Mål för Arbetarrörelsens folkhögskolor

Huvudman för Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg och Viskadalen är Västra Sveriges Arbetares Folkhögskola vars profil är den fackliga och politiska arbetarrörelsen.
Profilen utgår från medlemsorganisationerna vilka till största delen är fackliga organisationer inom LO samt organisationer inom Socialdemokratin.
Skolans profil återfinns framförallt i skolans måldokument.

ARBETARRÖRELSENS FOLKHÖGSKOLA I VISKADALENS MÅL

Målbild:

Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen ska vara ett betydande bildningscenter för arbetarrörelsen i Västsverige. Verksamheten ska syfta till att tillgodose arbetarklassens behov av personlig och medborgerlig bildning samt bidra till ett aktivt samhällsengagemang. Skolan ska på uppdrag av arbetarrörelsen i Västsverige omsätta gällande förordning för folkbildningen till verksamhet.

Genomförandeidé:

Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen ska upprätthålla tät och kontinuerlig samverkan med medlemsorganisationerna. Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen ska bedriva en efterfrågad och attraktiv kursverksamhet för arbetarrörelsen. Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen ska tillhandahålla hög folkbildningskvalitet.

Riktlinjer:

Verksamheten ska i huvudsak bedrivas vid kursgården i Seglora. Verksamheten ska kännetecknas av hög delaktighet från kursdeltagare och personal.
Skolan har ett ansvar för bildningsarbetet i samverkan med arbetarrörelsen i S:a Älvsborg. Skolan har ett särskilt ansvar för bildningsarbetet i samverkan med SSU och S-studenterna.
Internatet är betydelsefullt för skolans pedagogiska idé.
Skolans profilområden är: samhällsvetenskap, ledarskap och kommunikation.

MÅL FÖR ARBETARRÖRELSENS FOLKHÖGSKOLA I VISKADALENS KURSER

Övergripande syfte och mål med skolans långa kurser:
Kurserna vid AFiG och Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen skall utveckla deltagarnas förmåga

Att:

 • arbeta tillsammans med andra, gemensamt söka sig till kunskap och färdigheter
 • göra deltagarna medvetna om möjligheterna att utveckla sina egna inneboende resurser och de egna möjligheterna att förändra sin situation
 • självständigt och kritiskt utveckla sin känsla, fantasi, kunskap och skapande förmåga, och därigenom stärka självförtroende och självkänsla
 • påverka och utöva inflytande, inte bara när det gäller kursernas innehåll, inriktning och arbetsformer, utan också på samhällsutvecklingen (aktivt medborgarskap)
 • tala, lyssna och argumentera och att kritiskt ta ställning och hävda sin uppfattning inför andra, men också att försöka förstå andras åsikter
 • inse att studier och bildningsarbete är en process, där deltagaren förbereder sig för framtiden och att studier tar sikte på förändring såväl i det stora som i det lilla perspektivet.
 • utifrån ett värderingssystem, som utgår från arbetarrörelsens idéer, kritiskt granska, utveckla och föreslå förändringar av samhällsutvecklingen.
 • Förstå samhället utifrån en jämlikhets- och jämställdhetstanke, ett humanekologiskt synsätt och ett mångfaldsperspektiv som bygger på arbetarrörelsens grundläggande värderingar.
 • Utveckla vilja och förmåga att se sammanhang och i solidaritet med andra aktivt påverka boendet, arbetet, miljön och samhället i stort
 • Ge en god grund för aktivt förenings- och förändringsarbete

 

MÅL FÖR ARBETARRÖRELSENS FOLKHÖGSKOLA I GÖTEBORGS (AFIGs) KURSER

Syfte och mål med skolans långa kurser:

Att:

 • arbeta tillsammans med andra, gemensamt söka sig till kunskap och färdigheter
 • göra deltagarna medvetna om möjligheterna att utveckla sina egna inneboende resurser och de egna möjligheterna att förändra sin situation
 • självständigt och kritiskt utveckla sin känsla, fantasi, kunskap och skapande förmåga, och därigenom stärka självförtroende och självkänsla
 • påverka och utöva inflytande, inte bara när det gäller kursernas innehåll, inriktning och arbetsformer, utan också på samhällsutvecklingen (aktivt medborgarskap)
 • tala, lyssna och argumentera och att kritiskt ta ställning och hävda sin uppfattning inför andra, men också att försöka förstå andras åsikter
 • inse att studier och bildningsarbete är en process, där deltagaren förbereder sig för framtiden och att studier tar sikte på förändring såväl i det stora som i det lilla perspektivet
 • utifrån ett värderingssystem, som utgår från arbetarrörelsens idéer, kritiskt granska, utveckla och föreslå förändringar av samhällsutvecklingen
 • utgå ifrån deltagarnas erfarenheter
 • väcka intresse för samhällsfrågor utifrån ett arbetarrörelseperspektiv
 • skapa engagemang för miljöfrågor och internationella förhållanden
 • ge grundläggande kunskaper om människan som biologisk, psykologisk, social och skapande varelse
 • träna färdigheter för att delta i den demokratiska processen