VSAF:s visselblåsarfunktion

Ladda ner som PDF

Västra Sveriges Arbetares Folkhögskola (VSAF) strävar efter att upprätthålla en god affärskultur och motverka korruption och andra oegentligheter.
Så kallade visselblåsare spelar en central roll för att värna och främja viktiga värden i ett demokratiskt samhälle, såsom öppenhet och transparens.
VSAF:s interna rapporteringskanal är ett led i organisationens arbete med att förebygga och upptäcka missförhållanden samt att skydda visselblåsare, som rapporterar om missförhållanden.

Innehållsförteckning:

Hur går man till väga?

VSAF samarbetar med reviosionsbyrån KPMG som har en stor erfarenhet att arbeta med visselblåsarfunktionen.
Skolan använder sig av extern part för att ge möjligheten till anonym rapportering och objektiv hantering av de ärenden som dyker upp.
KPMG:s Visselblåsartjänst är helt fristående från VSAF:s intranät och externa webbplats och kan motta rapporter dygnet runt.
Den rapporterande personen kan välja att rapportera anonymt eller att framträda med sina personuppgifter. Ingen kontoregistrering behövs för att göra en rapport, men det underlättar vidare utredning av ärendet och/eller uppföljning av ärendets status.

Vem kan anmäla?

Rapporteringsrutinen kan användas av samtliga anställda inom VSAF. Även övriga personer som har insyn, eller fått kännedom om oegentligheter, kan rapportera missförhållanden.

Kanaler för visselblåsning

Länk: https://wbreport.amo.kpmg.se/864500-7900

Man kan också ringa telefonnummer: 0771-40 21 18

För att ett ärende ska falla under visselblåsarlagen ska det gälla ett allvarligt missförhållande, vara arbetsrelaterat och ha ett allmänintresse. (Se mer nedan)

Allvarliga missförhållanden

Rapportering i visselblåsarfunktionen kan till exempel handla om missförhållanden som det finns ett samhällsintresse av att de rättas till eller avbryts. Missförhållandet behöver inte vara aktuellt eller pågående, det kan även gälla avslutade och helt utagerade missförhållanden.
Däremot omfattas normalt inte information som endast rör den rapporterande personens eget arbets- eller anställningsförhållande av visselblåsarlagen.
Med missförhållande menas alla typer av försummelser eller oegentligheter, oavsett om de beror på medvetet agerande eller oaktsamhet. Även olika typer av försummelser eller oegentligheter som ännu inte har inträffat, men som högst sannolikt kommer att inträffa, kan vara ett missförhållande. Försök att dölja missförhållanden kan i sig utgöra ett missförhållande.

Arbetsrelaterat sammanhang

Med arbetsrelaterat sammanhang menas en persons nuvarande eller tidigare arbete i verksamheten, och där personen har fått information om missförhållanden.

Allmänintresse

För att det ska finnas ett allmänintresse

  • ska det gälla allvarliga förhållanden.
  • angå en krets som kan betecknas som allmänheten.
  • finnas ett legitimt intresse av att missförhållandena kommer fram.

Visselblåsarlagen i korthet:

  • Alla offentliga arbetsgivare som har fler än 50 anställda samt privata arbetsgivare med fler än 249 anställda ska ha dessa kanaler på plats från och med den 17 juli 2022. Från och med den 17 december 2023 gäller även kravet för privata arbetsgivare med minst 50 anställda.
    Ett antal myndigheter som utsetts som behöriga ska också inrätta externa visselblåsarsystem.
  • Visselblåsarlarm ska hanteras av särskilt utsedda personer eller enheter som ska vara oberoende och självständiga.
  • Visselblåsare ska skyddas mot repressalier från arbetsgivare. Utsätts en visselblåsare ändå för repressalier ska det finnas rätt till skadestånd.
  • En bred krets av personer ska kunna använda visselblåsarsystemet och skyddas mot repressalier. Utöver anställda ska bland andra volontärer, praktikanter, konsulter och aktieägare ingå i den skyddade personkretsen.
  • Arbetsgivare och fackförbund ska kunna ingå kollektivavtal om den interna visselblåsarfunktionen där de kan anpassa rutinerna till de egna förhållandena på arbetsplatsen.

Källa: Arbetsmiljöverket

 

För allmänna frågor om hur VSAF arbetar med visselblåsartjänsten kan man kontakta: