Pedagogisk idé

Vår pedagogik utgår från att den kunskap som är värdefull att få under utbildningen skapas i det erfarenhetsbaserade lärandet som uppstår då deltagarna under hela utbildningen är i en verksamhetsförlagd praktik. I undervisningen integreras kontinuerligt  teoretiska och praktiska moment. Nya kunskaper bygger vidare på upplevda och reflekterade händelser. Vårt arbetssätt utgår från att människor lär sig bäst tillsammans med andra, därför är lärgruppen där deltagaren ingår, en central del av utbildningen. En reflekterande och kritisk syn på kunskap innebär också de teorier som studeras ska vara underbyggda och baserade på vetenskap, beprövad erfarenhet samt vara förankrad i deltagarnas egen livsvärld.

Utbildningen är eftergymnasial och ska omfatta minst två studieår på heltid.

Utbildningen skall ge kunskap, färdighet och kompetens inom utbildningens olika huvudområden.

Nyheter från Pedagogisk idé