Förtryck i hederns namn

Fler än 100 000 barn och ungdomar i Sverige växer upp under hedersnormers begränsningar och förtryck. Dessvärre har samhället många gånger saknat relevant kunskap för att förstå signalerna och kunna agera mot hedersförtrycket. Det är därför viktigt att lära sig mer om hedersförtryckets olika ansikten.

Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg och Viskadalen arrangerar tillsammans med föreningen Varken hora eller kuvad (VHEK) en distanskurs om hedersförtryck.

Snabbfakta

Sista
ansökningsdatum
17
december 2018
Nästa kursstart:

14 januari 2019

Kurstid:

2019-01-14 - 2019-06-07

Studieform:

Distansstudier

Studietakt:

Halvtid 50%

Internat:

8-10 feb, 29-31 mars, 31 maj-2 juni 2019

Kostnad:

8670 kr. I kostnader ingår kost, logi och material. Anmälande organisation står för resor samt eventuell förlorad arbetsförtjänst.

Allmänt om kursen:

Förtryck i hederns namn ger en introduktion till och en fördjupad teoretisk förståelse av frågan om hedersförtryck och hur detta kan förebyggas. På kursen medverkar lärare och gästföreläsare med stor kunskap i och erfarenhet av ämnet, som hjälper dig genom kurslitteraturen.

Kursen går på distans och är uppdelad i 3 tematiska block. Varje block består av ett helginternat samt rörelseknutna kursuppgifter att genomföra inom ramen för ditt uppdrag eller arbete.

Som stöd under hela kursen finns kursledare och samverkanslärare. Som verktyg i kursen använder vi den digitala lärplattformen Pingpong.

 

Kurstid & tidsåtgång

Vårtermin 2019: 14 januari – 7 juni
Kursen löper över en termin och motsvarar studier på halvfart. Varje internat beräknas till 16 timmar. Mellanliggande processer beräknas till cirka 4-6 timmar per vecka.

Internattillfällen

Internaten genomförs på Viskadalens kursgård utanför Borås.
Internat 1, 8-10 februari 2019
Introduktion av hedersförtryck
Internat 2, 29-31 mars 2019
Fördjupning av hedersförtryck
Internat 3, 31 maj-2 juni 2019
Samhällssektor/aktör

Innehåll:

  • Introduktion av hedersförtryck
  • Fördjupning av hedersförtryck
  • Samhällssektor/aktör

 

Kursens syfte:

Kursen syftar till att ge en introduktion till och en fördjupad förståelse av frågan om hedersförtryck och arbetet för att bekämpa detta. Kursen ger en introduktion till begreppet ”hederskultur” och den samhällsdebatt som förts kring detta ämne. Detta sker utifrån de feministiska och antirasistiska idéer som uttrycks i VHEK:s stadgar och föreningsidé.

 

Mål

Efter avslutad kurs ska deltagarna:
Fått en fördjupad förståelse av frågan om hedersförtryck arbetet för att bekämpa detta.

 

Pedagogisk idé:

Kursen bygger på folkrörelsepedagogiken som är inkluderande och demokratisk till sin natur. Den är en idé om att alla människor oavsett bakgrund och studieerfarenhet bär på kunskaper värda att dela med andra. Därför står samtalet i centrum tillsammans med frivilligheten. Metodiken är lärstilsvarierad med stort fokus på gruppdiskussioner och reflektion. Den syftar till att ge alla deltagare verktyg att uttrycka sig och dela sina erfarenheter. Delaktighet och inflytande är centralt. Deltagarnas åsikter och önskemål är en aktiv del av genomförandet av kursen. Det finns litteratur som alla läser gemensamt, vilket underlättar gemensamma diskussioner. Men det ges samtidigt möjligheter för deltagarna att särskilt fördjupa sig i frågor som de själva är särskilt intresserade av. Deltagarna får också information om frivillig fördjupningslitteratur.  För kursledning innebär detta att deltagarnas återkoppling och reaktioner väger tungt under hela kursens förlopp.

 

Ansökan:

Ansökan gör du via länken ovan.

 

Antagningskrav:

Kursen vänder sig till alla som i sitt arbete kommer i kontakt med hedersproblematiken, politiska beslutsfattare och alla som vill lära sig mer om ämnet. På kursen ges möjlighet att i viss utsträckning tematiskt inrikta sig mot just den samhällssektor som man själv är verksam inom. Kursen syftar också till att ge deltagarna redskap för att själva kunna informera om hedersförtryck.

Kursen kräver inga teoretiska förkunskaper. All obligatorisk litteratur är på svenska.
Vid full kurs prioriteras personer som:

  • Inkommit med en fullständig ansökan.
  • Arbetar med hedersfrågor antingen i sitt arbete eller politiskt uppdrag

 

Antagning:

Besked om antagning ges 20 december 2018.

 

Intyg/Behörighet:

Efter godkänd kurs utfärdas ett intyg som postas till deltagaren

 

För att få godkänt på kursen och bli berättigad till ett kursintyg ska deltagaren fullfölja minst 80 procent av kursens innehåll varav aktivt deltagande på två av tre internat där det första är obligatoriskt. Har deltagaren missat ett internat finns möjlighet att göra en extra uppgift som motsvarar det missade internatet. Deltagare har till 6 månader efter kursavslut på sig att komplettera missade moment, därefter stängs den möjligheten.

 

Praktiskt/Finansiering:

Kursgårdsinformation: http://www.a-folkhogskolorna.se

Studeranderättslig standard: Studeranderättslig standard

Kostnad: 8670 kr inkl. kost och logi på internat samt kurslitteratur. Hör med din organisation om de kan stå för hela eller del av kurskostnaden.

 

Vi som jobbar med Förtryck i hederns namn

Kursansvarig:

Katarina Bosetti Kristoffersson

0733-295348
katarina.kristoffersson@vsaf.nu

 

Kursledare:


Klas Gustavsson

mobil:0739-586802
e-post: klas.gustavsson@soc.lu.se

Nyheter från Förtryck i hederns namn