Kvinnlig Ledarutbildning – Ledarutveckling

Under Corona-pandemin kommer skolans kursinternat genomföras online.

För en kraftfull och energisk folkrörelse är det idéburna ledarskapet en viktig del.
Kvinnlig Ledarutbildning – Ledarutveckling är en cirka 6 månader lång processutbildning som arrangeras i samverkan med LO-distriktet i Västsverige.
Kursen ger deltagarna en möjlighet att byta erfarenheter och delge varandra kunskaper samt ett brett nätverk och vänner för livet!

Snabbfakta

Sista
ansökningsdatum
12
augusti 2020
Ansökan
Nästa kursstart:

17 augusti 2020

Kurstid:

17 augusti 2020 - 29 januari 2021

Studieform:

Distansstudier

Plats för internat:

Viskadalen

Kursansvarig:

Ann-Charlotte Hernborg

Studietakt:

Deltid 50%

Kostnad:

5000 kr. I kostnader ingår kost, logi och material. Anmälande organisation står för resor samt eventuell förlorad arbetsförtjänst.

ALLMÄNT OM KURSEN:

Kvinnlig Ledarutbildning – Ledarutveckling är en distanskurs för förtroendevalda kvinnor inom LO-kollektivet som vill stärka sin roll i sitt uppdrag på arbetsplatsen och även på fritiden. 

Kursen går på distans och är uppdelad i 3 block samt en uppföljningsdag. Varje block består av ett internat där förberedande kursuppgifter och avslutande kursuppgifter ska genomföras. Som verktyg i kursen använder vi den digitala lärplattformen PingPong. 

FÖRKUNSKAP:

Grundläggande förtroendemannautbildning som Vald på jobbet eller Arbetsplatsombudsutbildningarna. Minst ett års erfarenhet i det fackliga uppdraget.

KURSTID OCH TIDSÅTGÅNG:

Hösttermin 2020: 17 augusti – 18 december

Vårtermin 2021: 4 januari – 29 januari

INTERNATTILLFÄLLE:

Internaten och dagsträffen genomförs under Corona-pandemin online vid följande tillfällen:

Internat 1: 7 september klockan 18.00 – 9 september

Jämställdhet – Påbyggnadsutbildning

Internat 2: 12 oktober klockan 18.00 – 14 oktober

Kroppsspråk och retorik 

Internat 3: 2 – 4 november

Försvarshögskolans kurs – Utvecklande ledarskap, UL

Dagsträff 1: 2 december

Uppföljning av Utvecklande ledarskap, UL

Dagsträff 2: 8 januari 2021 i Göteborg

Max antal deltagare: 15 stycken

INNEHÅLL:

  • Jämlikt bemötande
  • Härskarteknik
  • Att tala inför grupp
  • Att utveckla och utveckla tillsammans
  • Ledarskap 

MÅL:

  • Bygga nätverk
  • Stärka rollen som förtroendevald
  • Hitta balans i rollen som förtroendevald
  • Identifiera härskartekniker och få verktyg att bemöta härskartekniker 
  • Utveckla eget ledarskap och lära coachande ledarskap

PEDAGOGISK IDÉ:

Kvinnlig Ledarutbildning – Ledarutveckling bygger på folkrörelsepedagogiken som är inkluderande och demokratisk till sin natur. Den är en idé om att alla människor oavsett bakgrund och studieerfarenhet bär på kunskaper värda att dela med andra. Metodiken är lärstilsvarierad med stort fokus på gruppdiskussioner och reflektion. Gruppen står för en gemenskap och en större samlad kunskap än den enskilde individen. Delaktighet och inflytande är centralt.

ANSÖKAN:

Via länk ovan. Du måste ha ett godkännande av ditt förbund i ansökningsformuläret.

ANTAGNINGSKRAV:

Kontakta ann-charlotte.hernborg@vsaf.nu för information.

ANTAGNING:

Besked om antagning lämnas senast tre veckor innan kursstart.

INTYG/BEHÖRIGHET:

Intyg utfärdas efter avslutad och godkänd kurs.

För att få godkänt på kursen krävs 80% närvaro på internatet och dagsträffen samt att alla förberedande och mellanliggande kursuppgifter är genomförda. 

PRAKTISKT/FINANSIERING:

Kvällsarbete förekommer

Kursgårdsinformation se: Viskadalen Kurs & Konferens

Studeranderätt se: Studeranderättslig standard

Kostnad: 5 000 kronor ( kost, logi och material)

Vi som jobbar med Kvinnlig Ledarutbildning - Ledarutveckling