Kursramar 2023-2024

KURSRAMAR
för
Arbetarrörelsens Folkhögskola
i Göteborg och Viskadalen

Läsåret 2023-2024
(Senast ändrad: 2023.08.08)

 

Innehållsförteckning :

1. Välkommen till oss!

 • Vi som jobbar på AFiG
 • Hur vi jobbar på Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg och Viskadalen
 • Tidsramar för läsåret
 • Frånvaro
 • CSN – rapportering

2. Allmän kurs på Gymnasienivå

 • Tre inriktningar på gymnasienivå för studier på plats: Människan, Samhället, Världen
 • Allmän kurs på distans med samhällsinriktning
 • Ämnesplan
 • Gemensamma schemabrytande aktiviteter

3. Deltagarinflytande och demokratiarbete

 • Kanaler för skolans demokratiarbete
 • Utvärdering

4. Behörigheter, studieomdömen och studieintyg.

 • Behörighet för vidare studier
 • Studieomdömen
 • Studieintyg

5. Stöd i studierna

 • IT
 • Bibliotek
 • Assistenter
 • Studiecafé
 • Utvecklingssamtal
 • Studie- och Yrkesvägledare
 • Kurator
 • Specialpedagog

6. Studiemiljö och trygghetspolicy

 • Sekretess/Arkivering/Foto
 • Fusk
 • IT
 • Drogpolicy
 • Diskriminering
 • Avstängning
 • Djuretiska regler

1. Välkommen till oss på Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg och Viskadalen

AFiG på Järntorget 7 i Göteborg!

 

Vi som jobbar på AFiG

Pedagogisk personal

Sarah Aljanabi: Samhället, Matematik, Naturkunskap och Framtidsspår
sarah.aljanabi@vsaf.nu

Josse Andersson: Svenska, Deltagarassistent och Distanskurs
josse.andersson@vsaf.nu

Susanne Axelsson: Människan, Samhället och Svenska
susanne.axelsson@vsaf.nu

Sölvi Brädefors: Människan och Svenska
solvi.bradefors@vsaf.nu

Sara Dahlgren: Matematik, Naturkunskap och Distanskurs
sara.dahlgren@vsaf.nu

Lina Forsberg: Studie- & yrkesvägledare, SMF och samordnare allmän kurs
lina.forsberg@vsaf.nu

Alexander Forsberg: Samhället och Distanskurs
alexander.forsberg@vsaf.nu

Mikael Hallén: Samhällskunskap, Engelska, Deltagarassistent och Framtidsspår
micke.hallen@vsaf.nu

Mehdi Hosseini: Matematik och Deltagarassistent
mehdi.hosseini@vsaf.nu

Matilda Liljedahl: Svenska från dag 1 och Distanskurs
matilda.liljedahl@vsaf.nu

Christine Lindström: Tjänstledig
christine.lindstom@vsaf.nu

Eva Moberg: Svenska och Framtidsspår
eva.moberg@vsaf.nu

Laura Moradi: Engelska och Distanskurs
laura.moradi@vsaf.nu

Elizabeth Neale: Engelska, Kultur och Distanskurs
elizabeth.neale@vsaf.nu

Martin ten Siethoff: Matematik, Naturkunskap och Distanskurs
martin.siethoff@vsaf.nu

