrörelsens värderingar att alla människor är lika mycket värda samt att samhället bygger på jämlikhet, gemenskap och solidaritet”.

Vidare ska målet vara i överensstämmelse med av huvudmannen fastställda inriktningar på kurserna. Folkhögskolans samhälls- och demokratiska profil avspeglas i kurserna.

Övergripande mål:

 • Minska kunskapsluckan i samhället genom att erbjuda en samhällsinriktad allmän kurs för personer som saknar gymnasiekompetens.
 • Att ge deltagare behörighet till yrkeshögskole-, högskole- och/eller universitetsstudier, samt de förutsättningar som behövs för att tillgodogöra sig dessa.
 • Stärka förmågan till demokratiskt inflytande för att kunna påverka sitt eget liv och samhällsutvecklingen.
 • Få perspektiv på hur världen ser ut, samt maktstrukturer i samhället och hur de påverkar oss som medborgare.
 • Utöka det kulturella deltagandet, utveckla den kulturella kompetensen och få en holistisk syn på sig själv och människan.
 • Utveckla grupp- och kollektiva processer.
 • Stärka; insikten av hälsa, självkänslan samt självtilliten hos varje deltagare.
 • Stärka deltagarnas nyfikenhet och lust att lära.
 • Vara en plats för möten, mångfald och utbyte av idéer.
 • Att skolan ska vara en trygg plats där man kan växa som människa tillsammans med andra, samt möta deltagaren där den är.


Skolan bedriver allmän kurs på gymnasienivå, SeQF4

Skolan har tre kurser på gymnasienivå; Människan, Samhället och Världen. Kurserna riktar sig till deltagare som har gått färdigt grundskolan och är intresserade av att förstå, påverka och engagera sig i lokala och globala samhällsfrågor och demokrati. Deltagarnas tidigare erfarenheter av studier, studievana och behov avgör grupplacering. Studierna ska ge grundläggande behörighet till studier på yrkeshögskola och/eller högskola. Kursen vill inspirera till engagemang och aktivt arbete i föreningar, folkrörelser och politiska organisationer.

Så här arbetar vi för att nå våra mål och läranderesultat

Läranderesultat är de samlade förmågor en studerande förväntas ha när den allmänna kursen är avslutad. Folkbildningens idéer ska genomsyra det dagliga arbetet. Viktiga principer och arbetsformer är: deltagarinflytande, ämnesintegrering, temastudier, samtal, grupp- och projektarbeten, studiebesök samt omvärldskunskap. Genom fortbildning, utvärdering och kontinuerliga kollegiala samtal befästs och utvecklas verksamheten efter målen.

Skolan vill vara en del av skapandet av aktiva, kritiskt tänkande och självständiga medborgare. Deltagarna ska ges en grund för att ta sig vidare i samhället och i sina liv och att göra det med ett demokratiskt sinne. De ska ges förmåga att forma och uttrycka sina åsikter, få en förmåga att organisera sina studier, analysera och skapa sig en överblick. Vi vill se dem växa som människor.

Lärandemål för SeQF 4:

 • Att kunna delta aktivt i grupparbete med förståelse för varandras styrkor och svagheter.
 • Utveckla grupp- och kollektiva processer för att öka insikten och förmåga till samarbete, och fördjupa den sociala förmågan.
 • Genom det sokratiska samtalets principer lära av och med varandra, och förstå grunderna till egna och andras perspektiv i syfte att bredda sitt lärande och stärka den analytiska förmågan.
 • Förmåga till demokratiskt arbete genom mötesteknik i skolans klassråd, kommittéer, kursråd och studerandekår och använda sig av plattformar för att påverka sin närmiljö och bli ett aktivt demokratiskt subjekt.
 • Att utveckla ett öppet, tolerant och inkluderande sinnelag i syfte att förstå alla människors lika värde. Detta sker genom teman som till exempel utgår från de mänskliga rättigheterna, arbetarrörelsens värderingar eller demokratins grundprinciper.
 • Att träna på källkritik: I föreläsningar, textläsning och samtal förstå skillnaden mellan fakta, fake news och åsikter.
 • Genom olika arbetsformer få perspektiv, kunna göra jämförelser, se samband mellan olika fenomen, samt förstå likheter/skillnader och på så sätt utveckla analysförmågan.
 • Att aktivt kunna delta i samtal och diskussion, vilket tar stor plats i de flesta delarna av skolans delar och bildar en grund för individuell och gemensam reflektion.
 • Att genom tematiskt och ämnesöverskridande arbete skapa sig en holistisk bild av kunskap. Genom en bredd av kunskaper få allmänbildning som ger grund för en omfattande förståelse för människan, samhället och världen..
 • Utveckla den kommunikativa förmågan genom dialog, debatt, retoriska övningar, samt den skriftliga kompetensen, och därigenom våga göra sin röst hörd och aktivt lyssna på andra.
 • Kunna tillägna sig och skilja på olika sorters texter.
 • Medvetandegöra vikten av god hälsa och se vad som får oss att må bra, som till exempel kreativt skapande, promenader, yoga eller fysisk idrott.


