Förtryck i hederns namn

Fler än 100 000 barn och ungdomar i Sverige växer upp under hedersnormers begränsningar och förtryck. Dessvärre har samhället många gånger saknat relevant kunskap för att förstå signalerna och kunna agera mot hedersförtrycket. Det är därför viktigt att lära sig mer om hedersförtryckets olika ansikten.

Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg och Viskadalen arrangerar tillsammans med föreningen Varken hora eller kuvad (VHEK) en distanskurs om hedersförtryck.

Snabbfakta

Sista
ansökningsdatum
7
augusti 2023
Ansökan
Nästa kursstart:

Kurs pågår

Kurstid:

14 augusti - 15 december 2023

Studieform:

Distansstudier - Digitalt

Studietakt:

Deltid 25%

Kursledare & föreläsare:

Amineh Kakabaveh &
Klas Gustavsson

Kursansvarig:

Rasmus Andersson

Kostnad:

Kostnadsfri

Allmänt om kursen

Förtryck i hederns namn ger en introduktion till och en fördjupad teoretisk förståelse av frågan om hedersförtryck och hur detta kan förebyggas. På kursen medverkar lärare och gästföreläsare med stor kunskap i och erfarenhet av ämnet, som hjälper dig genom kurslitteraturen. På kursen föreläser även ungdomar med egna erfarenheter om hedersförtryck.

Kurstid & tidsåtgång

14 augusti – 15 december 2023

Kursen löper över en termin och motsvarar studier på 25%. Det innebär 5 timmars studier/vecka i genomsnitt.

Kurstillfällen – digitalt via zoom

Kursen är uppdelad i 3 tematiska block:

Kurshelg 1: 16-17 september
Introduktion av hedersförtryck

Kurshelg 2: 28-29 oktober
Fördjupning av hedersförtryck

Kurshelg 3: 2-3 december
Samhällssektor/aktör

Kursens syfte

Kursen syftar till att ge en introduktion till och en fördjupad förståelse av frågan om hedersförtryck och arbetet för att bekämpa detta. Kursen ger en introduktion till begreppet ”hederskultur” och den samhällsdebatt som förts kring detta ämne. Detta sker utifrån de feministiska och antirasistiska idéer som uttrycks i VHEK:s stadgar och föreningsidé.

Mål

Efter avslutad kurs ska deltagarna:
Fått en fördjupad förståelse av frågan om hedersförtryck, arbetet för att bekämpa detta.

Pedagogisk idé

Kursen bygger på folkrörelsepedagogiken som är inkluderande och demokratisk till sin natur. Den är en idé om att alla människor oavsett bakgrund och studieerfarenhet bär på kunskaper värda att dela med andra. Därför står samtalet i centrum tillsammans med frivilligheten. Metodiken är lärstilsvarierad med stort fokus på gruppdiskussioner och reflektion. Den syftar till att ge alla deltagare verktyg att uttrycka sig och dela sina erfarenheter. Delaktighet och inflytande är centralt. Deltagarnas åsikter och önskemål är en aktiv del av genomförandet av kursen. Det finns litteratur som alla läser gemensamt, vilket underlättar gemensamma diskussioner. Men det ges samtidigt möjligheter för deltagarna att särskilt fördjupa sig i frågor som de själva är särskilt intresserade av. Deltagarna får också information om frivillig fördjupningslitteratur.  För kursledning innebär detta att deltagarnas återkoppling och reaktioner väger tungt under hela kursens förlopp.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri.

Ansökan

Du ansöker genom att klicka på Ansökan här ovan och fylla i dina uppgifter.
Upplever du problem med ansökan kan du kontakta skoladministratör Marie ”Mia” Claesson på marie.claesson@vsaf.nu

Antagningskrav

Kursen vänder sig till alla som i sitt arbete kommer i kontakt med hedersproblematiken, politiska beslutsfattare och alla som vill lära sig mer om ämnet. På kursen ges möjlighet att i viss utsträckning tematiskt inrikta sig mot just den samhällssektor som man själv är verksam inom. Kursen syftar också till att ge deltagarna redskap för att själva kunna informera om hedersförtryck.

Kursen kräver inga teoretiska förkunskaper. All obligatorisk litteratur är på svenska.
Vid full kurs prioriteras personer som:

  • Inkommit med en fullständig ansökan.
  • Arbetar med hedersfrågor antingen i sitt arbete eller politiskt uppdrag

Antagning

Svar på om man kommit in lämnas löpande.

Intyg/Behörighet

Efter godkänd kurs utfärdas ett intyg som postas till deltagaren

För att få godkänt på kursen och bli berättigad till ett kursintyg ska deltagaren fullfölja minst 80 procent av kursens innehåll varav aktivt deltagande på två av tre internat där det första är obligatoriskt. Har deltagaren missat ett internat finns möjlighet att göra en extra uppgift som motsvarar det missade internatet. Deltagare har upp till 6 månader efter kursavslut på sig att komplettera missade moment, därefter stängs den möjligheten.

Praktiskt/Finansiering

Studeranderättslig standardStuderanderättslig standard

Vi som jobbar med Förtryck i hederns namn
Kursledare & Föreläsare

Amineh Kakabaveh

Kursledare & Föreläsare

Klas Gustavsson

Kursansvarig

Rasmus Andersson

Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen
Direkt: 0320-183 26
rasmus.andersson@vsaf.nu

Kursmaterial

Folder - Förtryck i hederns namn

Ladda ner