Adam Netzen: Bibliotek och Pedagogiskt stöd
adam.netzen@vsaf.nu

Emma Strid: Samhället och Specialpedagog
emma.strid@vsaf.nu

Ragna Trost: Tjänstledig
ragna.trost@vsaf.nu

Joe Taylor: Deltagarassistent
joe.taylor@vsaf.nu

Johan Veghed: Världen, Historia, Religion och Svenska
Johan.veghed@vsaf.nu

Nanna Marjo: Deltagarassistent
nanna.marjo@vsaf.nu

Deltagarstöd

Elisabet Almegren: Kurator
elisabet.almegren@vsaf.nu

Emma Strid: Specialpedagog
emma.strid@vsaf.nu

Agnes Tångvik: Administratör
agnes.tangvik@vsaf.nu

Sara Dahlgren: schoolsoft admin
sara.dahlgren@vsaf.nu

Lina Forsberg: SYV och samordnare
lina.forsberg@vsaf.nu

Susan Ghanayem: IT-pedagog
susan.ghanayem@vsaf.nu

Azar Mohammadiyeh: Värdinna, caféansvarig
azar.mohammadiyeh@vsaf.nu

Khalid Essadiki: Lokalvårdare
khalid.essadiki@vsaf.nu

Rektorskap/Ledning

Saied Roshan: Rektor
saied.roshan@vsaf.nu

Lina Forsberg: Samordnare allmän kurs
lina.forsberg@vsaf.nu

Hur vi jobbar på Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg och Viskadalen

På Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg arbetar vi med vuxenutbildning utifrån arbetarrörelsens värderingar om jämlikhet och statens syfte med folkbildningen som innefattar att:

 • Stärka och utveckla demokratin i Sverige.
 • Göra det möjligt för en mångfald av människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang för att delta i samhällsutvecklingen.
 • Utjämna utbildningsklyftor och höja utbildnings- och bildningsnivån i samhället.
 • Bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

På folkhögskolan gör vi detta genom att låta undervisning och verksamhet utgå ifrån deltagarnas närvaro och aktiva deltagande i gruppen, med fokus på den muntliga kommunikationen. Vi utgår från deltagarnas behov, kunskaper och erfarenheter och du som deltagare kan själv vara med och påverka din utbildning.

Tidsramar för läsåret

Hösttermin: 2023.08.17- 2023.12.20 (18 veckor)
Vårtermin:
2024.01.08 – 2024.06.07 (22 veckor)

Lovdagar (som inräknas i kurstiden)
Hösten 2023:
Höstlov vecka 44: 3 lovdagar (30 oktober – 1 november) + 2 självstudiedagar (2 & 3 november)

Våren 2024:
Sportlov vecka 7 (12-16 februari)
Påsklov vecka 14 (2-5 april)
Klämdag vecka 19 (10 maj)

Frånvaro

Vid frånvaro görs anmälan till skolan på morgonen samma dag fram till 09:00 via registrering i SchoolSoft. Ta kontakt med dina lärare (och eventuellt kurskamrater vid grupparbete) för eventuella kompletteringar.

Vid sjukdom skall du, om du har studiemedel från CSN och är över 20 år, redan första dagen sjukanmäla dig till Försäkringskassanwww.fk.se. Du skall också friskanmäla dig till Försäkringskassan och skicka in eventuella läkarintyg till dem.
Vi på Afig vill inte ha några läkarintyg.

Vid Vård av barn och Vård av nära anhörig skall du kontakta CSN och inte Försäkringskassan.

CSN-rapportering

Du som vill ha studiemedel från CSN måste själv ansöka om detta från och med höstterminen det år du fyller 20 år, på CSNs hemsida www.csn.se och efter beslut själv lämna in en studieförsäkran via deras hemsida tidigast 7 dagar innan kursstart.

Du är skyldig att själv anmäla förändringar som påverkar din rätt till studiemedel. Bland annat ska du anmäla till CSN om du avbryter dina studier eller gör uppehåll i dina studier under minst 7 dagar eller byter utbildning.

Under studieperioden är skolan skyldig att löpande lämna in uppgifter till CSN om frånvaro, avbrott eller andra ändringar under terminen.

OBS! CSN kan dra in ett beviljat studiestöd eller sänka ersättningen om den studerande inte anses studera på heltid. Vid studieavbrott kan CSN kräva en omedelbar återbetalning.

 

2. Allmän kurs på gymnasienivå.

Tre inriktningar på gymnasienivå: Människan, Samhället, Världen

På skolan finns även allmän kurs på distans med samhällsinriktning.

Grundkrav för den Allmänna kursen på gymnasienivå är behörigheten Svenska som andraspråk/Svenska grund och engelska motsvarande årskurs8/steg 3. För distanskursen även matematik och engelska grund. 

