Bildning i gamla skolhuset Viskadalen, då – som nu!

Historia

VSAF grundades 1928 med syftet att rädda Viskadalens Folkhögskola som riskerade nedläggning.
Tack vare lärarnas verksamhet i bygdens folkliga bildningsarbete, i ABF, JUF, IOGT och på de fackliga organisationernas möten vägrade man acceptera att skolan skulle upphöra.
En nästan våldsam aktivitet, med redaktör Sven Backlund i Göteborg och Helge Form i Viskafors som ett par av de starkast pådrivande krafterna, kom igång.

Den 27 februari 1928 samlades representanter för Göteborgs fackföreningar och fackförbund till ett möte på ABFs lokaler i Göteborg. Efter en mycket livlig diskussion enades samtliga om uttalande till förmån för skolans fortsatta upprätthållande. Man valde en kommitté som skulle föra frågan vidare och utarbeta ekonomiska beräkningar, och den 8 mars kallade denna kommitté till ett allmänt möte i skolans lokaler i Seglora, och där samlades förutom Göteborgsrepresentanter väl ett femtiotal ledande fackföreningsmän från Viskadalens olika fabriker.

Här bildades nu Föreningen Västra Sveriges Arbetares Folkhögskola, som kort efteråt sände ett upprop till bidragsteckning. I uppropet angavs föreningens uppgift vara ”icke endast att rädda Viskadalens skola utan att begagna detta tillfälle att skapa en ny bildningshärd för Västra Sverges arbetarebefolkning. Föreningen vill ställa som sitt mål att inrikta bildningsarbetet på frågor av omedelbart intresse för arbetarebefolkningen och ge ryggrad åt studiecirklarnas verksamhet.”

Ernst Jungen blev den nya skolföreningens ordförande och hade den posten i 25 år. Efter honom kom Anders Rydebo, tidigare elev på skolan.

Arbetarrörelsen i dalgången var vid denna tid nymornad och bildningstörsten påtaglig – samkväm och sammankomster för bygdens folk mötte ett starkt gensvar och kom att bli ett väsentligt inslag i skolans liv och lärarna hade möjlighet till en ovanligt hög aktivitet som föreläsare och kursledare.
Från början av 30-talet fram till mitten av 40-talet hölls en söndagskurs en gång i månaden där aktuella samhällsfrågor togs upp till behandling. ”Det moderna Amerika”, ”Tyskland i stöpsleven”, arbetslöshetsproblem, befolkningsfrågan, socialpolitiken, osv. Till föreläsningarna och de efterföljande diskussionerna samlades i regel mellan 100 till 200 deltagare, ibland ännu fler.
Busslaster kom från Göteborg, Alingsås, Trollhättan, etc i en allt vidare krets, för att höra bl a Sven Backlund, Rurik Holm, Gunnar och Alva Myrdal, Ernst Wigforss och Herbert Tingsten.

1930 behandlades här på skolan freds- och nedrustningsfrågorna med bl a danske utrikesministern Munch, Rickard Sandler, Torgny Segerstedt och L. Ljunglund som föreläsare och debattörer.