Förtryck i hederns namn (Digital)

Fler än 100 000 barn och ungdomar i Sverige växer upp under hedersnormers begränsningar och förtryck. Idag pratar vi om detta och många kommuner börjar skapa handlingsplaner för hur t.ex. skola och socialtjänst ska agera även om mycket finns att önska.

Snabbfakta

Sista
ansökningsdatum
7
augusti 2024
Ansökan
Nästa kursstart:

12 augusti 2024

kurstid:

12 augusti - 13 december 2024

studieform:

Distansstudier

Studietakt:

Kvartsfart 25%

Helgträff- digitalt:

20-22 september,12-13 oktober & 6-8 december

Kursledare & föreläsare:

Amineh Kakabaveh &
Klas Gustavsson

Kursansvarig:

Rasmus Andersson

Men även på arbetsplatser finns personer som är utsatt för hedersförtryck. Det kan handla om någon som är på väg att drivas in i ett tvångsäktenskap, har anledning att hysa fruktan för att bli könsstympad eller får sitt dagliga liv kringskuret och kontrollerat på ett överdrivet restriktivt sätt av familj och släkt.

Det kan handla om kvinnor som inte förmår att skilja sig och ta sig ur en destruktiv relation eller på olika sätt berövats friheten att göra egna val när det gäller vem man får vara tillsammans med. Det kan handla om hur en homosexuell eller transperson kan bli utsatt för allehanda trakasserier i en rad olika sammanhang.
Det är viktigt att det såväl på arbetsplatsen som i skolan finns kompetens att hjälpa och stödja människor som drabbats eller riskerar att utsättas för hedersförtryck i olika former.

Viskadalens Folkhögskola arrangerar därför, sedan flera år, distanskursen Förtryck i hederns namn i samverkan med Tankesmedjan Tiden, Aktuellt i Politiken och föreningen VHEK.

Allmänt om kursen

Förtryck i hederns namn ger en introduktion till och en fördjupad teoretisk förståelse av frågan om hedersförtryck och hur detta kan förebyggas. På kursen medverkar lärare och gästföreläsare med stor kunskap i och erfarenhet av ämnet, som hjälper dig genom kurslitteraturen. På kursen föreläser även ungdomar med egna erfarenheter om hedersförtryck.

Mål

Efter avslutad kurs ska deltagarna:
Fått en fördjupad förståelse av frågan om hedersförtryck, arbetet för att bekämpa detta. Kursen syftar också till att ge deltagarna redskap för att själva kunna informera om Hedersförtryck utifrån tillförskaffade kunskaper.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som i sitt arbete kommer i kontakt med hedersproblematiken. Det kan vara politiska beslutsfattare, skyddsombud, kamratstödjare, lärare eller alla andra som vill lära sig mer om ämnet. På kursen ges möjlighet att i viss utsträckning tematiskt inrikta sig mot just den samhällssektor som man själv är verksam.

Pedagogisk idé

Kursen bygger på folkrörelsepedagogiken som är inkluderande och demokratisk till sin natur. Den är en idé om att alla människor oavsett bakgrund och studieerfarenhet bär på kunskaper värda att dela med andra. Därför står samtalet i centrum tillsammans med frivilligheten.
Metodiken är lärostils varierad med stort fokus på gruppdiskussioner och reflektion. Den syftar till att ge alla deltagare verktyg att uttrycka sig och dela sina erfarenheter. Delaktighet och inflytande är centralt. Deltagarnas åsikter och önskemål är en aktiv del av genomförandet av kursen.

Kursen är uppdelad i tre huvudblock

  • Introduktion av hedersförtryck
  • Fördjupning av hedersförtryck
  • Samhällssektor/aktör

Kurslitteratur

Det finns litteratur som alla läser gemensamt, vilket underlättar gemensamma diskussioner. Men det ges samtidigt möjligheter för deltagarna att särskilt fördjupa sig i frågor som de själva är särskilt intresserade av. Deltagarna får också information om frivillig fördjupningslitteratur. För kursledning innebär detta att deltagarnas återkoppling och reaktioner väger tungt under hela kursens förlopp.

Kurstid

12 augusti – 13 december 2024

Kursen löper över en termin och motsvarar studier på 25%, kvartsfart.

Uppstartsmöte

  • Digitalt uppstartsmöte på kvällen den 12 augusti – exakt tid meddelas senare.

Kurshelger (Digitalt)

Kurshelg 1: 20-22 september
Introduktion av hedersförtryck

Kurshelg 2: 12-13 oktober
Fördjupning av hedersförtryck

Kurshelg 3: 6-8 december
Samhällssektor/aktör

Avslutningsmöte

  • Digitalt – datum och tid kommer under kursen.

Plats

Kursen är helt digital.

Ansökan

Du ansöker genom att klicka på Ansökan här ovan och fylla i dina uppgifter.
Upplever du problem med ansökan kan du kontakta deltagaradministratör Marie ”Mia” Claesson på marie.claesson@vsaf.nu

Antagningskrav

Kursen kräver inga teoretiska förkunskaper. All obligatorisk litteratur är på svenska.
Vid full kurs prioriteras personer som:

  • Inkommit med en fullständig ansökan.
  • Arbetar med hedersfrågor antingen i sitt arbete eller fackliga eller politiska uppdrag.

Antagning

Svar på om man kommit in lämnas löpande efter den 20 juni.

Intyg/Behörighet

Efter godkänd kurs utfärdas ett intyg som postas till deltagaren.
För att få godkänt på kursen och bli berättigad till ett kursintyg ska deltagaren fullfölja minst 80% av kursens innehåll varav aktivt deltagande på två av tre internat där det första är obligatoriskt. Har deltagaren missat ett internat finns möjlighet att göra en extra uppgift som motsvarar det missade internatet. Deltagare har upp till 6 månader efter kursavslut på sig att komplettera missade moment, därefter stängs den möjligheten.

vi som jobbar med förtryck i hederns namn
Kursledare & Föreläsare

Amineh Kakabaveh

Kursledare & Föreläsare

Klas Gustavsson