Ämnena Svenska som andraspråk/Svenska, Engelska och Matematik läses nivågrupperat baserat på deltagarens tidigare behörigheter och kan ges på följande nivåer på kursen på plats (Svenska som andraspråk/Svenska 1/2/3, Engelska 4/5/6/7, Matematik grund/1b/2b/3b). För distanskursen (Svenska som andraspråk/Svenska 1/2/3, Engelska 5/6/7, Matematik 1b/2b)

Om man tidigare har uppnått Eng B/Eng 6, kan man ämneskursen Kritiska studier.


Människan – Kursansvariga: Sölvi Brädefors

Studierna fördelas enligt följande varje vecka:

Temastudier: Historia, Religion och livsåskådning 10 lektioner.
Svenska/Svenska som andraspråk har 6 lektionspass, Engelska och Matematik har 4 lektionpass vardera
Demokratitid: 2 lektionspass

Hälsa : 2 lektionspass

Studierna ger möjlighet att få behörigheter i Historia 1a1+ 1a2, Religionskunskap 1 samt Svenska/Svenska som andraspråk, Engelska och Matematik på den nivå man läst.


Samhället 1 och 2 – Kursansvariga: Sarah Al-Janabi och Emma Strid

Studierna fördelas enligt följande varje vecka:

Temastudier: Samhällskunskap/Naturkunskap 10 lektionspass
Svenska/Svenska som andraspråk har 6 lektionspass, Engelska och Matematik har 4 lektionspass vardera
Demokratitid: 2 lektionspass

Hälsa : 2 lektionspass

Studierna ger möjlighet att få behörigheter i Samhällskunskap 1a1 + 1a2 och Naturkunskap 1a1 + 1a2, samt Svenska/Svenska som andraspråk, Engelska och Matematik på den nivå man läst.


Världen* – Kursansvarig: Johan Veghed

*Behörighet i Samhällskunskap 1a1+1a2/1b, svenska som andraspråk/svenska 2, engelska 5 samt 2 år avklarade studier på gymnasienivå krävs för studier på inriktning Världen.

Studierna fördelas enligt följande varje vecka:
Temastudier: Samhällskunskap 6 lektionspass. Under höstterminen väljer deltagaren inriktning Naturkunskap eller Historia.

Under vårterminen väljer deltagaren inriktning Religion eller annan tillvalskurs av alternativt Naturkunskap 1a1 eller Projektstudier.
Svenska/Svenska som andraspråk har 6 lektionspass, Engelska och Matematik har 4 lektionspass vardera
Demokratitid: 2 lektionspass

Hälsa : 2 lektionspass

Studierna ger möjlighet att få behörigheter i Samhällskunskap 2 samt Svenska som andraspråk /Svenska, Engelska och Matematik på den nivå man läst. Beroende på inriktning kan man även erhålla behörighet i Naturkunskap 1a1/2, Historia 1a1/2. Det går ibland att få annan behörighet genom projektarbete genom överenskommelse med ansvarig lärare (främst psykologi och religion).

Distanskursen

Utöver att man kan erhålla gymnasiebehörighet kommer kursen att ha ett genomgående tema där vi studerar ”Människans natur & kultur”, där vi tillsammans fördjupar människans roll och påverkan i samhället genom historien och i samtiden.

Undervisning ges i följande gymnasiegemensamma ämnen:

Svenska/Svenska som andraspråk 1, 2, 3
Engelska 5, 6, 7
Matte 1b, 2b
Samhällskunskap 1a1, 1a2
Naturkunskap 1a1, 1a2, 2
Religionskunskap 1
Historia 1a1, 1a2

Ämnesplan
Varje enskild lärare ska presentera en preliminär ämnesplan i de ämnen hen är ansvarig för i starten av kursen. En översiktsplan för temastudierna ska presenteras innan starten av varje temaperiod. Ämnesplanen ska ange en tydlig tidsplan och förklara kursmålen för deltagarna.

Gemensamma schemabrytande aktiviteter
Under läsåret kommer det ordinarie schemat ibland att brytas för andra aktiviteter än ämnesstudierna. Det kan ske klassvis eller vara något som hela skolan gör tillsammans. Aktiviteterna är obligatoriska och inräknas i din närvaro/frånvaroregistrering.