Kvalitetssäkring och uppföljning av läranderesultat

Vid antagningsintervjun informeras deltagaren om skolans arbetssätt och rutiner av den i personalen som sköter antagningsintervjun. Vid introduktion lämnas kursplaner och all praktisk information som gäller för att studera på AFiG av mentor och lärarlag.

Ämneslärarna ger kontinuerlig respons efter avslutade uppgifter och teman. Tre gånger per termin diskuteras alla klasser och deltagare i storlärarlag av berörd pedagogisk personal, och vid behov kallas resursteamet in för deltagare med stödbehov för att de ska kunna tillägna sig sina studier.

Alla deltagare erbjuds ett längre utvecklingssamtal per termin, vars grunder arbetas fram av den pedagogiska personalen genom omdömeskonferenser. Samtalen fördelas främst på de pedagoger som har kontinuerlig kontakt med deltagarna.

Deltagarna har också ett pågående stöd genom deltagarassistenter, dagligt pedagogiskt stöd på studiekafé, samt genom både skolbibliotekarie och resursteamet med kurator, studievägledare och specialpedagog.

Mentorerna, ämneslärare och övrig personal arbetar även nära med pågående samtal och uppföljning kring studier och mående. Individanpassningar och kompensatoriska hjälpmedel ges vid behov.

Utfärdande av SeQF intyg

Folkhögskolan i Göteborg och Viskadalen utfärdar intyg om SeQF-nivå via SchoolSoft, det administrativa program som folkhögskolorna använder. Grunden är behörighets- och omdömeskonferenser där det fastställs. All pedagogisk personal ska närvara och ge sin input. Det görs kontroller av närvaro för att avgöra om deltagaren kvalificerar sig till ett omdöme.

Det är upp till varje ämneslärare att avgöra om behörighet i ämnet ska sättas eller ej.
Behörigheterna sätts i SchoolSoft av ansvarig lärare.
Administratör inväntar att allt är fastställt innan några intyg skrivs ut. Omdöme samt behörigheter skrivs ner digitalt på möten samt registreras i SchoolSoft och kommer sedan med på intyget.
Arkivering sker på papper och digitalt, sparas i 50 år.
Omdömen som inte utfärdas på intygen (dvs. de har inte fått omfattning ännu) registreras ändå digitalt i matriserna samt i SchoolSoft där både lärare och deltagarna själva kan se vad de fått för omdöme.
Lärarnas förarbete med konferenser och uppföljning under läsårets gång är en kvalitetssäkring för att administratören ska kunna skriva ut intygen korrekt.

Utvärdering av skolans arbete med SeQF

Dokumentet reviderades 11 april 2023, då all personal tillsammans med tre deltagare arbetade med skolans SeQF genom att under en heldag prata om: mål och läranderesultat, uppföljning under kursens gång, samt intygsutfärdande och kvalitetssäkring. Samtalen skedde i grupper. Anteckningar från grupperna och ett samtal i helgrupp utgjorde underlag för sammanställningen som gjordes av studierektor och bibliotekarie.

Dokumentet följs upp varje år och uppdateras vid behov.