Verksamhetsnära folkbildning

Ladda ner som PDF

Ett pedagogiskt ramverk för samverkanskurserna på Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg och Viskadalen.

Kurser i samverkan

Kurserna som arrangeras av Samverkanslaget på Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg och Viskadalen utförs med olika typer av samarbetspartners. De kan utföras tillsammans med olika organisationer såsom Socialdemokraterna, LO och andra samarbetspartners. De kan också genomföras med certifierade/externa kursledare, vilket också ger en tydlig inriktning åt kurserna.

Kursinnehållet påverkas mycket beroende på vilka som samverkar. Utförs den tillsammans med en organisation är det vanliga syftet att utveckla organisationens verksamhet. Det kan gälla att utbilda politiker i ledarskap för SAP eller skyddsombud för LO. Vanligtvis ses de olika verksamheterna som en del av lärmiljön och olika pedagogiska moment utförs inom dem.

Folkbildning

Våra kurser utförs med statsbidrag inom det staten enligt Folkbildningsrådet kallar folkbildning. Detta innebär att kurserna pedagogiskt bör tillgodose så många av följande riktlinjer för folkbildning som möjligt:

  1. stärker och utvecklar demokratin
  2. ökar möjligheten för en mångfald människor att påverka sin livssituation och delta i samhällsutvecklingen
  3. utjämnar utbildningsklyftan
  4. ökar delaktigheten i kulturlivet

Pedagogiska förhållningssätt

För att möta höga krav på god folkbildning har Samverkanslaget utvecklat några pedagogiska förhållningssätt. Dessa är:

Aktiv rekrytering

Genom att utveckla en fast organisation för rekrytering tillsammans med våra samverkansorganisationer så rekryterar vi deltagare som vill och har förutsättningar för att bidra till och vara medskapande till kursens helhet.

Folkhögskolans pedagogik

Att lära genom att göra är en viktig del av vår kunskapssyn. Genom att använda sin kunskap bekräftas den och deltagaren gör den till sin egen. Deltagaren slutar att passivt konsumera kunskap, deltagaren producerar aktivt kunskap. Detta kan ställas mot den pedagogik som säger att den förmedlas från en som vet bättre till en okunnig.

Tematiska block

Kurserna hålls ihop av block. Blocken karaktäriseras av olika tema som tillsammans bildar kursens övergripande tematik. Blocken används för att strukturera upp kurserna i tydliga delar. Dessa blir bärande för hur kursens pedagogiska upplägg ser ut.

Gruppen som pedagogiskt verktyg

Olika typer av grupper används medvetet i det pedagogiska upplägget. Detta innebär olika gruppbildningar blir viktiga för lärprocessen. Alla som är delaktiga i lärprocessen ses som viktiga på olika sätt. Alla lär sig av varandra och är medansvariga i lärprocessen. En av de viktigaste funktionerna med en välfungerande grupp är att skapa trygghet och tillit i lärandeprocessen.

Certifierade handledare

Certifierade handledare arbetar i direkt kontakt med  deltagare på fackliga och politiska kurser. De ska ha bred erfarenhet i sina respektive områden och fortbildas även av skolan. När certifierade handledare arbetar i kurslokal omfattas de av samma regelverk som ordinarie personal.

Extern kompetens

Vi tar in externa lärare och föreläsare för att hålla hög kvalité i enlighet med Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg och Viskadalens ambitioner om att bli det ledande bildningscentret för arbetarrörelsen i Västsverige.

Internatet som pedagogiskt verktyg

På internaten träffas deltagare, certifierade handledare, föreläsare och kursledare. Genom att bearbeta och reflektera över erfarenheter och ny kunskap tillsammans får deltagarna pedagogisk mervärde. Under internatet förbereds deltagarna för de verksamhetsnära uppgifterna på distans. Deltagarna får kunskap och verktyg för kursen. Detta är extra viktigt när kursen delvis sker på distans.

Externatet som pedagogiskt verktyg

På externaten träffas deltagare, certifierade handledare, föreläsare och kursledare. Genom att bearbeta och reflektera över erfarenheter och ny kunskap tillsammans får deltagarna pedagogisk mervärde. Lärdomar från externatens erfarenhetsutbyte kan sedan användas i deltagarnas vardag.

Formativ och summativ återkoppling

Pedagogiskt skiljer vi på två olika sätt att ge återkoppling, formativ och summativ återkoppling.

Med summativ återkoppling menar vi att deltagarna får tydligt bekräftelse på om de har lyckats med det som krävs av dem för att klara kursen.

För att möta deltagarna i deras kunskapsutveckling arbetar vi med formativ återkoppling. Genom att lyssna och ställa öppna frågor får deltagarna det stöd och den trygghet som gör det möjligt för dem att hitta och utforska de personliga utvecklingsmöjligheterna. Varje deltagare bör få möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar.

Digitalisering

Digitala verktyg används medvetet som pedagogiska redskap i kurserna. Extra viktiga är de på våra distanskurser där de digitala verktygen ger ökade möjligheter att kommunicera, interagera och hålla kursen levande mellan internaten. I kurslokalen används de bland annat för att möta olika lärstilar och för direkt återkoppling. Genom att först öva med stöd överbrygger vi kompetensklyftor och ökar den digitala tryggheten.

Kursen i kursen

Varje kurs är mer än pedagogiska moment. Kurserna innehåller även oväntade möten och erfarenheter. Deltagarna lär känna varandra, bygger nätverk och får olika typer av erfarenheter. Skolan skapar på olika sätt förutsättningar för att deltagarna skall ha en möjlighet att utvecklas genom bland annat kultur- och naturupplevelser.

Framtida nätverk

Projektgruppen fortsätter att jobba med det framtida nätverket där skolan bör möjliggöra att före detta kurskamrater, gästföreläsare, lärare och skolans medlemmar har tillgång till varandra. Detta  kan innebära fortsatt utveckling för skolans tidigare deltagare. VSAF alumni bör vara en virtuell mötesplats för erfarenhetsutbyte och kontaktskapande som kan fylla ett nätverksbehov för arbetarrörelsen i Västsverige.