Temadagar

Temadag Miljö (december), Internationella kvinnodagen (8 mars) och Första Maj uppmärksammas på skolan genom särskilda Temadagar. Andra Temadagar är Kura Gryning (under november månad) och Världsbokdagen (23 april) som uppmärksammar litteratur. Vi har också temadagar som fokuserar på hälsa såsom friluftsdagar med sportaktiviteter eller naturupplevelser. Deltagarna kan föreslå och (efter beslut i kursrådet, se kap 3) genomföra andra temadagar.

Filmveckan

Göteborgs Internationella Filmfestival tar plats årligen under februari månad och i anslutning till denna planerar vi undervisning som innefattar att se film på festivalen för att öka kunskaper om filmkultur och filmproduktion.

Aktivitetsvecka
Aktivitetsveckan är en möjlighet för klasserna att koppla studierna till studiebesök eller olika former av längre eller kortare utflykter. Planeringen, genomförandet och efterarbetet sköts av lärarna i respektive klass tillsammans med deltagarna och ska ha ett klart syfte och mål med koppling till studierna. Aktivitetsveckan genomförs i slutet av läsåret och kan variera i längd (3-5 dagar).

3. Deltagarinflytande och demokratiarbete

På AFiG värnar vi demokratins värderingar och principer och tycker att det är viktigt att våra deltagare kan påverka och ha inflytande över sina studier på skolan. Därför har vi på skolan ett omfattande arbete med demokrati och utvärdering.

 

Demokratitid:
En gång per vecka träffas klassen och får information om studierna/skolan av kursansvarig. Här finns även tid för utvärdering av studierna och diskutera andra frågor som gäller deltagarnas inflytande på skolan. Demokratitid utan lärare genomförs även med fördel så att deltagarna fritt kan diskutera hur de kan få ut det bästa möjliga av sina studier på skolan.

Kursråd:
Kursrådet kan behandla alla frågor som rör skolan samt beslutar om gemensamma aktiviteter. Frågorna kan ha kommit från kursernas demokratitid, kommittéerna eller studerandekåren. Kursrådet består av deltagar- och lärarrepresentanter från alla kurser samt en representant för skolledningen. Kursrådet träffas en gång i månaden på schemalagd demokratitid men kan också nyttja annan ledig tid.

Kursrådet kan utöver skolans kommittéer tillsätta ytterligare kommittéer och arbetsgrupper.
Kursrådet utser även deltagarnas representant till skolans styrelse.

Studerandekår
Alla deltagare på skolan bildar en studerandekår. Skolan ger utrymme och förutsättningar för att deltagarna på skolan skall organisera möten för att kunna diskutera frågor som rör skolan utan att skolans personal är närvarande.

Studerandekåren ges tid att sammanträda en gång i månaden på schemalagd demokratitid men kan också utnyttja annan ledig tid.

Skolan har som ambition att stödja och uppmuntra aktiviteter som Studerandekåren vill genomföra. Frågor som tas upp i Studerandekåren kan sedan föras vidare i skolans Kursråd eller kommittéer.

Skyddsråd
I varje kurs utses två studerandeskyddsombud som tillsammans med personalombud i början av läsåret får utbildning för sitt uppdrag av skolan för att kunna följa upp skolans arbetsmiljö. Genom att observera lokaler och deltagarnas och personalens hälsa på skolan med stöd av skyddsronder som leds av rektor en gång per termin, bidrar ombuden med synpunkter till rektor. (se Studerandevårdsplanen i SRS). En av de utsedda studerandeskyddsombuden skall ingå i skolans skyddskommitté (Arbetsmiljölagen 6 kap §8).

Skolans kommittéer
Kommittéerna består av deltagar- och lärarrepresentanter från alla årskurser. De diskuterar olika aktiviteter och kostnader före deras genomförande och söker därefter pengar hos Kursrådet. Kommittéerna träffas på schemalagd demokratitid en gång per månad, men kan också utnyttja annan ledig tid. Föreslagna kommittéer för läsåret 2022-2023 är:

Hälsa och Friluftskommittén:
Uppgift: Frilufts- och hälsokommitténs uppgift är att planera olika hälsoaktiviteter, som sker under verksamhetsåret samt att planera friluftsdagar.

