SeQF – Distans

Ladda ner som PDF här!

Samlade mål för Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg och Viskadalens allmänna kurser på gymnasienivå/Distans och intygande av SeQF-nivå.

1. Mål för allmän kurs på Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg och Viskadalen

Kursverksamheten vid Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen ska bidra till att förverkliga statens syften, mål och motiv för stöd till folkbildningen. Det sker i överensstämmelse med Arbetarrörelsens Folkhögskoleförenings mål och syftet med verksamheten såsom det uttryck i föreningens stadgar. Det innebär att kurserna ska bedrivas med

”utgångspunkt från arbetarrörelsens värderingar att alla människor är lika mycket värda samt att samhället bygger på jämlikhet, gemenskap och solidaritet”.

Vidare ska målet vara i överensstämmelse med av huvudmannen fastställda inriktningar på kurserna. Folkhögskolans samhälls- och demokratiska profil avspeglas i kurserna.

Så här arbetar vi för att nå våra mål

Folkbildningens idéer ska genomsyra det dagliga arbetet. Viktiga principer och arbetsformer är: deltagarinflytande, ämnesintegrering, temastudier, samtal, grupp- och projektarbeten och omvärldskunskap. Genom fortbildning, utvärdering och kontinuerliga kollegiala samtal befästs och utvecklas verksamheten efter målen.

Skolan vill vara en del av skapandet av aktiva, kritiskt tänkande och självständiga medborgare. Deltagarna ska ges en grund för att ta sig vidare i samhället och i sina liv och att göra det med ett demokratiskt sinne. De ska ges förmåga att forma och uttrycka sina åsikter, få en förmåga att organisera sina studier, analysera och skapa sig en överblick. Vi vill se dem växa som människor.

1.1  Kursinnehåll

Grundförutsättningarna i planering av kursinnehållet för allmän kurs är ämnesintegrerade studier i teman och deltagarinflytande genom medverkan i klassråd, kontinuerliga utvärdering och egna initiativ till samarbete.

Studierna bedrivs utifrån olika perspektiv t.ex: Sverige och världen och/eller ur ett tidsperspektiv; historia, nutid och framtid. Temadagar där deltagarna är ansvariga för planering och utförande genomförs är under utveckling.

Centralt innehåll, såväl kunskaper som färdigheter, placeras in med hänsyn till temat och deltagargruppen. Såväl kunskap i dess olika former och bildning i all des komplexitet finns med i planeringen av kurserna.

I temastudierna integreras till stor del ämnena samhällskunskap, naturkunskap, historia och religion. Temastudierna genomförs genom grupparbeten, individuella arbeten och projektarbeten.

I svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik görs gruppindelning utifrån individuella behov, förkunskaper och mål. Ämnesstudierna knyter i vissa fall an till temastudierna.

1.2  Genomförande

I introduktionen till kursen skall deltagarna informeras om formen och ramarna för studierna på distans. Teman och arbetsformer presenteras och diskuteras. Under höstterminens första veckor diskuteras och fastställs en kursplan för terminen. Tid avsätts för att lära känna varandra och skapa gruppkänsla. Ett gott samtalsklimat präglat av tillit är en viktig grund för lärande.

Arbetet med kursplanen ska ge upphov till samtal om långsiktiga och kortsiktiga mål med kurserna och studierna samt folkhögskolans arbetsformer. Deltagarna får inflytande över studierna främst genom ansvarstagande och delaktighet i genomförandet av kursen. Deltagarna formulerar studiemålen i individuella studieplaner. Individuella önskemål diskuteras med lärarna och vägs in i kursplanen. Deltagarna har tillgång till samtal med studie- och yrkesvägledare för att diskutera hur deras framtida mål hänger ihop med folkhögskolestudierna. Samtalet kring studieplanen ger upphov till funderingar kring det egna ansvaret för studierna, utvärdering, samt skapar kontakt mellan deltagare, lärare och studie- och yrkesvägledare.

