Att vara kyrkopolitiker

– Förverkligandet av en demokratisk och öppen folkkyrka börjar med ett socialdemokratiskt ledarskap.

Utvecklas och stärk dig i rollen som förtroendevald ledamot eller ersättare i kyrkan tillsammans med partikamrater från hela Västsverige på denna distansutbildning i ledarskap för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen och Halland i samarbete med Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen.

Snabbfakta

Sista
ansökningsdatum
21
september 2021
Ansökan
Nästa kursstart:

27 september 2021

Kurstid:

27 september 2021 - 25 februari 2022

Internat:

23-24 oktober 2021, 27-28 november 2021 och 12-13 februari 2022

Plats:

Viskadalen Kurs & Konferens

Kostnad:

1500 kr inkl. kost, logi på internat samt kurslitteratur

Målgrupp

Förtroendevalda gruppledare, ledamöter och ersättare i församling, pastorat eller stift tillhörande Socialdemokraterna i Fyrbodal, Göteborg, Göteborgsområdet, Halland, Sjuhärad och Skaraborgs partidistrikt.

Kurstid & tidsåtgång

Hösttermin 2021: 27 september – 16 december.
Vårtermin 2022: 11 januari – 25 februari 2022
Kursen löper över ett halvår och motsvarar studier på halvfart. Varje internat beräknas till 16 timmar. Mellanliggande processer beräknas till cirka 4-6 timmar per vecka.

Internattillfällen

 • Internat 1 – 23-24 oktober 2021
 • Internat 2 – 27-28 november 2021
 • Internat 3 – 12-13 februari 2022

Innehåll

Kursen går på distans och är uppdelad i 3 tematiska block. Varje block består av ett helginternat samt två rörelseknutna kursuppgifter att genomföra inom ramen för sitt politiska uppdrag. Som stöd under hela kursen finns certifierade S-handledare från partidistrikten. Som verktyg i kursen använder vi den digitala lärplattformen Pingpong.

Syfte

Syftet med utbildningen är att den ska stärka förtroendevalda i sitt politiska förtroendeuppdrag, till erfarenhetsutbyte & nätverkande. Kursen ska ge verktyg och ökad insikt om hur vi praktiskt använder våra värderingar och vår människosyn i vårt ledarskap och i vår organisationskultur.
Vårt grundmaterial – Den socialdemokratiska ledarskapsidén – är i fokus under utbildningen.

Mål

Efter avslutad kurs ska deltagarna:

 • kunna företräda sig själv och Socialdemokraterna i ett förtroendeuppdrag.
 • ha förståelse för sin roll i gruppen och sitt ansvar som förtroendevald.
 • ha förståelse för den egna organisationens kultur.
 • kunna relatera till vår politik, organisation och kommunikation utifrån ett jämställdhetsperspektiv.
 • fått verktyg och ökad insikt i hur Socialdemokraterna praktiskt använder sina värderingar och människosyn i sitt ledarskap.

Pedagogisk idé

Våra ledarskapskurser bygger på folkrörelsepedagogiken som är inkluderande och demokratisk till sin natur. Den är en idé om att alla människor oavsett bakgrund och studieerfarenhet bär på kunskaper värda att dela med andra. Därför står samtalet i centrum tillsammans med frivilligheten. Metodiken är lärstilsvarierad med stort fokus på gruppdiskussioner och reflektion. Den syftar till att ge alla deltagare verktyg att uttrycka sig och dela sina erfarenheter. Delaktighet och inflytande är centralt. Deltagarnas åsikter och önskemål är en aktiv del av genomförandet av kursen. För kursledning innebär detta att deltagarnas återkoppling och reaktioner väger tungt under hela kursens förlopp.

Ansökan

Ansöker till kursen gör du via länk här på sidan.
Upplever du problem med ansökan kan du kontakta skoladministratör Lourette Griphem på lollo.griphem@vsaf.nu

Antagningskrav

Krav för antagning är att du är förtroendevald i församling, pastorat eller stift vid tid för kursens start.

Vid full kurs prioriteras personer som:

 • Inkommit med en fullständig ansökan.
 • Inte tidigare gått ledarskapskurs hos Socialdemokraterna.
 • Har deltagit på grundläggande medlemsutbildningar 1-3.

Antagning

Besked om antagning ges senast 24 september 2021.

Intyg/Behörighet

Efter godkänd kurs utfärdas ett intyg som postas till deltagarens partidistrikt. För att få godkänt på kursen och bli berättigad till ett kursintyg ska deltagaren fullfölja minst 80 procent av kursens innehåll varav aktivt deltagande på två av tre internat där det första är obligatoriskt. Har deltagaren missat ett internat finns möjlighet att göra en extra uppgift som motsvarar det missade internatet. Deltagaren har till 6 månader efter kursavslut på sig att komplettera missade moment, därefter stängs den möjligheten.
Mer information om dina rättigheter som studerande på folkhögskola här: Studeranderättslig standard

Plats

Viskadalen Kurs & Konferens

Boende

Enkelrum (om inget annat önskas)

Kostnad

1 500 kr inkl. kost och logi på internat samt kurslitteratur.
Hör med din arbetarkommun och partidistrikt om de kan stå för hela eller del av kurskostnaden.

Vi som jobbar med Att vara kyrkopolitiker