Syfte: Att främja deltagarnas och personalens välbefinnande och hälsa. Att ge deltagarna möjlighet att under trevliga former tillsammans med personalen utöva olika sorters aktiviteter, såväl fysiska, sociala som kreativa.

Kulturkommittén:
Uppgift: Kulturkommitténs uppgift är att planera gemensamma kulturaktiviteter under läsåret. Kulturkommittén ansvarar även för arrangemang kring terminsavslutningar.

Syfte: Att väcka deltagarnas intresse för att ta del av samhällets kulturutbud samt att under trevliga former erbjuda kulturaktiviteter på skolan. Att medverka till att skapa större samhörighet mellan klasserna

Bibliotekskommittén:
Uppgift: Bibliotekskommitténs uppgift är att aktivera deltagare som vill arbeta med utveckling av bibliotekets pedagogiska roll samt policyfrågor för biblioteket.

Syfte: Att främja deltagarnas engagemang i och förståelse för biblioteket med dess medier som ett utvecklande redskap i studier och allmänt kunskapssökande.

Solidaritetskommittén:
Uppgift: Solidaritetskommitténs uppgift är att att aktivera deltagare i solidaritetsarbete genom att ansvara för olika aktiviteter rörande solidaritet som till exempel insamlingar, temadagar och informationsspridning på skolan rörande mänskliga rättigheter, solidaritet och hållbar utveckling. Kommittén bestämmer själva inriktning och verksamhet.

Syfte: Att främja deltagarnas engagemang i och förståelse för andra människors utsatta situationer.


Kommunikation, media och marknadsföring

Uppgift: Sköta och utveckla skolans sociala medier. Dokumentera vad som händer under skolåret.
Syfte: Arbeta för att öka intresset för AFiG och folkhögskolan.


Utvärdering

Utvärdering av skolans arbete sker löpande i olika form under läsåret.

 • Undervisningen skall utvärderas löpande genom samtal under klasstid, med enskilda samtal med kurslärare eller genom enkäter i de olika ämnena under terminen.
 • Skolan som helhet utvärderas genom besvarande genom en enkät, samt av personalen efter vårterminens slut.

4. Behörigheter, studieomdömen och studieintyg

Behörighet för vidare studier

Grundläggande behörighet för högskolestudier eller yrkeshögskola har den som på folkhögskola genomfört;

 • tre år på folkhögskola
 • två år på folkhögskola som bygger på minst ett års gymnasiestudier
 • två år på folkhögskola som bygger på grundskola och minst två års arbetslivserfarenhet
 • ett år på folkhögskola som bygger på minst två års gymnasiestudier samt uppnått kunskaper motsvarande lägst godkänd nivå i följande gymnasiala kurser

för yrkeshögskolan:
Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1, Engelska 5, Matematik 1a/b/c, Samhällskunskap 1a1, Naturkunskap 1a1, Historia 1a1, Religionskunskap 1.

för högskolestudier:
Svenska 1, 2 och 3 eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3, Engelska 5 och 6, Matematik 1a/b/c, Samhällskunskap 1a1, Naturkunskap 1a1, Historia 1a1 och Religionskunskap 1.

Särskild behörighet
Utöver den grundläggande behörigheten kan olika högre utbildningar ställa mer specifika kurskrav eller ämneskrav. Det kallas särskilda behörigheter till högskolestudier eller förkunskaper till yrkeshögskolan.

Studieomdöme
Minst 75 procents närvaro av den totala studietiden krävs för att garanteras ett studieomdöme.
Följande kriterier vägs in i begreppet studieförmåga:

 • Kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa
 • Förmåga till analys, bearbetning och överblick
 • Ambition, uthållighet och förmåga att organisera studierna
 • Social förmåga

Studieomdömet fördelas på olika skalsteg: Utmärkt studieförmåga (4)
Mycket god – Utmärkt studieförmåga (3,5) Mycket god studieförmåga (3)
God – Mycket god studieförmåga (2,5) God studieförmåga (2)
Mindre god – God studieförmåga (1,5) Mindre god studieförmåga (1) Studieintyg

I slutet av studieåret utfärdas ett intyg över avslutade ämneskurser där närvaron varit minst 75 procent.

