Vidareutbildning Socialpedagog

Augusti 2025 kommer vi på Viskadalens Folkhögskola starta en ny eftergymnasial vidareutbildning för Socialpedagog!

Nedan kan du se lite hur upplägget ser ut just nu under planeringsstadiet.

Snabbfakta

Sista
ansökningsdatum
Anmälan öppnar våren 2025
Intresseanmälan
Nästa kursstart:

Augusti 2025

Längd:

Två terminer (1 år)

antagningskrav:

Socialpedagogisk grundutbildning, gärna från en BALSAM-certifierad folkhögskola eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig. Vidare behöver du ha en pågående anställning inom det socialpedagogiska yrkesfältet.

Vill du få ett mejl när nästa anmälan öppnar?
Klicka på intresseanmälan ovan.

UTBILDNING

Kursen kommer bedrivas under två terminer och är, på samma sätt som den grundläggande socialpedagogutbildningen, indelad i delkurser där ämnesområdena integreras i arbetet på din nuvarande arbetsplats. Undervisning sker på plats i skolan, en till två dagar i veckan.

Nedan ser du lite av innehållet i utbildningen:

Kriminologi, där vi fördjupar oss i de olika förklaringsmodellerna till varför brottslighet uppstår i samhället. Fokus kommer efter inledningen ligga på hur vi samverkar över professionsgränser för att arbeta brottspreventivt, och hur vi gör detta på individ- och verksamhetsnivå. Vi kommer även fördjupa oss i brottsprevention som begrepp och samhällsfenomen, samt hur vi praktiskt kan arbeta med klienter, deras familjer och anhöriga, för att bryta kriminella mönster, värderingar och handlingar.

Psykisk ohälsa där vi arbetar med att undersöka och förstå de psykologiska och psykiatriska mekanismerna bakom psykiskt lidande. Under kursen kommer vi bland annat att beröra ämnen som suicidalitet, samsjuklighet och neuropsykiatri, samt hur vi på bästa sätt kan rusta oss för att möta människor som lever med psykisk ohälsa.

Systemiskt förhållningssätt får deltagaren kunskaper i systemisk teori, tänkande och förhållningssätt kopplat till det socialpedagogiska arbetsfältet. Vi går igenom olika typer av samtal på systemiska grunder. Deltagaren ges teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i systemteoretisk teori och praktiska förhållningssätt riktat mot socialpedagogiskt klientarbete.

Socialpedagogik i teori och praktik där ytterligare perspektiv på socialpedagogiskt tänkande och handlande ges. Vi fördjupar oss i socialpedagogikens ämnesområde, centrala begrepp och verksamhetsfält. Särskilt fokus kommer att ligga på hur utsatta individer kan inkluderas i gemenskaper, samt hur intersektionalitet påverkar det praktiska socialpedagogiska arbetets utformning.

Ledarskap och samverkan där det ges en utbildning i utvecklande ledarskap, UL. Modellen för utvecklande ledarskap kännetecknas av att ledaren uppträder som föredöme och lyfter upp frågor om moral och etik samt agerar utifrån en synliggjord värdegrund. Den övriga kursens innehåll fokuserar på möjligheter gällande kommunikation, grupprocesser och värdegrundsarbete inom ledarskap och samverkan.

LÄSÅRSTID

Kommer under våren 2025.

PEDAGOGISK IDÉ

Vår pedagogik utgår från att den kunskap som är värdefull att få under utbildningen skapas i det erfarenhetsbaserade lärandet som uppstår då deltagarna under hela utbildningen är i en verksamhetsförlagd praktik. I undervisningen integreras kontinuerligt teoretiska och praktiska moment. Nya kunskaper bygger vidare på upplevda och reflekterade händelser. Vårt arbetssätt utgår från att människor lär sig bäst tillsammans med andra. En reflekterande och kritisk syn på kunskap innebär också att de teorier som studeras ska vara underbyggda och baserade på vetenskap, beprövad erfarenhet samt vara förankrad i deltagarnas egna yrkesliv.

Utbildningen skall ge kunskap, färdighet och kompetens inom utbildningens olika huvudområden.

Utbildningen är en eftergymnasial vidareutbildning och omfattar ett läsår på halvfart. På utbildningen används en digital lärplattform, Google Classroom. För att kunna tillgodose dig utbildningen krävs att du som kursdeltagare har tillgång till dator.

ANTAGNINGSKRAV

För antagning till vidareutbildningen ser vi gärna att du har en socialpedagogisk grundutbildning från en av BALSAM-certifierad folkhögskola eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig. Vidare behöver du ha en pågående anställning inom det socialpedagogiska yrkesfältet.

ANSÖKAN

Ansökan öppnar under våren 2025.