Att vara lokalpolitiker C

För en dynamisk folkrörelse är det idéburna ledarskapet en av hörnpelarna. Att vara lokalpolitiker C (tidigare Grundläggande ledarskap) är en ettårig distanskurs som arrangeras för S i Västra Götaland och Hallands sex partidistrikt och 55 arbetarekommuner. Det innebär att deltagarna får tillgång till ett brett nätverk av förtroendevalda för att byta erfarenheter, kunskaper och få nya vänner för livet!

Snabbfakta

Sista
ansökningsdatum
7
juni 2019
Nästa kursstart:

12 augusti 2019

Kurstid :

2019-08-12 - 2020-06-05

Studietakt:

Deltid 50%

Internat:

21-22 september, 23-24 november, 8-9 februari, 9-10 maj

Studieform:

Distansstudier

Kostnad:

3000 kr

Allmänt om kursen
Att vara lokalpolitiker C är en ledarskapskurs för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen och Halland. Kursen vänder sig till dig som vill utvecklas och stärkas i din roll som förtroendevald ledamot eller ersättare och lära dig socialdemokratiskt ledarskap.

Kursen går på distans och är uppdelad i 4 tematiska block. Varje block består av ett helginternat samt två rörelseknutna kursuppgifter att genomföra inom ramen för ditt politiska uppdrag. Som stöd under hela kursen finns certifierade S-handledare från partidistrikten. Som verktyg i kursen använder vi den digitala lärplattformen Ping pong. 

Kurstid & tidsåtgång 
Hösttermin 2019: 12 augusti – 20 december
Vårtermin 2020: 13 januari – 5 juni
Kursen löper över ett år och motsvarar studier på halvfart. Varje internat beräknas till 16 timmar. Mellanliggande processer beräknas till cirka 4-6 timmar per vecka.

Internattillfällen
Internaten genomförs på Viskadalens kursgård utanför Borås.
Internat 1, 21-22 september 2019
Socialdemokratiskt ledarskap
Internat 2, 23-24 november 2019
Idéburet ledarskap för rörelsen
Internat 3, 8-9 februari 2020
Att utvecklas i ledarrollen
Internat 4, 9-10 maj 2020
Politisk strategi eller kommunal/regional förvaltning

Innehåll:

  • Min roll som ledare i en folkrörelseorganisation
  • Vad förväntas av mig som förtroendevald
  • Socialdemokratiskt ledarskap
  • Ideologi & värderingar
  • Organisationskultur
  • Jämställdhet

Syftet med kursen är att den ska stärka förtroendevalda i sitt politiska förtroendeuppdrag, till erfarenhetsutbyte & nätverkande. Kursen ska ge verktyg och ökad insikt om hur vi praktiskt använder våra värderingar och vår människosyn i vårt ledarskap och i vår organisationskultur. Vårt grundmaterial – Den socialdemokratiska ledarskapsidén – är i fokus under kursen.

Mål 
Efter avslutad kurs ska deltagarna:
– kunna företräda sig själv och Socialdemokraterna i ett förtroendeuppdrag.
– ha förståelse för sin roll i gruppen och sitt ansvar som förtroendevald.
– ha förståelse för den egna organisationens kultur.
– kunna relatera till vår politik, organisation och kommunikation utifrån ett jämställdhetsperspektiv. – fått verktyg och ökad insikt i hur Socialdemokraterna praktiskt använder sina värderingar och människosyn i sitt ledarskap. 

Pedagogisk idé
Våra ledarskapskurser bygger på folkrörelsepedagogiken som är inkluderande och demokratisk till sin natur. Den är en idé om att alla människor oavsett bakgrund och studieerfarenhet bär på kunskaper värda att dela med andra. Därför står samtalet i centrum tillsammans med frivilligheten. Metodiken är lärstilsvarierad med stort fokus på gruppdiskussioner och reflektion. Den syftar till att ge alla deltagare verktyg att uttrycka sig och dela sina erfarenheter. Delaktighet och inflytande är centralt. Deltagarnas åsikter och önskemål är en aktiv del av genomförandet av kursen. För kursledning innebär detta att deltagarnas återkoppling och reaktioner väger tungt under hela kursens förlopp.

Ansökan
Ansöker till kursen gör du till din arbetarkommun eller partidistrikt. Vid anmälan anger du namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-postadress. 

Partidistrikten anmäler därefter in till VSAF senast 7 juni. OBS! Eventuellt beslutar respektive arbetarkommun och partidistrikt om egna sista datum att ta emot ansökningar. 

Antagningskrav
Krav för antagning är att du är förtroendevald för nämnd, styrelse i kommun, region eller partiorganisation vid tid för kursens start. 

Vid full kurs prioriteras personer som: 

  • Inkommit med en fullständig ansökan. 
  • Inte tidigare gått ledarskapskurs i Socialdemokraterna. 
  • Har deltagit på grundläggande medlemsutbildningar 1-3. 

Antagning
Besked om antagning ges senast 24 juni 2019. 

Intyg/Behörighet:

Efter godkänd kurs utfärdas ett intyg som postas till deltagarens partidistrikt. 

För att få godkänt på kursen och bli berättigad till ett kursintyg ska deltagaren fullfölja minst 80 procent av kursens innehåll varav aktivt deltagande på tre av fyra internat där det första är obligatoriskt. Har deltagaren missat ett internat finns möjlighet att göra en extra uppgift som motsvarar det missade internatet. Deltagare har till 6 månader efter kursavslut på sig att komplettera missade moment, därefter stängs den möjligheten.

Praktiskt/Finansiering:
Kursgårdsinformation: http://www.a-folkhogskolorna.se

Studeranderättslig standard: Studeranderättslig standard

Kostnad: 3000 kr inkl. kost och logi på internat samt kurslitteratur. Hör med din arbetarekommun och partidistrikt om de kan stå för hela eller del av kurskostnaden. 

Vi som jobbar med Att vara lokalpolitiker C

Kursansvarig: 
Sofia Bohlin
mobil: 0709-32 47 87
e-post: sofia.bohlin@vsaf.nu

Kursledare:
Ulf Dahlberg
mobil: 0709-14 08 00
e-post: ulf.dahlberg@vsaf.nu

Nyheter från Att vara lokalpolitiker C