Om deltagarens totala närvaro understiger 75 procent ges endast ett intyg att deltagaren varit inskriven på skolan. I undantagsfall kan möjlighet ges att komplettera ämnen så att det motsvarar en närvaro på 75 procent.

5. Stöd i studierna

Skolan erbjuder olika former av stöd för deltagarna under deras studietid på skolan, allt från IT-resurser och bibliotek, till assistenter och studiecafé. Alla deltagare erbjuds även tillgång till utvecklingssamtal med lärare, samt samtal med kurator, studie- och yrkesvägledare och specialpedagog vid behov..

IT:
Arbetarrörelsens folkhögskola vill vara en del av det papperslösa samhället och därför kommunicerar vi via internet och arbetar med stöd av vår lärplattform Classroom och vårt administrativa system Schoolsoft. Samtliga deltagare får en skolepostadress som används för skolrelaterad kommunikation.

 • Alla deltagare behöver ha en dator för att kunna kommunicera med lärare, skriva och göra uppgifter på, samt läsa och söka information. Därför är det av yttersta vikt att skaffa dator i god tid, om du inte har tillgång till det sedan innan. Skolan har ett begränsat antal Mac-datorer till utlåning på plats i skolan.
 • SchoolSoft är vårt administrativa verktyg för schema och närvaroregistrering. Google-Classroom används som lärplattform. Det är, utöver närvaron i klassrummet, den viktigaste kanalen för information och kommunikation mellan alla på skolan. Du hittar uppgifter och läsmaterial i Google-classroom i respektive ämne och klass.

Skolans bibliotek:

 • Utgör en pedagogisk resurs för skolans lärare och deltagare genom sitt utbud
 • Är en resurs vid undervisning i informationssökning
 • Speglar skolans profil och kurser med sitt utbud
 • Erbjuder media (böcker, tidningar, tidskrifter samt databaser) som speglar aktuell kultur- och samhällsdebatt, skönlitteratur och fakta.
 • Bevakar och tillhandahåller fackförbundens tidskrifter och övrig utgivning
 • Förmedlar tal- och punktskriftsböcker via Legimus till de som behöver
 • Bjuder in till en avkopplande, kulturell och dynamisk studiemiljö
 • Hoppas väcka läslust och nyfikenhet

Assistenter:
Skolan har deltagarassistenter tillgängliga under många lektioner samt många eftermiddagar i veckan undantag fredagar , för deltagare som har behov av extra stöd eller struktur.

Studiecafé:
Måndag till torsdag mellan 14.40 och 16.00 finns lärare och/eller assistenter i caféet för att stötta deltagarna i deras studier.
Alla är välkomna!

Studiecaféet är frivilligt, men skolan uppmuntrar till att deltagarna utnyttjar resursen regelbundet, för att lyckas med sina studier. Det finns också möjlighet att starta egna studiegrupper.

Utvecklingssamtal:
Under de längre utvecklingssamtalen som sker två gånger per läsår träffas deltagare och lärare och går igenom hur deltagaren ligger till i sina studier. Deltagaren får vägledning om vad som eventuellt behöver utvecklas.

Studie- och yrkesvägledare – SYV:
Skolan erbjuder studie- och yrkesvägledning för att stötta deltagare med att planera och förbereda inför fortsatta studier och arbete.

Studie- och yrkesvägledare Lina finns tillgänglig för samtal, ta kontakt på plats eller boka tid på e-post/mobil.

Kurator:
Kuratorn finns på skolan, för att stötta deltagare, då livet runt skolan påverkar studierna negativt. Samtal med kurator sker under sekretess och i kuratorns rum. Tid bokas i expeditionen hos Agnes eller hos kurator, Elisabet.

Specialpedagog:
Specialpedagog Emma arbetar för att dig som deltagare handledning och stöd kring svårigheter i studierna. Du är välkommen att ta kontakt om du upplever svårigheter i något ämne, eller i skolmiljön. Tillsammans undersöker vi hur du lär dig bäst, du kan få stöd i organisering och planering av studierna och tillgång till kompensatoriska hjälpmedel. Ta kontakt på plats eller boka tid på e-post/mobil.

