Personalpolicy för VSAF

Målsättningar:

  • Personal  anställs och anlitas för att uppnå huvudmannens mål samt erbjuda kursdeltagarna bästa möjliga studiekvalité. Personalorganisationen bygger på professionalism.  
  • Personalorganisationen följer, värnar och står upp för arbetsmarknadens lagar och avtal.  Den bygger på partsförhållanden mellan arbetsgivare och arbetstagare, med hög grad av samverkan, vilket förutsätter hög grad av ansvar från båda parter.
  • Verksamheten ska eftersträva effektiv resursanvändning för att uppnå ekonomisk stabilitet och därmed ge möjlighet till goda personalvillkor. 
  • VSAF är en ideell organisation med betydande inslag av ideellt arbete från medlemsorganisationer och kursdeltagare. Det ideella arbetet understöds av professionell personal.      

 

Genomförande idé:

  • Gällande branschavtal efterföljs och är normen för lokala överenskommelser.
  • Styrelsen fastställer personal- och arbetsmiljöpolicy
  • Följande arbetsplaner för personal ska upprättas och rapporteras till styrelsen: plan mot diskriminering, jämställdhetsplan, plan mot trakasserier, introduktionsplan för nyanställda, mångfaldsplan, löneplan, IT-regler, kommunikationsplan, friskvårdsplan, fortbildningsplan.
  • Parterna följer upp och utvärderar arbetsplaner årligen och rapporterar resultaten till styrelsen.

 

Riktlinjer:

  • Verksamheten ska kännetecknas av hög delaktighet från kursdeltagare och personal.

 

Beslutad av styrelsen 2012-12-17