Kvinnlig Ledarutbildning – Ledarutveckling 2020-2021

För en kraftfull och energisk folkrörelse är det idéburna ledarskapet en viktig del.
Kvinnlig Ledarutbildning – Ledarutveckling är en cirka 6 månader lång processutbildning som arrangeras i samverkan med LO-distriktet i Västsverige.
Kursen ger deltagarna en möjlighet att byta erfarenheter och delge varandra kunskaper samt ett brett nätverk och vänner för livet!

Snabbfakta

Kurstid:

17 augusti 2020 - 30 april 2021

Studieform:

Distansstudier

Plats för internat:

Viskadalen Kurs & Konferens

Kursansvarig:

Ann-Charlotte Hernborg

Studietakt:

Deltid 50%

Kostnad:

5000 kr. I kostnaden ingår kost, logi och material. Anmälande organisation står för resor samt eventuell förlorad arbetsförtjänst.

ALLMÄNT OM KURSEN:

Kvinnlig Ledarutbildning – Ledarutveckling är en distanskurs för förtroendevalda kvinnor inom LO-kollektivet som vill stärka sin roll i sitt uppdrag på arbetsplatsen och även på fritiden. 

Kursen är en distansutbildning och är uppdelad i 3 block samt en uppföljningsdag. Varje block består av ett internat där förberedande kursuppgifter och avslutande kursuppgifter ska genomföras. Som verktyg i kursen använder vi den digitala lärplattformen PingPong. 

FÖRKUNSKAP:

Grundläggande förtroendemannautbildning som Vald på jobbet eller Arbetsplatsombudsutbildningarna. Minst ett års erfarenhet i det fackliga uppdraget.

KURSTID OCH TIDSÅTGÅNG:

Hösttermin 2020: 17 augusti – 18 december
Vårtermin 2021: 4 januari – 30 april

INTERNATTILLFÄLLE:

Internaten och dagsträffen vid följande tillfällen:

Internat 1: 7 september klockan 18.00 – 9 september
Jämställdhet – Påbyggnadsutbildning

Internat 2: 12 oktober klockan 18.00 – 14 oktober
Kroppsspråk och retorik 

Internat 3: *9 – 11 mars 2021
Försvarshögskolans kurs – Utvecklande ledarskap, UL

Dagsträff 1: *16 april 2021
Uppföljning av Utvecklande ledarskap, UL

Dagsträff 2: *26 april 2021 i Göteborg

Avslutning: *30 april 2021

*Med reservation för Covid-19.

Max antal deltagare: 15 stycken

INNEHÅLL:

  • Jämlikt bemötande
  • Härskarteknik
  • Att tala inför grupp
  • Att utveckla och utveckla tillsammans
  • Ledarskap 

MÅL:

  • Bygga nätverk
  • Stärka rollen som förtroendevald
  • Hitta balans i rollen som förtroendevald
  • Identifiera härskartekniker och få verktyg att bemöta härskartekniker 
  • Utveckla eget ledarskap och lära coachande ledarskap

PEDAGOGISK IDÉ:

Kvinnlig Ledarutbildning – Ledarutveckling bygger på folkrörelsepedagogiken som är inkluderande och demokratisk till sin natur. Den är en idé om att alla människor oavsett bakgrund och studieerfarenhet bär på kunskaper värda att dela med andra. Metodiken är lärstilsvarierad med stort fokus på gruppdiskussioner och reflektion. Gruppen står för en gemenskap och en större samlad kunskap än den enskilde individen. Delaktighet och inflytande är centralt.

ANSÖKAN:

Ansökan är stängd för i år.

ANTAGNINGSKRAV:

Kontakta ann-charlotte.hernborg@vsaf.nu för information.

ANTAGNING:

Besked om antagning lämnas senast tre veckor innan kursstart.

INTYG/BEHÖRIGHET:

Intyg utfärdas efter avslutad och godkänd kurs.

För att få godkänt på kursen krävs 80% närvaro på internatet och dagsträffen samt att alla förberedande och mellanliggande kursuppgifter är genomförda. 

PRAKTISKT/FINANSIERING:

Kvällsarbete förekommer

Kursgårdsinformation se: Viskadalen Kurs & Konferens

Studeranderätt se: Studeranderättslig standard

Kostnad: 5 000 kronor ( kost, logi och material)

Vi som jobbar med Kvinnlig Ledarutbildning - Ledarutveckling