6. Studiemiljö och trygghetspolicy

Vi är varandras studiemiljö. Det betyder att vi har ett gemensamt ansvar för att alla ska uppleva sin studiemiljö som trygg och tillåtande.

Sekretess/arkivering/foto:
På skolan gäller inte sekretess, utom i samtal med kurator och i särskilda fall såsom skyddad identitet.

Skolan arkiverar ansökningshandlingar och intyg.

Vid olika tillfällen fotograferar vi på skolan och lägger upp bilder på vår hemsida eller på våra sociala medier. Om du inte vill vara med på dessa bilder är det viktigt att du meddelar oss på förhand.

Fusk:
Fusk kan exempelvis innebära att kopiera texter och återge dem som sina egna, utan att bearbeta eller skriva om med egna ord, att inte visa att man citerar eller att inte ange källa på var man hämtat sin information. Det kan också vara att en annan person skrivit texten eller gjort uppgiften eller använder ex ChatGPT (AI). Medvetet fusk kan leda till varning och avstängning.

IT:
Användande av iPads, datorer och skolans nätverk till olagliga aktiviteter eller kränkande och diskriminerande aktiviteter är inte tillåtet och kan leda till avstängning.

Diskriminering:
Diskriminering, det vill säga kränkande behandling eller missgynnande av någon, får inte ske på skolan.

Diskriminering på någon av följande grunder kan leda till avstängning:

 • Kön
 • Könsidentitet eller könsuttryck
 • Hudfärg eller etnisk tillhörighet
 • Religion eller annan trosuppfattning
 • Funktionsnedsättning
 • Sexuell läggning
 • Ålder

Drogpolicy:
Droger får inte förekomma i skolans lokaler varken under eller efter studietid. Om en deltagare kommer till skolan påverkad kan det leda till avstängning.

Avstängning:
Avstängning av deltagare kan ske om deltagaren brutit mot skolans regler och policys.

Följande kan leda till avstängning:

 • Droganvändning eller drogpåverkan på skolans område
 • Hantering av droger
 • Missbruk av skolans datanät
 • Stöld
 • Rasistiska, sexistiska eller andra diskriminerande eller kränkande handlingar i ord och/eller handling
 • Hot och handlingar som åstadkommer fysisk skada på annans eller skolans egendom
 • Hög och oredovisad frånvaro från undervisningen.
 • Medvetet fusk

Djuretiska regler:
Etiska regler för behandling av levande djur i undervisningen på AFiG

I ämnet Naturkunskap ingår att utveckla kunskaperna om djur och natur. Att på nära håll studera levande organismer ger kunskaper som är svåra att få på ett annat sätt.

Syfte:
Syftet med att använda levande djur är att via observationer få kunskaper om djurs beteende och livsförutsättningar. Levande djur skall behandlas så de får goda livsförutsättningar, under de förutsättningar som finns inom skolan.

Att använda levande djur i undervisningen får aldrig innebära att det finns planer, som innebär ett medvetet lidande eller död.

Ansvar:
Användningen av djur innebär att ansvarig lärare skaffar sig rimlig kontroll över kedjan från leverantör, undervisning, till att djuren får ett fortsatt liv under goda förutsättningar efter undervisningen i skolan. Planering skall ske mellan lärare och deltagare om tillsyn av djuren under helger och lov.

Ansvaret för djurens välbefinnande i undervisningsskedet åligger ytterst ansvarig lärare, men deltagare har en skyldighet att följa instruktioner och att skaffa nödvändiga kunskaper för att kunna utöva omsorg om de levande djuren. Om djuren inte sköts om så att djuren utsätts för onödigt lidande, kan läraren besluta att avbryta försöket.

Frivillighet att använda levande djur
Ingen deltagare skall tvingas att själv använda levande djur i undervisningen
Ingen deltagare skall heller inte tvingas att själv avstå att använda levande djur i undervisningen, om detta är en möjlighet i undervisningen

Placering av djuren
Levande djur skall placeras i särskilda utrymmen i skolan så att omsorgen om djurens livsförutsättningar kan värnas och kontrolleras.