Socialpedagog HT 2024 – VT 2026

På Viskadalens Folkhögskola kan du läsa en tvåårig eftergymnasial yrkesutbildning till Socialpedagog.

Utbildningen ger dig på kort tid stora möjligheter till ett meningsfullt arbete på en bred arbetsmarknad.

Snabbfakta

Sista
ansökningsdatum
Ansökan stängd- anmäl intresse för 2025
Intresseanmälan 2025
Nästa kursstart:

19 augusti 2024

Längd:

2 år

Studietakt:

Helfart 100%

Terminstider läsåret 24/25:

HT: 19/8 - 20/12 2024 VT: 7/1 - 5/6 2025

Antagningskrav:

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier

Studiestöd från CSN:

Utbildningen är studiemedelsberättigad. Läs mer på csn.se

Vill du få ett mejl när nästa anmälan öppnar?
Klicka på intresseanmälan ovan.
Viskadalens folkhögskola är medlem i organisationen
Balsam, som verkar för att kvalitetssäkra och utveckla
socialpedagogiska yrkesutbildningar.

YRKESOMRÅDE

Efter utbildningen möter du en bred arbetsmarknad med stora möjligheter till att få en anställning inom skola, fritid, socialpsykiatri, funktionshinder, vård och behandling etc.
Du får behörighet att arbeta inom ett stort antal yrkesområden, till exempel HVB, på fritidsgårdar, som socialpedagog inom skolan, som projektledare, med boendestöd, med habilitering, inom kriminalvården och i öppenvårdsteam.

UTBILDNING

Utbildningen har formulerade mål för kunskap, färdighet och kompetens, målen är anpassade till de krav som ställs på yrket.
Socialpedagogik, utbildningens huvudperspektiv, ger redskap till att stödja människors strävan att ingå i samhällsgemenskapen.
De ämnen du studerar är framför allt beteende- och samhällsvetenskap (psykologi, pedagogik, sociologi), aktuella teorier och metoder, yrkesområde, yrkesroll och målgrupper.
Centrala begrepp och teman i utbildningen är bland annat; gemenskap, delaktighet, normkritik, samverkan, gruppdynamik, kommunikation, ledarskap, relationer, lagstiftning, etik och bemötande.
I utbildningen integreras teori och praktik och därför genomför du en verksamhetsförlagd praktik under hela utbildningen. Detta gör att du också får en tidig förankring på arbetsmarknaden.

LÄSÅRSTID

HT 2024

2024-08-19 och höstterminen slutar 2024-12-20
Höstlov v 44

VT 2025

2025-01-07 och vårterminen slutar 2025-06-05
Sportlov v 7
Påsklov v 16

 

PEDAGOGISK IDÉ

Vår pedagogik utgår från att den kunskap som är värdefull att få under utbildningen skapas i det erfarenhetsbaserade lärandet som uppstår då deltagarna under hela utbildningen är i en verksamhetsförlagd praktik. I undervisningen integreras kontinuerligt  teoretiska och praktiska moment. Nya kunskaper bygger vidare på upplevda och reflekterade händelser. Vårt arbetssätt utgår från att människor lär sig bäst tillsammans med andra. Därför är lärgruppen där deltagaren ingår, en central del av utbildningen. En reflekterande och kritisk syn på kunskap innebär också att de teorier som studeras ska vara underbyggda och baserade på vetenskap, beprövad erfarenhet samt vara förankrad i deltagarnas egen livsvärld.
Utbildningen skall ge kunskap, färdighet och kompetens inom utbildningens olika huvudområden.

Utbildningen är eftergymnasial och ska omfatta minst två studieår på heltid.
På utbildningen används en digital lärplattform. För att kunna tillgodose dig utbildningen krävs att du som kursdeltagare har tillgång till dator alternativt en skrivplatta.

 

ANSÖKAN

Ansöker gör du via knappen här ovan.
Du kan logga in på Schoolsoft för att följa din ansökan: Schoolsoft Mina Sidor

Där hittar du din ansökan under fliken ”Mina Ansökningar”. Din ansökan har status ”Ny ansökan” fram tills att en administratör hanterat ansökan. I listan över ansökningar kan du prioritera dina val om du sökt flera utbildningar på samma skola under samma termin.

Var uppmärksam på meddelanden och statusändringar som gäller din ansökan. En ansökans status kan du se i listan över ansökningar samt högst upp i vänstra hörnet på respektive ansökan.

Upplever du problem med ansökan kan du kontakta skoladministratör Marie ”Mia” Claesson på marie.claesson@vsaf.nu

ANTAGNINGSKRAV

Skolan prövar sökande efter följande behörighetskrav:

Grundläggande behörighet till yrkeshögskola.
På eftergymnasiala yrkesutbildningar ställs krav på att du som söker ska ha studerat tre år på gymnasienivå och ha grundläggande behörighet till högskole- eller yrkeshögskolestudier, eller motsvarande erfarenheter.
Vad det innebär kan du läsa om här: Utbildningssidan (länken går till en sida för YH utbildningar, men det samma gäller om du läser hos oss).
Sökande med vitsord och relevant erfarenhet från yrkesområdet kan prioriteras om flera sökande bedöms likvärdiga i övrigt.

ANTAGNINGSPROCESS

Antagningsprocessen sker löpande. Arbetslaget för utbildningen går igenom inkomna ansökningar och rangordnar utefter skolans ansökningskriterier.
Arbetslaget kan välja att intervjua sökanden för att förvissa sig att de sökande kan tillgodogöra sig utbildningen och nå utbildningens mål. Genom intervjun ska arbetslaget förvissa sig om att den sökande förstått skolornas arbetssätt och folkbildningens pedagogik. Intervjun ger också ett underlag för antagningen och att bedöma gruppsammansättningen. Arbetslaget kan anta deltagare i samråd med rektor.

Antagningsbesked lämnas senast första veckan i juni.

FRÅNVAROREGLER

Sjukfrånvaro ska anmälas för varje nytt frånvarotillfälle till ansvarig lärare/kursansvarig via Google Chat. Om du har studiemedel ska dessutom anmälan göras till Försäkringskassan den första sjukdagen. (www.forsakringskassan.se). Om deltagaren av någon annan anledning än sjukdom inte kan närvara vid lektioner eller andra aktiviteter ska detta också meddelas till ansvarig lärare/kursansvarig via den digitala lärplattformen.

 

INTYG/BEHÖRIGHET

Utbildningsbevis utfärdas efter att samtliga delkurser och moment är godkända.

 

PRAKTISKT/FINANSIERING

CSN: Mer om CSN
Internatinformation: Att bo på internatet
Studeranderättslig standard: Studeranderättslig standard
Grundutlägg: Grundutlägg HT-24/VT-25

Kursmaterial

Utbildningsplan

Ladda ner