Ansvaret för gruppens studier ligger på alla deltagare. Strävan är att alltid fördela ansvar och inflytande så jämnt som möjligt. Utrymme ges för deltagarna att delta aktivt och på så sätt få inflytande över sin studiesituation samt en demokratisk träning. Praktiskt demokratiarbete sker också genom demokratitid (klassråd).
Lärsituationen växlar mellan deltagande i lektioner i realtid via Zoom, och eget arbete via digital lärplattform. Kommunikation och samarbete sker både skriftligt och muntligt. På så vis ges deltagarna möjlighet att få till sig kunskap och verktyg på olika sätt. Teori och praktik växlas och vävs samman.
Individuella arbeten varvas med samarbeten och grupparbeten. Presentationer tar sig olika former; texter, tal, debatter, film, bild osv. Samtal och diskussion tar stor plats i de flesta delarna av skolans delar och bildar en grund för individuell och gemensam reflektion.

I verksamheten möts en stor bredd av olika bakgrunder och erfarenheter. Den mångfalden blir en god grund för att lära av och växa tillsammans.

1.3  Utvärdering

Utvecklingssamtal hålls terminsvis och det dokumenteras skriftligt. Deltagaren får material och frågor att förbereda sig med inför samtalen. Syftet med samtalet är i första hand att ge återkoppling till deltagaren, men även att deltagaren ska kunna föra fram saker till skolan.

Återkopplingssamtal ska ske i alla ämnen och feedback ska ges på alla arbeten.

Deltagarutvärderingar utförs både ämnesvis och övergripande för hela kursen.

2. Allmän kurs på gymnasienivå (Distans)

2.1 Inriktning

Kurserna riktar sig till deltagare som har fått färdigt grundskolan och är intresserade av att förstå, påverka och engagera sig i lokala och globala samhällsfrågor och demokrati, och har förutsättningar att studera hemifrån. Deltagarnas tidigare erfarenheter av studier, studievana och behov avgör grupplacering.

Studierna kan ge grundläggande behörighet till studier på yrkeshögskola och/eller högskola. Kursen vill inspirera till engagemang och aktivt arbete i föreningar, folkrörelser och politiska organisationer.

2.2 Studieomdömet fördela på olika skalsteg

Mål för allmän kurs på gymnasienivå som deltagaren förväntas ha efter fullgjort omfattningskrav och innehållskrav. Endast ett sammanfattande studieomdöme ges till den studerande. Härvid ska användas endera av beteckningarna:
_____________________________________________________________________________________

 • Utmärkt studieförmåga (4)
 • Mycket god studieförmåga – Utmärkt studieförmåga (3,5)
 • Mycket god studieförmåga (3)
 • God studieförmåga – Mycket god studieförmåga (2,5)
 • God studieförmåga (2)
 • Mindre god studieförmåga – God studieförmåga (1,5)
 • Mindre god studieförmåga (1)

2.3 Studieomdömet syfte och kriterier

För att nå studieomdömets syfte ska följande faktorer beaktas

 • Kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa
 • Förmåga till analys, bearbetning och överblick
 • Ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier
 • Social förmåga

Som stöd för omdömessättningen föreligger följande kriterier för omdömet Utmärkt studieförmåga:

Kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa
Den studerande

 • söker aktivt och självständigt ny kunskap som leder till fördjupad förståelse och ökad insikt.
 • använder sina kunskaper och färdigheter och har förmåga att relatera dessa till sina egna erfarenheter och till nya situationer.
 • integrerar kunskaper och färdigheter från olika områden.
 • redovisar sina kunskaper och färdigheter på ett överskådligt och varierat sätt.

Förmåga till analys, bearbetning och överblick
Den studerande

 • söker, bearbetar och vidareförmedlar, med ett kritiskt förhållningssätt information från olika källor.
 • ser och förstår samband och helheter samt skapar sig egen kunskap.
 • använder begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara olika förlopp och företeelser.
 • visar flexibilitet och öppenhet för nya sätt att lösa problem.

Ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier
Den studerande

 • tar ansvar för sitt lärande och har ambitionen att utöka och utveckla sina kunskaper och färdigheter.
 • arbetar på ett självständigt sätt både med och utan handledning.
 • deltar engagerat såväl vid enskilt som gemensamt arbete.
 • planerar, genomför och slutför överenskomna arbetsuppgifter – såväl enskilt som i grupp.

Social förmåga
Den studerande

 • medverkar i olika grupper och deltar i gemensamma aktiviteter.
 • tar ansvar för sammanhållningen i gruppen och bidrar till ett positivt arbetsklimat och goda relationer.
 • visar förståelse för och respekterar gemensamma överenskommelser och umgängesformer i skolsamhället.
 • visar respekt för alla människors lika värde och den enskildes rätt till personlig integritet.

Målen ska relateras till resultat av lärande för SeQF-nivå 4 för intyg om godkänt resultat från allmän kurs på gymnasial nivå från folkhögskola.

Kunskaper
Kan visa:

 • fördjupade kunskaper inom ett studieområde,
 • kunskaper om modeller och metoder inom ett studieområde

Färdigheter
Kan:

 • välja och använda relevanta begrepp, teorier, modeller, material, verktyg och metoder inom ett studieområde,
 • följa instruktioner och utföra definierade praktiska och teoretiska uppgifter inom givna tidsramar,
 • kommunicera på minst ett främmande språk inom aktuellt studieområde.

Kompetenser
Kan:

 • ta initiativ, reflektera, organisera och genomföra arbete och studier självständigt,
 • självständigt behandla innehåll i ett arbets- eller studieområde som kan leda till vidare lärande och professionell utveckling,
 • kritiskt värdera och förhålla sig självständigt till valet av källor, värdera och dra slutsatser av egna och gemensamma reslutat,
 • ta ansvar i samarbete med andra och i begränsad utsträckning leda och utvärdera andras arbete.

2.4 Omfattningskrav

Fullgjord omfattning har den som vid folkhögskola fullgjort:

 1. en treårig utbildning,
 2. en tvåårig utbildning som bygger på minst ett års godkända studier på gymnasienivå,
 3. en tvåårig utbildning som bygger på grundskolan och minst ett års yrkesverksamhet, eller
 4. en ettårig utbildning som bygger på minst två års godkända studier på gymnasienivå.

2.5 Innehållskrav

Dessutom krävs att den som har gått igenom en sådan utbildning har kunskaper som motsvarande lägst godkänd nivå i följande gymnasiala kurser:

 • Svenska som andraspråk/Svenska 1 (2 och 3 för högskola)
 • Engelska 5 (6 för högskola)
 • Matematik 1b
 • Naturkunskap 1a1
 • Religionskunskap 1
 • Samhällskunskap 1a1
 • Historia 1a1

Särskild behörighet:

 • Matematik 2b
 • Naturkunskap 1a2
 • Naturkunskap 2
 • Samhällskunskap 1a2
 • Historia 1a2
 • Engelska 7
 • Filosofi 1

3. Praktiskt arbete med SeQF på skolan

Sveriges referensram för kvalifikationer, SeQF, bygger på en gemensam europeisk referensram för kvalifikationer, European Qualifications Framework, EQF, med åtta nivåer. Referensramen regleras i en egen förordning. Med SeQF synliggörs allt resultat av lärande oavsett hur det är förvärvat – formellt, icke-formellt och informellt. På så sätt blir det lättare att jämföra kvalifikationer från studier och arbetsliv både nationellt och internationellt. På uppdrag från Folkbildningsrådet har sedan skolan brutit ned det gemensamma till det mer specifika i vår egen verksamhet.

3.1 Framtagande av skolans material kring SeQF

Skolledningen tog fram ett grundmaterial kring SeQF som presenterades för skolas övriga personal. Det hölls en gemensam arbetsdag kring SeQF. En personal presenterade SeQF i mer detalj för kollegorna. Utifrån ett antal frågeställningar diskuterades sedan SeQF i olika arbetslag för att sedan gemensamt redovisas och diskuteras i helgrupp. Anteckningar och reflektioner har sedan sammanställt i detta gemensamma dokument som sedan återigen har delgivits samtliga pedagoger för återkoppling.

3.2 Uppföljning av skolans arbete kring SeQF

Uppföljning av SeQF kommer att ske årligen genom diskussioner och översyn av dokument. SeQF är något nytt för oss att förhålla oss till och det kommer att kräva kontinuerlig uppföljning och mer arbete.

3.3 Utfärdande av SeQF intyg

Folkhögskolan i Göteborg och Viskadalen utfärdar intyg om SeQF-nivå via Schoolsoft, det administrativa program som folkhögskolorna använder.